Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Ako by politici menili justíciu?

8.2. 2012, 10:01 |  najpravo.sk

AKTUALIZOVANÉ DŇA 24. 1. 2012 o vyjadrenie strany PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ

Portál najpravo.sk oslovil v súvislosti s nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami kandidujúce politické subjekty s tromi otázkami:

1. Čo považujete za najväčší problém slovenskej justície? 

2. Aké konkrétne kroky by ste podnikli na zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku? 

3. Dostávajú v súčasnosti občania a spotrebitelia dostatočnú ochranu pre svoje práva zo strany justície? 

Odpovede politických strán a hnutí, ktoré nám v určenej lehote svoje stanovisko zaslali, vám prinášame v plnom znení. 

Katarína Tóthová (ĽS-HZDS): Občan ako spotrebiteľ v súčasnosti nemá patričnú ochranu

Prof. JUDr. Katarína Tóthová, DrSc.

K aktuálnemu stavu v justícii a návrhom na zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku sa pre portál najpravo.sk vyjadrila v mene ĽS-HZDS Profesorka JUDr. Katarína Tóthová, DrSc., profesorka odboru správne právo na Katedre správneho a environmentálneho práva Právnickej fakulty UK Bratislava, kandidátka do NR SR za ĽS-HZDS.

1. Čo považujete za najväčší problém slovenskej justície?

Najväčším problémom našej justície sú prieťahy v konaní – t. j., že rozhodnutie v konkrétnej veci trvá neraz 1 rok, ba i viac rokov. Ťažko sa dá konštatovať, že by sudcovia nepracovali, avšak nepovažujem za správne, že si spisy môžu nosiť domov a doma pracovať. Ďalej by sa mala upraviť povinnosť advokáta zúčastniť sa konania, resp. keď sa nemôže dostaviť, mal by povinnosť poslať na pojednávanie za seba náhradu. Ak tak neučiní mal by uhradiť trovy konania všetkým účastníkom konania vrátane súdnych nákladov. Benevolencia v tomto smere spôsobuje neuveriteľné prieťahy. Exemplárnym príkladom môže byť trestné konanie „cauza Majský", kde striedavá neúčasť jednotlivých advokátov spôsobuje, že Špeciálny súd, ktorý nie je trestnými vecami obzvlášť zaťažený nevie ukončiť konanie.

2. Aké konkrétne kroky by ste podnikli na zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku?

Je problémom posledných rokov, že politici nevenujú dostatočnú pozornosť vymožiteľnosti práva a to nielen v oblasti súdnej, ale najmä v oblasti verejnej správy. Legislatíva by mala byť nasmerovaná na tvorbu efektívnej právnej úpravy, ktorá už spôsobom regulácie napomáha bezproblémovej realizácii (Napríklad zákon o zadržaní vodičského preukazu osobe, ktorá si neplní vyživovaciu povinnosť vo vzťahu k dieťaťu. Táto úprava ako bolo štatisticky zistené, nielen významne znížila nedoplatky na výživnom, ale aj odbremenila súdy od žalôb o výživné). ĽS-HZDS v parlamente presadila nielen túto, ale aj ďalšie návrhy na zefektívnenie vymožiteľnosti práva.

V tejto súvislosti nedá sa nespomenúť, že ako poslankyňa za ĽS-HZDS som popri tejto práci pôsobila aj na PF UK v Bratislave a ako spoluautorka učebníc pre Správne právo som presadila do ich obsahu problematiku vymožiteľnosti práva (jej príčiny a opatrenia na odstránenie nevymožiteľnosti práva najmä nečinnosti). Problematiku vymožiteľnosti práva totiž dovtedy neakcentovala výučba a ani žiadna iná učebnica zo Správneho práva nielen na Slovensku, ale ani v Českej republike. Uvedené nasmerovanie vedecko-pedagogickej práci na problematiku vymožiteľnosti práva sa prejavilo nielen v legislatívnej aktivite ĽS-HZDS v parlamente, ale zaručuje nielen odborné zázemie v jej profesnom klube práva, ale aj to, že v budúcej parlamentnej aktivite tohto politického subjektu vymožiteľnosť práva nebude popoluškou.

3. Dostávajú v súčasnosti občania a spotrebitelia dostatočnú ochranu pre svoje práva zo strany justície?

Občan ako spotrebiteľ v súčasnosti nemá patričnú ochranu a bezproblémovú možnosť presadiť ochranu svojich spotrebiteľských práv. Ochrana súdnou cestou, ktorá je dnes ťažisková, je zdĺhavá a finančne nákladná. Vyhrať súdny spor napríklad s Coca colou, s Baťom, Adidasom a pod., je veľmi ťažké. Sú to partneri, ktorí si platia vynikajúcich právnikov v dôsledku čoho je zložité na súde uspieť. Preto je veľmi dôležité v budúcom volebnom období modifikovať právnu úpravu tak, aby ťažiskovo rozhodovali o ochrane spotrebiteľov orgány štátnej správy, resp. verejnej správy. V minulosti model prioritného vybavenia poškodzovania občanov - spotrebiteľov bol situovaný do oblasti štátnej správy, ktorej rozhodovanie je pružnejšie a finančne pre občana menej náročné. Samozrejme, súdne preskúmavanie zákonnosti postupu orgánov štátnej správy, resp. verejnej správy, by zostalo zachované.

 

Gábor Gál (Most-Híd): Treba prečistiť a zreformovať sudcovskú samosprávu.

Gábor Gál

Na výzvu portálu najpravo.sk zareagovala aj strana Most-Híd. Na otázky portálu najpravo.sk odpovedal Gábor Gál, člen predsedníctva strany Most-Híd a poslanec NR SR. 

1. Čo považujete za najväčší problém slovenskej justície?

Jednoznačne ťažkú vymožiteľnosť práva. Súdne konania sú zdĺhavé, príliš sformalizované, a sú nepredvídateľné. Je veľa možností obštrukcie a rôznych možností na opravné prostriedky. Často sa na súdoch aplikuje namiesto spravodlivosti právo a zákon takým spôsobom, že niekedy slúžia na ochranu podvodov s malými písmenkami, vynútených zmlúv, či na oslobodenie mafiánov.

2. Aké konkrétne legislatívne kroky by ste podnikli na zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku?

Platí, že dobrý zákon stojí toľko, koľko sa z neho dá do života presadiť. A tu je asi obrovský problém. Môže parlament prijať nespočetné množstvo dobrých zákonov, keď tieto nie sú dodržané, dodržiavané, a čo je ešte horšie, keď ich súdy odignorujú. Ako riešenia popri transparentnej voľbe sudcov, treba zvýšiť i kontrolu verejnosťou. Prečistiť a zreformovať sudcovskú samosprávu. Je potrebné zamedziť príležitosti na obštrukcie. Dodržanie lehôt, alternatívne a efektívnejšie doručenie súdnych zásielok, iné spôsoby platenia súdnych poplatkov, zabezpečenia svedkov a dôkazov prostredníctvom účastníkov konania, to je len zopár príkladov, ktoré môžu zlepšiť situáciu. Faktom je, že niektoré z nápadov pripadajú až revolučne, ale situácia je taká zlá, že niet iného východiska. A keď už hovoríme o elementárnych zmenách, je na čase, aby sme sa vrátili k základnému výkladu práva, a to spravodlivosti.

3. Dostávajú v súčasnosti občania a spotrebitelia dostatočnú ochranu pre svoje práva zo strany justície?

Keď už spotrebiteľ musí ísť na súd kvôli ochrane svojich práv, tak to je už dávno zlé. K tomu by malo dôjsť v ojedinelých prípadoch. Majú zafungovať mechanizmy, ktoré majú predchádzať súdnemu konaniu. Či príslušné kontrolné orgány štátu, alebo organizácie na ochranu spotrebiteľov. Nakoľko spotrebiteľ bez týchto zložiek je vo veľmi slabom postavení a v prípade súdnych konaní je to o to vypuklejšie. Uniesť dôkazné bremeno voči výrobcom, poskytovateľom obchodu a služieb je dosť ťažké. A súdna ochrana spotrebiteľa potom aj tak vyzerá. Uvažujeme o jednotnom reklamačnom postupe, ktorý by bol súčasťou Občianskeho zákonníka. 

 

Ingrid Vrkočová (Robíme to pre deti - SF): Na niektorých súdoch je nadbytok sudcov

Ingrid Vrkočová

Na výzvu portálu najpravo.sk zareagoval aj nový mimoparlamentný subjekt, politická strana Robíme to pre deti - SF, v mene ktorého sa k situácii v justícii vyjadrila JUDr. Ingrid Vrkočová, kandidátka do volieb do NR SR.

1. Čo považujete za najväčší problém slovenskej justície?

Nerovnomernú zaťaženosť sudcov a súdov. Celkový počet sudcov na Slovensku je ako tak optimálny, problém je však v tom, že na niektorých súdoch je nedostatok sudcov a na niektorých je nadbytok sudcov, dôsledkom čoho je nerovnomerné zaťaženie sudcov. Racionálne riešenie je preložiť sudcu. To však bez súhlasu sudcu a Súdnej rady nie je možné. Riešením by bolo - zákonne preložiť agendu. Príklad: V Bratislave sú najviac zaťažené súdy OS BA I a OS BA V, naopak OS BA III má nadstav sudcov - preložením napr. zmenkovej agendy z OS BA V na OS BA III.

  • finančne nenáročné riešenie
  • zákonné riešenie
  • bez zaťaženia účastníkov

2. Aké konkrétne legislatívne kroky by ste podnikli na zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku?

Okamžité kroky: Napríklad - po novele Občianskeho súdneho poriadku už prvostupňový súd v drobných sporoch nemôže rozhodnúť bez pojednávania. Dôsledkom je spomalenie konania, viac finančne nákladné konanie (poštovné, papier a pod.) a viac práce pre administratívu na súdoch.
Vrátiť právnu úpravu drobných sporov do podoby, v akej bola predtým.

Kroky revolučné: Preniesť v niektorých veciach rozhodovaciu právomoc zo sudcov na vyšších súdnych úradníkov, čo znamená, že niektoré veci by sa nemuseli rozhodovať rozsudkom, ale uznesením napr. rozvody, drobné spory - rýchlejšie vydanie rozhodnutia, tam kde nie je potrebné pojednávať, menšia zaťaženosť sudcov a tým pre nich vytvorenie časového priestoru na riešenie závažných a náročných sporov.

3. Dostávajú v súčasnosti občania a spotrebitelia dostatočnú ochranu pre svoje práva zo strany justície?

Ochrana spotrebiteľov zo strany justície je v súčasnosti dostatočná. Rozhodovanie spotrebiteľských sporov súdmi je v súlade s právom EÚ. Problém je skôr v ochrane tých spotrebiteľov, ktorých spory sa nedostanú na súdy. 

 

SMK: Je dôležité zosúladiť judikatúru jednotlivých súdov

Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja má taktiež naSMK súčasnú situáciu názor, ktorý rada odprezentovala. Odpovede nám SMK poslala v mene celej strany.

1. Čo považujete za najväčší problém slovenskej justície?

Za najväčšie problémy justície považujeme klientelizmus a rodinkárstvo, ktorého akýmsi symbolom je osoba bývalého ministra spravodlivosti a súčasného predsedu Najvyššieho súdu SR. Z tohto dôvodu podporujeme otvorenosť, prísnu a dôslednú spoločenskú kontrolu súdnictva. Ďalším problémom je nedôslednosť zákonodarcu pri legislatívnych zmenách. Napríklad stanovenie lehôt na vydanie súdnych rozhodnutí rozličného charakteru považuje laická verejnosť za nádejné, avšak pri nezmenenom personálnom a materiálnom vybavení súdov nemôže priniesť očakávaný efekt.

2. Aké konkrétne legislatívne kroky by ste podnikli na zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku?

Jedným z najvýznamnejších prekážok vymožiteľnosti práva sú prieťahy v konaní spôsobené najmä tým, že súdy neustále zisťujú pobyt často tých istých účastníkov, ktorí si nepreberajú súdne zásielky. Pri tejto činnosti zbytočne zaťažujú nielen vlastný rozpočet a zamestnancov, ale aj obce, rôzne orgány štátnej správy, napríklad políciu. Navrhujeme preto dôslednejšie využívanie komunikačných technológií 21. storočia pri doručovaní súdnych písomností a v komunikácii s účastníkmi a orgánmi verejnej správy (napr. vo forme SMS, e-mailov). V záujme zvýšenia produktivity práce, a teda aj zrýchlenia konania, považujeme za veľmi dôležité skvalitnenie softvérového vybavenia súdov. To súčasné je ťažkopádne a neefektívne, ktoré mnohokrát sťažuje prácu súdnych úradníkov.

3. Dostávajú v súčasnosti občania a spotrebitelia dostatočnú ochranu pre svoje práva zo strany justície?

Je to individuálne, závisí od konkrétneho súdu či senátu. V záujme zvýšenia ochrany spotrebiteľov je dôležité zosúladiť judikatúru jednotlivých súdov. Treba klásť väčší dôraz na vzdelávanie sudcov a súdnych úradníkov a informovať verejnosť o právach spotrebiteľa.

 

99% - občiansky hlas: Problémom sú nesprávne priority

V súčasnosti snáď najväčšiu mediálnu podporu požíva nová politická strana 99%99% - občiansky hlas. Aj tento politický subjekt považoval za potrebné vyjadriť sa pre portál najpravo.sk k nastoleným otázkam.

1. Čo považujete za najväčší problém slovenskej justície?

Problémy našej justície majú pôvod mimo samotných súdov. Začína to nesprávnymi priroritami politkov. Poslanci všetkých strán nás už roky uisťujú o tom, že v parlamente presadzujú spravodlivosť a rovnosť pred zákonom. Jedno percento vyvolencov si napriek tomu môže veselo porušovať zákony bez strachu z postihu a pritom bežní ľudia si aj ten najmenší priestupok tvrdo odskáču.

2. Aké konkrétne legislatívne kroky by ste podnikli na zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku?

Najdôležitejšie je pracovať na tom, aby boli všetci rovní pred zákonom a aby bohatí a mocní neboli pred políciou a súdmi zvýhodňovaní a nedotknuteľní. Ešte dôležitejšie než novelizovať zákony je zvoliť si politikov, ktorí budú mať správne priority. Ak by ich mali, už dávno by si napríklad zrušili poslaneckú imunitu, ktorá je jasným príkladom delenia ľudí na rovných a rovnejších.

3. Dostávajú v súčasnosti občania a spotrebitelia dostatočnú ochranu pre svoje práva zo strany justície?

Právo a justíciu zneužívajú mocní a bohatí spolu s politikmi vo svoj prospech a to často v priamom rozpore so záujmom 99% občanov. Posledným príkladom sú zverejnené dokumenty o najväčšom korupčnom škandále „Gorila" hovoriace o tom, ako biznismeni a politici spolupracujú na okrádaní občanov. Jedno percento vyvolencov dokázalo v spolupráci s ľavicou aj pravicou celých 6 rokov brániť vyšetreniu prípadu, ktorý nás stál 750 miliónov korún. To je suma, z ktorej by človek zarábajúci minimálnu mzdu prežil neuveriteľných 6340 rokov! 

Peter Puškár (PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ): Riešením je aj osobná zodpovednosť za súdne rozhodnutia

Peter PuškárV mene nového politického subjektu, strany PRÁVO A SPRAVODLIVOSŤ sa pre portál najpravo.sk vyjadril k nastoleným otázkam predseda strany Mgr. et Mgr. Peter Puškár.

1. Čo považujete za najväčší problém slovenskej justície?

Najväčší problém justície je, že nefunguje a nefunguje pre viacero príčin, ktoré keď spolupôsobia tak ako u nás, tak ten systém zlyháva a zlyháva stále viac. Problémom je korupcia, neznalosť legislatívy, prieťahy v konaní, nespravodlivé rozhodnutia, degradácia postavenia súdov, nerešpektovanie súdnych rozhodnutí, neochota súdov konať, alibizmus v právnej praxi, bránenie vytváraniu nových sudcovských pozícií, nedostatok sudcov a prokurátorov vykonávať svoju činnosť, nespravodlivo nastavený systém odmeňovania, a nekontrolovateľnosť konania súdov ako inštitúcií.

2. Aké konkrétne legislatívne kroky by ste podnikli na zlepšenie vymožiteľnosti práva na Slovensku?

Zaviedol by som skutočnú verejnú kontrolu a prístup k súdom, nielen formálne ale aj reálne vzdelávanie, skúšky sudcov, rozšírili by sme sudcovský stav, zlepšili podmienky pre prácu v súdnictve, zabezpečili ochranu, vytvorili priestor na zrýchlenie konaní a postihovanie prieťahov zapríčinené súdmi, osobnú zodpovednosť za rozhodnutia v prípade poškodenia štátu alebo občana.

3. Dostávajú v súčasnosti občania a spotrebitelia dostatočnú ochranu pre svoje práva zo strany justície?

Bohužiaľ nedostávajú, avšak nie je to len chybou súdov, ale aj systému a vôle politikov, ktorí majú možnosť to zmeniť, avšak nemenia to, lebo im to vyhovuje. 

 

Ostatné oslovené politické strany a hnutia portálu najpravo.sk v stanovenej lehote nezaslali svoje vyjadrenia.

Kandidátov jednotlivých politických strán si môžete pozrieť TU. 

Zdroj: Informácie zaslané oslovenými subjektami
Ilustračné foto: www.sxc.hu
Fotografie v článku: archív oslovených politických subjektov a ich internetové stránky


Najprávo.sk - najlepší právny poradca