Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Predpoklady vzniku prekážky litispendencie

20.11. 2011, 21:12 |  Maja

Podľa § 83 OSP v spojení s § 246c ods. 1 veta prvá OSP začatie konania bráni tomu, aby o tej istej veci prebiehalo na súde iné konanie.

Citované zákonné ustanovenie vyjadruje prekážku súdneho konania (litispedencia), ktorá zabraňuje, aby na súde prebiehalo iné súdne konanie v tej istej veci. Táto prekážka vzniká (je daná), ak na ktoromkoľvek súde v Slovenskej republike je začaté konanie, ktoré má:

- rovnakých účastníkov,

- rovnaký predmet konania,

- rovnaké skutkové okolnosti, od ktorých sa odvodzuje právo. 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť