Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Oprávnenie starostu obce delegovať podanie súkromnoprávnej žaloby na zamestnanca

17.3. 2023, 13:22 |  Filip Korček

Právna veta

  1. Ustanovenie § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. v znení účinnom v čase podania žaloby upravoval (v súčasnosti upravuje) v prvej vete postavenie starostu ako štatutárneho orgánu obce. Z tohto postavenia mu ďalej na základe § 20 ods. 2 OZ vyplýva oprávnenie poveriť na vykonávanie právnych úkonov v mene obce pracovníka, pokiaľ je to určené vo vnútorných predpisoch alebo je to vzhľadom na jeho pracovné zaradenie obvyklé. Druhou vetou uvedené ustanovenie § 13 ods. 5 zákona 369/1990 Zb. upravuje možnosť starostu písomne poveriť rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy zamestnanca obce, čo sa týka rozhodovacej činnosti obce v správnych, administratívnych a iných konaniach, ktoré podliehajú správnemu súdnictvu.
  2. Rozhodnutia starostu je potrebné považovať za interné organizačné akty žalobcu, za vnútorné predpisy tejto právnickej osoby v spojení so štatútom a organizačným poriadkom, ktoré sú v súlade s ustanovením § 20 ods. 2 v spojení s § 18 ods. 2 písm. c) OZ. Na základe uvedeného jednoznačne bolo v kompetencii starostu upraviť delegovanie kompetencií na podávanie žalôb v oblasti súkromného práva v mene žalobcu aj na iných zamestnancov určených v predmetných rozhodnutiach starostu, v spojení s organizačným poriadkom žalobcu a jeho štatútom.

Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť