Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Obsah poučovacej povinnosti súdu

30.12. 2013, 11:36 |  najpravo.sk

Ustanovenie § 5 OSP je všeobecným základom pre poučovanie v občianskom súdnom konaní. Jeho obsahom je poučenie o procesných právach a povinnostiach účastníkov konania. Súd je povinný poučiť účastníkov konania najmä o tom, aké práva im priznávajú a aké povinnosti im ukladajú procesné predpisy, ako je potrebné nimi zamýšľané procesné úkony vykonať, aby sledovali procesné účinky, prípadne ako je potrené odstrániť vady už vykonaných procesných úkonov, aké právne následky sú spojené s prevedenými procesnými úkonmi a ako je potrebné splniť procesnú povinnosť zo zákona alebo z rozhodnutia súdu. Do poučovacej povinnosti ale nepatrí návod, čo by účastník mal alebo mohol v danom prípade vykonať, ale iba pomôcť k tomu, aby mohol zákonom stanoveným spôsobom dať najavo, čo hodlá v konaní urobiť.

Poučovacia povinnosť sa týka najmä tých procesných práv a povinností, ktorých realizácia alebo rešpektovanie má základný význam pre kvalitu zabezpečenia a realizáciu základného práva na súdnu ochranu v občianskom súdnom konaní. Poučenie účastníka konania o tom, že v prípade, ak nepodá žiadosť o odročenie pojednávania z dôvodu, že sa v deň konania pojednávania nemôže pojednávania zúčastniť, nie je súčasťou poučovacej povinnosti súdu podľa § 5 O.s.p.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 6. február 2013, sp. zn. 5 Cdo 345/2012)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Prievidza rozsudkom zo 14. februára 2012, č.k. 11 C 111/2011-105 zamietol návrh žalobcu o zaplatenie 1 190,06 € s príslušenstvom. Žalobcovi uložil povinnosť nahradiť žalovanému trovy konania v sume 4 061,15 € do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku. Z vykonaného dokazovania mal za preukázané, že žalobca vykonal rekonštrukciu zdravotného strediska (polikliniky) v Prievidzi na Ul. Š. Králika na základe zmluvy o dielo uzavretej medzi objednávateľom - spoločnosťou .a žalobcom ako zhotoviteľom v čase od 2. júna 2008 do 31. augusta 2008, v rámci ktorej bola vykonaná aj rekonštrukcia vodovodného systému. Žalobca použil na rekonštrukciu vodovodného systému materiál od Ing. I.C., ktorému dodával tovar žalovaný. Použitý materiál - vodovodné armatúry praskli a spôsobili vytopenie zdravotného strediska počas rekonštrukcie a aj po jej dokončení. Žalobca zabezpečil opravu vytopeného zdravotníckeho zariadenia a po oprave vyfakturoval práce súvisiace s opravou a faktúru zaslal žalovanému a Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., ktorá poistnú udalosť zlikvidovala z poistky žalovaného a žalobcovi uhradila faktúru súvisiacu s prácami na odstránení škody spôsobenej pretrhnutím vodovodných armatúr a poukázala žalobcovi na účet výšku poistného plnenia 1 930,01 € a 2 598,56 €, spolu 4 528,57 €. Žalobcovi vznikla celkom škoda v sume 5718,62 €, preto rozdiel v sume 1 190,06 € žiadal zaplatiť od žalovaného. Žalovaná suma pozostáva zo sumy 913,06 €, ktorá zodpovedá neuhradenej DPH a sumy 277 €, ktorú žalobca nevedel špecifikovať. Vec právne posúdil podľa ustanovenia § 373 Obchodného zákonníka. Dospel k záveru, že žalobca ako poškodený nepreukázal, že mu konaním žalovaného vznikla škoda vo výške 1190,06 €, nakoľko žalovaný si svoju povinnosť oznamovateľa splnil a poistnú udalosť oznámil poisťovni, s ktorou mal v tom čase uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škodu spôsobenú inému. Konštatoval, že v konaní nebolo preukázané protiprávne konanie, teda porušenie právnej povinnosti z obchodného záväzku alebo inej povinnosti ustanovenej Obchodným zákonníkom, ani príčinná súvislosť medzi vznikom škody a protiprávnym konaním žalovaného. Uviedol, že dôkazné bremeno bolo na žalobcovi, ktorý ho neuniesol. Vyslovil názor, že vyčíslená DPH v čiastke 913,06 € a suma 277 € nie je škoda spôsobená žalovaným. Ide totiž o sumy, ktoré poisťovňa neuznala, ale nešlo o škodu spôsobenú žalovaným. Žalobca nemal so žalovaným uzavretú žiadnu zmluvu na dodávku vodovodného materiálu. Materiál dodával Ing. I.C., ktorý od neho odoberal žalobca, a preto si žalobca mohol uplatňovať náhradu škody za nekvalitný materiál voči Ing. I.C.. O trovách konania rozhodol podľa § 142 ods. 1 O.s.p.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť