Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Odôvodnenie príkazu na prehliadku priestorov

2.12. 2023, 13:35 |  Ondrej Randiak

Právna veta

Vzhľadom na to, že výkonom príkazu na prehliadku priestorov dochádza k zásahu do práva na súkromie, je dôležité, aby prokurátor a policajt racionálne odôvodnili potrebu vykonania prehliadky konkrétnymi skutočnosťami zaoberajúcimi sa (i) legitímnym cieľom – verejným záujmom na odhalení trestnej činnosti, ako aj (ii) proporcionalitou, teda tým, či vykonanie prehliadky priestorov prevažuje nad ochranou súkromia. Prokurátor a policajt musia skúmať najmä, či (i) existuje dôvodné podozrenie, že v obydlí sa nachádza vec dôležitá pre trestné konanie, (ii) je dané nebezpečenstvo zničenia či straty tejto veci, (iii) je možné vec zaistiť menej invazívne ako prehliadkou priestorov, osobitne preto, že výkonom postihnutá osoba nemá oprávnenie dať príkaz preskúmať 8 všeobecným súdom.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť