Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Nedostatok právomoci súdu rozhodovať o otázkach existencie sociálneho poistenia

26.7. 2019, 16:43 |  najpravo.sk

Vo veciach existencie sociálneho poistenia je oprávnená rozhodovať Sociálna poisťovňa, ktorá bola zákonom zriadená ako verejnoprávna inštitúcia na výkon sociálneho poistenia. Do jej právomoci patrí aj rozhodovanie o zániku sociálneho poistenia a otázok s tým súvisiacich, teda aj o otázke, či je osoba samostatne zárobkovo činná alebo nie.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. júna 2019, sp. zn. 5 Cdo 12/2019, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Zvolen uznesením z 15. februára 2016 č.k. XX odvolaním napadnutým uznesením konanie v časti, v ktorej má súd určiť, že žalobca nie je samostatne zárobkovo činnou osobou podľa zák. č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") od 1. júla 2008, zastavil.

2. Krajský súd v Banskej Bystrici na odvolanie žalobcu uznesením z 12. júna 2018  sp. zn. XX uznesenie súdu prvej inštancie potvrdil. Odvolací súd sa v celom rozsahu stotožnil s odôvodnením napadnutého rozhodnutia. V súdenej veci nezistil žiadne okolnosti, ktoré by spochybnili správnosť rozhodnutia súdu prvej inštancie. Zhodne so súdom prvej inštancie dospel k záveru, že v časti žaloby, v ktorej má súd určiť, že žalobca nie je samostatne zárobkovo činnou podľa zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2008 ide o prekážku rozhodnutej veci. Svoje rozhodnutie odôvodnil odkazom na rozhodnutie pobočky žalovaného č. XX z 28. augusta 2008 vo veci zániku povinného nemocenského poistenia, dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby podľa § 178 ods. 1 písm. a/ prvého bodu zákona o sociálnom poistení, ktorá rozhodla, že žalobcovi ako samostatne zárobkovo činnej osobe povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie 30.6.2008 nezaniklo. Toto rozhodnutie bolo predmetom prieskumu v rámci odvolacieho konania a ústredie žalovaného, rozhodnutím č. XX z 15. januára 2009 rozhodnutie pobočky z 28. augusta 2008 potvrdilo. Predmetné rozhodnutia boli podrobené súdnemu prieskumu, keď ako posledným vo veci rozhodoval Najvyšší súd SR, ktorý rozsudkom sp. zn. XX z 13.12.2012 rozsudok krajského súdu XX z 10. júna 2011 zmenil tak, že žalobu žalobcu o preskúmanie rozhodnutí žalovaného zamietol. Svoje rozhodnutie najvyšší súd odôvodnil okrem iného tým, že existencia oprávnenia advokáta na vykonávanie advokátskej činnosti je podmienená jeho zápisom v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou až do času, kým advokát nebol vyčiarknutý z tohto zoznamu, má za následok, že musí byť považovaný za samostatne zárobkovú činnú osobu pre potreby zákona o sociálnom poistení. Odvolací súd poukázal aj na nález Ústavného súdu II. ÚS 335/2013-51 zo dňa 26. marca 2015, ktorý skonštatoval, že základné právo žalobcu na súdnu ochranu podľa čl. 46 ods. 1 Ústavy SR a právo na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd rozsudkom Najvyššieho súdu SR sp. zn. 7 Sžso 87/2011 z 13.12.2012 porušené neboli.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť