Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Odmietnutie správnej žaloby (v sociálnych veciach) bez postúpenia príslušnému orgánu

6.12. 2022, 08:24 |  Filip Korček

Právne vety:

O vzniku a zániku sociálneho poistenia v sporných prípadoch sa podľa § 172 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. rozhoduje v tzv. nedávkovom konaní, ktoré podľa § 172 ods. 2 a 3 cit. zák. vykonáva Sociálna poisťovňa, resp. jej organizačné zložky - pobočky [porov. § 178 ods. 1 písm. a) prvý bod cit. zák.]. Súčasťou tohto rozhodovania je aj posudzovanie právneho dôvodu vzniku alebo zániku poistenia, teda otázky, či boli splnené podmienky pre jeho vznik alebo zánik. To zahŕňa aj prípadné posudzovanie, či prihláška žalobkyne mala alebo nemala potrebné náležitosti a či teda viedla k vzniku (dobrovoľného) poistenia alebo neviedla.

Správny súd tak nemohol žalobu žalobkyne odmietnuť preto, že sa domáhala rozhodnutí, ktoré podľa správneho súdu nepatrili do jeho právomoci. V takom prípade mal totiž konanie zastaviť s postúpením veci príslušnému orgánu, prípadne vec uznesením postúpiť príslušnému súdu. Pritom je z predošlého odseku zrejmé, že v časti, v ktorej sa žalobkyňa domáha posúdenia, či a kedy trvalo jej sociálnej poistenie u žalovanej, vec patrí do právomoci žalovanej (Sociálnej poisťovne pozn. autora).


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť