Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Volebné vady pri hlasovaní do prenosnej urny

29.3. 2023, 15:26 |  Filip Korček

Právne vety

  1. Voľby môžu byť v zmysle judikatúry Ústavného súdu Slovenskej republiky (PL. ÚS 98/07) a tiež podľa teórie ústavného práva spochybnené v zásade tromi spôsobmi, a to tým, že: 1) došlo k volebnej chybe (napr. nesprávne sčítanie hlasov a iné číselné omyly), 2) k volebnému deliktu (úmyselné nesprávne sčítanie alebo iné falšovanie volieb počas ich priebehu), alebo 3) k neprípustnému ovplyvňovaniu výsledku hlasovania (oblasť nekalej volebnej súťaže a použitých prostriedkov volebnej kampane.
  2. Za slobodný výkon volebného práva osobami, ktoré požiadali, aby mohli hlasovať mimo volebnej miestnosti, t.j. do prenosnej volebnej schránky, zodpovedá volebná komisia, resp. jej členovia, ktorí boli vyslaní k voličom s prenosnou volebnou schránkou“, pričom relevantnou skutočnosťou pre možnosť konštatovania porušenia volebného zákona v takýchto prípadoch môžu byť neprimerané aktivity smerujúce k ovplyvneniu hlasovania voličov (napr. nabádanie, ako majú voliť, a pod.). (pozri napr. PL. ÚS 20/2011)

Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť