Najprávo.sk - najlepší právny poradca

9. zasadnutie Súdnej rady SR

8.7. 2013, 10:09 |  najpravo.sk

9. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky zvolal predseda Súdnej rady Slovenskej republiky na 18. júla 2013 o 10:00 hod. v zasadacej miestnosti Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, č. 477, na 4. poschodí, Župné nám. 13, Bratislava.

Program

 • Prerokovanie návrhu programu
 • Prerokovanie návrhov kandidátov na vymenovanie do funkcie sudcu (Okresný súd Nové Zámky – JUDr. Vladimír Tamaškovič, Okresný súd Bratislava IV – JUDr. Michal Kubiš, Okresný súd Partizánske – Mgr. Michal Vigaš, Okresný súd Vranov nad Topľou – Mgr. Anna Monoková)
 • Návrh na preloženie JUDr. Evy Fulcovej, sudkyne Okresného súdu Bratislava III, na výkon funkcie sudcu na Krajský súd v Bratislave
 • Doplňujúce voľby členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky
 • Žiadosť ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o započítanie inej právnej praxe do času výkonu funkcie sudcu: JUDr. Mária Trubanová, PhD., sudkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici a JUDr. Vladimír Kurák, sudca Krajského súdu v Košiciach
 • Žiadosť predsedu Rady Justičnej akadémie Slovenskej republiky o zaslanie obsahovej náplne vzdelávania sudcov na roky 2014 – 2015
 • Prerokovanie personálnych otázok sudcov podľa § 18 ods. 2 písm. b/ zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Žiadosť JUDr. Lenky Halmešovej, sudkyne Okresného súdu Topoľčany, o preloženie na výkon funkcie sudcu na Okresný súd Nitra
 • Projekty Európskej siete súdnych rád
 • Žiadosť ministrovi spravodlivosti Slovenskej republiky o predloženie kandidátov na členov disciplinárnych senátov
 • Žiadosť predsedovi Národnej rady Slovenskej republiky o predloženie kandidátov na členov disciplinárnych senátov
 • Vyhlásenie voľby kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva
 • Materiály predložené Súdnej rade Slovenskej republiky na vedomie:
 • Informácia o záveroch a odporúčaniach Európskej komisie pre efektívnosť súdnictva
 • Protiprávne konanie súdneho exekútora JUDr. J. F. – súčinnosť pri podaní podnetu na zbavenie úradu exekútora a prijatie neodkladných opatrení na nápravu veci

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk 


Najprávo.sk - najlepší právny poradca