Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Dôvodová správa k zákonu č. 535/2021 Z. z.

25.3. 2022, 12:38 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

 

A.  Všeobecná časť

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky predkladá na rokovanie vlády Slovenskej republiky návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“) ako iniciatívny materiál.

Cieľom návrhu zákona je zabezpečenie správneho fungovania Modernizačného fondu vrátane tokov financií, ktoré z tohto fondu budú prichádzať na Slovensko.  Tá istá zmena sa bude robiť aj v prípade zákona o Environmentálnom fonde, keďže Environmentálny fond bude plniť funkciu vykonávateľa Modernizačného fondu za Ministerstvo životného prostredia.

Navrhovaná novelizácia sa týka len technického zabezpečenia fungovania Modernizačného fondu a netýka sa iných častí zákona o obchodovaní s emisnými kvótami alebo zákona o Environmentálnom fonde. V prípade, že sa nepodarí prijať túto novelu, bude ohrozené prijatie prostriedkov z Modernizačného fondu, ktoré sú určené pre Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a pre Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.

Účelom návrhu zákona je, aby Slovenská republika mohla  prijať z Európskej investičnej banky finančné prostriedky už v januári 2022 pre financovanie nedávno schválených dvoch schém štátnej pomoci - konkrétne pre  schému štátnej pomoci pre oblasť teplárenstva a schému štátnej pomoci pre podporu výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov. Prostriedky v sume 120 mil. EUR z Modernizačného fondu budú môcť byť vyplatené Slovenskej republike len na jeden spoločný účet, a to aj za Ministerstvo životného prostredia, aj za Ministerstvo hospodárstva spolu. Bez potrebnej právnej úpravy by prijímanie takýchto prostriedkov a ich následná distribúcia medzi vykonávateľov tohto fondu neboli možné.

Návrh zákona nepredpokladá vplyv na rozpočet verejnej správy a nebude mať žiadne sociálne vplyvy, žiadne vplyvy na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, na služby verejnej správy pre občana a na manželstvo, rodičovstvo a rodinu. Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na životné prostredie.

Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavným zákonmi a nálezmi ústavného súdu, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.

Dátum účinnosti návrhu zákona sa z dôvodu potreby nadobudnutia čo najskoršej účinnosti navrhuje na 1. január 2022.

Návrh zákona nebol predmetom pripomienkového konania, a to podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, pretože je pripravovaný s cieľom reagovať na  hroziacu nemožnosť prijať finančné prostriedky z Európskej investičnej banky.

Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.

B. Osobitná časť

K čl. I bodom 1 a 2 [§ 2 písm. r) a § 18 ods. 13]

rvé dva body predstavujú legislatívno-technickú úpravu - názvu „Modernizačný fond“.

K čl. I bodu 3 [§ 18 ods. 14 až 16]

V bode 3 sa dopĺňajú nové odseky v § 18.

Nový odsek 14 definuje možné oblasti podpory z prostriedkov Modernizačného fondu, ktoré musia byť v súlade s článkom 10d smernice 2003/87/ES a s vykonávacím nariadením č. (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov.

V odseku 15 je nové ustanovenie o zriadení komisie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu (ďalej len „komisia pre MoF“), ktorej úlohou je nastavenie podmienok a zabezpečenie správneho fungovania Modernizačného fondu v SR v zmysle platnej EÚ a národnej legislatívy. Komisia pre MoF je zložená z piatich členov za MŽP SR a piatich členov za MH SR vrátane štátnych tajomníkov za spomenuté ministerstvá.

Komisia pre MoF je zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky  a riadi sa vlastným organizačným a rokovacím poriadkom.

Nový odsek 16 bližšie definuje, že v kompetencii komisie pre MoF je určiť výšku prostriedkov z Modernizačného fondu, ktoré budú zaslané na účet Environmentálneho fondu a na samostatný účet Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky (v súlade s § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov) na financovanie schválených investičných návrhov (môžu to byť individuálne projekty alebo schémy štátnej pomoci) v zmysle relevantnej EÚ a národnej legislatívy. Zároveň komisia pre MoF schvaľuje systém finančného riadenia prostriedkov pridelených Slovenskej republike z prostriedkov MoF vrátane nastavenia systému bankových účtov pre príjem týchto prostriedkov od Európskej investičnej banky.

K čl. I bodu 4 [§ 26 ods. 1 písm. t)]

V bode 4 sa upravuje názov Modernizačný fond a doplňuje, že ministerstvo bude prostriedky pridelené Slovenskej republike z Modernizačného fondu spravovať v súlade s rozhodnutím prijatým komisiou pre MoF.

K čl. I bodu 5 [§ 26 ods. 4]

V bode 5 sa vypúšťajú slová „na notifikáciu“ z dôvodu, že tento pojem definuje konkrétny posudzovací postup schém štátnej pomoci (ďalej len „schéma“) zo strany Európskej komisie. Nie všetky schémy, ktoré sa budú pripravovať pre poskytovanie podpory z prostriedkov Modernizačného fondu budú notifikované. Niektoré schémy môžu byť predmetom posudzovacieho konania len zo strany Protimonopolného úradu SR, ako koordinátora pre štátnu pomoc a oznámené Európskej komisii podľa nariadenia Komisie č. 651/2014 zo 17. júna 2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy.

Pre účely Modernizačného fondu sa bude pripravovať viacero schém, takže sa mení slovo „schéma“ na „schémy“.

K čl. II bodu 1 [§ 3 písm. w)]

Dopĺňa sa nové písmeno w) ako nová položka príjmov Environmentálneho fondu.

Prostriedky z Modernizačného fondu sa dopĺňajú do zdrojov príjmu Environmentálneho fondu.

Modernizačný fond (ďalej len „MoF“) je nízkouhlíkový podporný mechanizmus zriadený v zmysle čl. 10d smernice 2003/87/ES Európskeho parlamentu a Rady o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii (ďalej len „smernica EU ETS“), ktorý slúži na podporu investícií, vrátane financovania malých investičných projektov, na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti v členských štátoch s hrubým domácim produktom na obyvateľa v trhových cenách nižším ako 60 % priemeru Únie v roku 2013 na obdobie rokov 2021 až 2030 vrátane Slovenskej republiky.

Prostriedky pridelené Slovenskej republike v rámci MoF spravuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, pričom v kompetencii komisie pre Modernizačný fond je určiť výšku prostriedkov z MoF, ktoré budú zaslané na účet fondu na financovanie oprávnených investičných návrhov (môžu to byť individuálne projekty alebo schémy štátnej pomoci) v zmysle relevantnej EÚ a národnej legislatívy (vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2020/1001 z 9. júla 2020, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania smernice EU ETS, pokiaľ ide o prevádzkovanie modernizačného fondu na podporu investícií na modernizáciu energetických systémov a zlepšenie energetickej efektívnosti niektorých členských štátov a zákon č. 414/212 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov).

Komisia pre Modernizačný fond je zložená z piatich členov za MŽP SR a piatich členov za MH SR a bola zriadená rozhodnutím ministra životného prostredia Slovenskej republiky a riadi sa vlastným organizačným a rokovacím poriadkom. Úlohou tejto komisie je nastaviť správne fungovanie MoF v Slovenskej republike a zadefinovať podmienky poskytovania podpory z prostriedkov MoF.

K čl. II bodu 2 [§ 4 ods. 1 písm. al)]

V § 4 ods. 1 písmeno al) sa ustanovuje, že zo zdrojov Environmentálneho fondu zadefinovaných v novelizačnom bode 3 bude Environmentálny fond poskytovať podporu z prostriedkov MoF na financovanie investičných návrhov (môžu to byť individuálne projekty alebo schémy štátnej pomoci) s cieľom modernizácie energetických systémov a zlepšenia energetickej efektívnosti, a to vo výške a spôsobom, ktorý určí komisia pre Modernizačný fond a informuje o tom fond prostredníctvom písomného rozhodnutia.

K čl. II bodu 3 [§ 4i]

V nadväznosti na doplnenie nového písmena al) v § 4 ods. 1 a osobitnej úpravy poskytovania dotácií na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu, bolo nutné doplnenie nového § 4i, v ktorom sú zadefinované postup, podmienky a spôsob poskytovania dotácií zo strany fondu na podporu investícií z prostriedkov Modernizačného fondu.  Fond bude dotácie z prostriedkov MoF poskytovať oprávneným príjemcom na základe zmluvy o poskytnutí dotácie, kde budú bližšie definované podmienky pre čerpania týchto prostriedkov.

K čl. II bodu 4 [§ 11 ods. 2]

Úprava nadväzuje na novelizované ustanovenie § 4 ods. 1 písm. al), ktoré umožňuje využívanie prostriedkov Modernizačného fondu. Nakoľko sa predpokladajú investície na špecifické projekty v rámci hospodárstva, je nevyhnutné umožniť Environmentálnemu fondu externalizovať, teda umožniť poveriť tretí subjekt, ktorým môže byť výlučne iný orgán verejnej správy na vykonanie finančnej kontroly poskytnutia finančných prostriedkov. Zámerom úpravy je zabezpečiť efektívne a odborné vykonanie finančnej kontroly poskytnutých prostriedkov. Právna úprava nadväzuje na úpravu zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.                

K čl. III [účinnosť]

Navrhuje sa účinnosť 1. januára 2022 z dôvodu nevyhnutnosti právnej úpravy v čo najkratšom čase.

           

V Bratislave dňa 8. decembra 2021

 Eduard Heger v. r.

predseda vlády

Slovenskej republiky

Ján Budaj v. r.

minister životného prostredia

Slovenskej republiky

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť