Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Tarifná odmena v konaní o určenie, že vec patrí do BSM

12.7. 2013, 16:39 |  najpravo.sk

bez zovšeobecneného záveru

(nález Ústavného súdu SR z 3. apríla 2013, sp. zn. III. ÚS 48/2013-25)

Z odôvodnenia:

I.

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej len „ústavný súd") uznesením č. k. III. ÚS 48/2013-9 z 22. januára 2013 prijal podľa § 25 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ústavnom súde") na ďalšie konanie sťažnosť J. L., Z. (ďalej len „sťažovateľ"), vo veci namietaného porušenia jeho základného práva vlastniť majetok podľa čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava"), na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 ústavy, na právnu pomoc podľa čl. 37 ods. 2 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina"), práva na spravodlivé súdne konanie zaručeného čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor") a práva na ochranu majetku podľa čl. 1 ods. 1 Dodatkového protokolu k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dodatkový protokol") výrokom rozsudku Krajského súdu v Žiline (ďalej len „krajský súd") sp. zn. 5 Co 202/2012 z 10. septembra 2012 o náhrade trov konania (ďalej len „napadnutý rozsudok").


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť