Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Definícia procesnej spôsobilosti

8.2. 2013, 08:48 |  najpravo.sk

Procesnou spôsobilosťou sa označuje spôsobilosť účastníka samostatne alebo prostredníctvom svojho zvoleného zástupcu vykonávať pred súdom procesné úkony. Túto spôsobilosť majú účastníci v zásade v tom rozsahu, v akom majú spôsobilosť na právne úkony podľa hmotného práva. Úplná procesná spôsobilosť fyzickej osoby vzniká plnoletosťou, ktorá sa nadobúda dovŕšením osemnásteho roku, pred dosiahnutím tohto veku úplná procesná spôsobilosť vzniká len uzavretím manželstva. Procesne spôsobilí v obmedzenom rozsahu sú maloletí, ktorí majú spôsobilosť len na také právne úkony, ktoré sú svojou povahou primerané ich rozumovej a vôľovej vyspelosti zodpovedajúcej ich veku (§ 9 Občianskeho zákonníka). Procesne spôsobilé v obmedzenom rozsahu sú aj fyzické osoby, ktorých spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená súdom.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. mája 2011, sp. zn. 5 Cdo 202/2010)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Liptovský Mikuláš rozsudkom z 30. januára 2009, č.k. 4 C 210/2008-13 zrušil podielové spoluvlastníctvo navrhovateľa a odporcu k nehnuteľnostiam zapísaných na:

- LV č. X. Katastrálneho úradu Ž., Správa katastra L.pre okres L., obec a katastrálne územie P., a to k rodinnému domu súpisné číslo X., postavený na parcele č.X.,


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť