Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

JUDIKATÚRA: Zvýšenie výživného na plnoleté dieťa nesmie byť na úkor výživného pre maloleté dieťa

28.11. 2023, 21:56 |  Judr. Karin Krajči

Právna veta

Podľa zaužívanej súdnej praxe platí, že výživné rodiča na všetky jeho deti by malo byť určené v rozmedzí 20 – 30% z jeho príjmu. Vzhľadom na existenciu dvoch vyživovacích povinností u otca, je dôvodným pri určení výšky výživného vyhádzať zo sumy 24% z príjmu otca. Uvedenú sumu je potrebné rozdeliť medzi dve deti, pričom aj keď sa zoberú do úvahy zvýšené náklady plnoletého navrhovateľa spojené so štúdiom na strednej škole, je nevyhnutné, aby bola zachovaná životná úroveň maloletého dieťaťa. Takýto postup je odôvodnený tým, že je na mieste odlíšiť prípady rozhodovania o výživnom, kedy ide o neplnoleté dieťa a kedy ide o plnoleté dieťa. Kým pri maloletom dieťati musí byť priznanie výživného zodpovedajúceho odôvodneným potrebám dieťaťa, samozrejme pravidlom, tak od plnoletého jedinca je legitímne očakávať, že bude schopný aspoň čiastočne pokryť svoje potreby vlastnom činnosťou, a to aj s poukazom na možnosť uzavretia dohody o brigádnickej práci študenta. Z uvedeného je zrejmé, že nie je možné zvýšiť výživné na plnoleté dieťa na úkor výživného pre maloleté dieťa.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť