Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ako skončilo výberové konanie na funkciu právny čakateľ prokuratúry

19.4. 2016, 20:07 |  najpravo.sk

Generálny prokurátor SR vyhlásil v januári tohto roku výberové konanie na funkciu právneho čakateľa prokuratúry, pričom výberovým konaním sa obsadzovalo celkovo 70 voľných miest. Žiadosť o zaradenie do výberového konania podalo celkovo 652 uchádzačov, avšak z tohto počtu bolo 45 žiadostí vylúčených pre absenciu požadovaných dokladov alebo nedodržanie termínu pre podanie žiadosti.

Písomnej časti výberového konania, ktorá pozostávala z písomného testu a prekladu odborného textu z cudzieho jazyka do slovenčiny (5 viet), sa zúčastnilo celkovo 504 uchádzačov. Písomný test pozostával zo 45 otázok. Bolo vytvorených 20 rôznych testov, z ktorých si každý deň uchádzači vylosovali štyri. Z písomnej časti do ústnej časti výberového konania postúpilo 166 uchádzačov, avšak štyria sa ústnej časti nezúčastnili. Zo 162 uchádzačov nakoniec uspelo vo výberovom konaní 98.

Konečné poradie úspešných uchádzačov vrátane počtu bodov, ktoré dosiahli vo výberovom konaní si prečítajte v zápisnici z výberového konania TU.

Zdroj: GP SR
Ilustračné foto: najprávo.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca