Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

62/2011 Z. z. OZNÁMENIE Ministerstva zahraničných vecí SR o podpísaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o spoločnej štátnej hranici

17.3. 2011, 19:34 |  Edmund Horváth

Oznámenie

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 62/2011 Z. z.

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 13. mája 2010 bola v Bratislave podpísaná Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici zo dňa 4. januára 1996 (oznámenie č. 274/1997 Z. z.).

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas uznesením č. 253 z 15. decembra 2010 a rozhodla o tom, že ide o medzinárodnú zmluvu, ktorá má podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky prednosť pred zákonmi.

Prezident Slovenskej republiky zmluvu ratifikoval 18. januára 2011.

Výmena ratifikačných listín sa uskutočnila v Prahe 14. februára 2011.

Zmluva nadobudne platnosť 1. apríla 2011 v súlade s článkom 2 ods. 1. 

ZMLUVA


MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČESKOU REPUBLIKOU, KTOROU SA MENÍ A DOPĹŇA ZMLUVA MEDZI SLOVENSKOU REPUBLIKOU A ČESKOU REPUBLIKOU O SPOLOČNEJ  ŠTÁTNEJ HRANICI ZO DŇA 4. JANUÁRA 1996
Slovenská republika a Česká republika,

vedené želaním zabezpečiť stabilitu štátnej hranice a jej efektívnejšie spravovanie a udržiavanie a majúc na zreteli ochranu životného prostredia, 
dohodli sa takto:

Článok 1

Zmluva medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spoločnej štátnej hranici zo dňa 4. januára 1996 (ďalej len "Zmluva o štátnej hranici") sa mení a dopĺňa takto:

1. Článok 2 ods. 1 znie:
"(1) Štátna hranica je nepohyblivá a prebieha od bodu styku štátnych hraníc zmluvných strán a Poľskej republiky až k bodu styku štátnych hraníc zmluvných strán a Rakúskej republiky tak, ako bola určená k 25. júlu 1997 a je znázornená v hraničnom dokumentárnom diele, ktoré tvorí prílohu I tejto zmluvy a je jej neoddeliteľnou súčasťou. Výnimkou je úsek štátnej hranice na sútoku hraničného vodného toku Morava s vodným tokom Dyje od nepohyblivého bodu strednice koryta hraničného vodného toku Morava ležiacom na spojnici hraničných znakov 41S a 41C po bod určený strednicou koryta hraničného vodného toku Morava, ležiaci na spojnici hraničných znakov 41S a 41Ö, v ktorom je štátna hranica pohyblivá a prispôsobuje sa postupným prirodzeným zmenám polohy koryta hraničného vodného toku Morava."

2. Článok 2 ods. 2 písm. d), h) a i) sa vypúšťajú. Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako d) až f).

3. V článku 3 ods. 1 sa za slová "Zmeny priebehu štátnej hranice" vkladajú slová "k 25. júlu 1997".

4. V článku 5 sa dopĺňa nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Pre účely tejto zmluvy sa hraničnými vodnými tokmi rozumejú vodné toky alebo ich úseky, ktorými prebieha štátna hranica vrátane tých, ktoré štátna hranica opakovane pretína a sú uvedené v hraničnom dokumentárnom diele."

5. V článku 6 ods. 1 písm. a) a b) sa slovo "priekop" nahrádza slovom "strží".

6. V článku 6 sa dopĺňa nový odsek 6, ktorý znie:
"(6) Priebeh štátnej hranice možno vyznačiť dočasne signalizačnými zariadeniami, ktorých tvar, rozmery, materiál a označenie určuje Smernica pre vyznačovanie, zameriavanie a údržbu štátnej hranice podľa článku 25 ods. 2 tejto zmluvy. Ak sa ďalej v tejto zmluve uvádza pojem hraničný znak, rozumie sa týmto pojmom aj signalizačné zariadenie."

7. Článok 7 znie:
"Článok 7

Štátna hranica prebieha:
a) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich hraničných znakov osadených priamo na hraničnej čiare alebo nevyznačených, či dočasne vyznačených lomových bodov hraničnej čiary,
b) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznačených lomových bodov hraničnej čiary na hraničných cestách a stržiach,
c) po priamej spojnici po sebe nasledujúcich nevyznačených alebo dočasne vyznačených lomových bodov hraničnej čiary, prípadne hraničných znakov osadených priamo na hraničnej čiare na hraničných vodných tokoch."

8. Články 8 a 9 sa vypúšťajú.

9. V článku 10 sa slovo "priekopy" nahrádza slovom "strže".

10. Článok 11 znie:
"Článok 11

Zmluvné strany zabezpečia údržbu objektov umiestnených na pozemkoch korýt hraničných vodných tokov tak, aby nebola ohrozená zreteľnosť priebehu štátnej hranice."

11. Článok 12 znie:
"Článok 12

Zmeny priebehu štátnej hranice môžu byť vykonané iba na základe medzinárodnej zmluvy."

12. Článok 14 ods. 2 znie:
"(2) Zameranie polohy koryta hraničných vodných tokov a objektov na nich sa vykoná pri každom druhom preskúšaní štátnej hranice."

13. Článok 14 ods. 4 a 5 znie:
"(4) Na základe výsledkov preskúšania podľa odsekov 1 až 3 sa vyhotovujú dokumenty, v ktorých sú najmä dokumentované a vyznačené zmeny oproti platnému stavu hraničného dokumentárneho diela (ďalej len "hraničné dokumenty").
(5) Hraničné dokumenty podľa odseku 4 sa schvaľujú v súlade s vnútroštátnymi postupmi. Schválené hraničné dokumenty sa stávajú súčasťou hraničného dokumentárneho diela na základe medzinárodnej zmluvy."

14. Článok 20 znie:
"Článok 20

Zmluvné strany chránia hraničné znaky, meračské značky a iné zariadenia slúžiace na zameriavanie štátnej hranice a ochranu hraničných znakov a informačné zariadenia o štátnej hranici pred poškodením, zničením, neoprávneným premiestnením a používaním v rozpore s ich určením."

15. V článku 22 ods. 1 sa vypúšťajú slová "colnej a pasovej kontrole, ".

16. Článok 23 znie:
"Článok 23

Pred začatím prác súvisiacich s vyhľadávaním alebo dobývaním nerastného bohatstva alebo s realizáciou stavebných opatrení všetkého druhu vnútri pásma širokého 50 m po oboch stranách štátnej hranice zmluvné strany dohodnú potrebné opatrenia z hľadiska vyznačenia priebehu štátnej hranice."

17. Článok 25 ods. 1 písm. c) znie:
"c) rozhoduje o spôsobe, druhu a zmenách vyznačenia priebehu štátnej hranice, najmä na hraničných vodných tokoch a zariadeniach slúžiacich verejnej doprave, hraničných cestách a stržiach".

18. V článku 25 ods. 1 sa za písm. c) dopĺňa nové písmeno d), ktoré znie:
"d) prijíma opatrenia v súvislosti so vznikom a zánikom hraničných vodných tokov, hraničných ciest a strží, ".

Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako e) až i).

19. Článok 25 ods. 1 písm. g) a h) znie:
"g) spracováva a predkladá na vyslovenie súhlasu hraničné dokumenty podľa článku 14 ods. 4 tejto zmluvy,
h) spracováva a predkladá príslušným orgánom zmluvných strán návrhy zmien a doplnení hraničného dokumentárneho diela, ".

20. V článku 29 ods. 4 sa slová "záverečnej správy, ktorú" nahrádzajú slovami "záverečného protokolu, ktorý".

21. Článok 30 znie:
"Článok 30

Členovia hraničnej komisie, zmiešaných technických skupín, prizvaní experti a pomocné sily sa pri plnení úloh podľa tejto zmluvy preukazujú na štátnej hranici alebo v jej blízkosti dokladom, ktorým môžu preukázať svoju totožnosť spolu s písomným poverením hraničnej komisie."

22. Článok 31 sa vypúšťa.

23. V článku 33 sa slovo "priekop" nahrádza slovom "strží".

24. Príloha I Zmluvy o štátnej hranici sa nahrádza prílohou k tejto zmluve.

Článok 2

(1) Táto zmluva podlieha ratifikácii. Platnosť nadobúda prvý deň druhého mesiaca nasledujúceho po dni výmeny ratifikačných listín.

(2) Dňom nadobudnutia platnosti osobitnej zmluvnej úpravy o nepohyblivosti bodu styku štátnych hraníc medzi Slovenskou republikou, Českou republikou a Rakúskou republikou "Dyje - Morava" sa skončí platnosť druhej vety článku 2 ods. 1 Zmluvy o štátnej hranici.

(3) Táto zmluva sa uzatvára na neurčitý čas. Platnosť tejto zmluvy sa skončí spolu so Zmluvou o štátnej hranici.

Dané v Bratislave 13. mája 2010 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé z nich v slovenskom jazyku a v českom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.


Za
Slovenskú republiku:
Jozef Buček v. r.

Za
Českú republiku:
Lenka Ptáčková Melicharová v. r.

 

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť