Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

315/2012 Z. z.

29.1. 2013, 16:56 |  najpravo.sk

DÔVODOVÁ SPRÁVA

A. Všeobecná časť

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona") legislatívne upravuje podmienky, ktoré musí spĺňať odborný garant vzdelávacieho programu a lektor vzdelávacieho programu. Rozšírenie podmienok pre odborných garantov a lektorov v rámci akreditovaných vzdelávacích programov vychádza z potrieb praxe a umožňuje systému akreditácie väčšiu pružnosť.

Predmetný návrh zákona upravuje definíciu ďalšieho vzdelávania, kde rozširuje ďalšieho vzdelávanie aj o možnosť samostatného štúdia fyzickej osoby a aktivity zamestnávateľov, ako napr. zaškoľovanie, ktorého sa zúčastňuje zamestnanec, a ktorého cieľom je získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti.

Návrh zákona rozširuje okruh subjektov zúčastňujúcich sa na procese overovania odbornej spôsobilosti. Okrem škôl a vysokých škôl budú môcť získať oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti aj iné inštitúcie, a to profesijné organizácie a stavovské organizácie.

Návrh zákona upravuje taktiež problematiku Národnej sústavy kvalifikácií (ďalej len „NSK"). Úpravou § 21 ods. 6 sa vzhľadom na charakter a rozsah NSK ustanovuje, že NSK sa bude zverejňovať v rámci Informačného systému ďalšieho vzdelávania, ktorého súčasťou bude aj register oprávnených vzdelávacích inštitúcií.

Návrh zákona zavádza taktiež nové ustanovenie § 21a, ktoré upravuje pojem „Národný kvalifikačný rámec" (ďalej len „NKR") a zavedie ho do praxe všeobecne záväzným právnym predpisom, ktorým sa ustanovia jeho jednotlivé úrovne, ktoré predstavujú prepojenie s Európskym kvalifikačným rámcom v súlade s odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady 2008/C111/01/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie údaj (Ú. v. EÚ C111, 6.5.2012).

Návrh zákona tiež upravuje prechodné ustanovenie tak, aby sa zabezpečila kontinuita vydávaných živnostenských oprávnení aj pre osoby, ktoré splnili podmienky na nadobudnutie živnosti do 31. 12. 2011.

Návrh zákona upravuje znižovanie administratívneho zaťaženia podnikateľských subjektov v oblasti ďalšieho vzdelávania a odstraňuje duplicitné odovzdávanie dokladov vo vzťahu k MŠVVaŠ SR.

Predmetný návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.

V zmysle úpravy ustanovení zákona je nevyhnutné novelizovať aj vyhlášku č. 97/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o dokumentácii akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o obsahu žiadosti o akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania a o projekte vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o osvedčení o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania, o náležitostiach osvedčenia o čiastočnej kvalifikácii a osvedčenia o úplnej kvalifikácii, ktorá bude predmetom samostatného pripomienkového konania.

B. Osobitná časť

K Čl. I:

K bodu 1:

Súčasný text zákona v § 2 ods. 3 definuje ďalšie vzdelávanie iba ako vzdelávanie uskutočňované vo vzdelávacích inštitúciách ďalšieho vzdelávania. Navrhovaný nový text odseku rozširuje ďalšie vzdelávanie aj o samostatné vzdelávanie fyzickej osoby a aktivity zamestnávateľov ako zaškoľovanie a pod., ktorých sa zúčastňuje zamestnanec, cieľom ktorých je získanie odbornej spôsobilosti na výkon pracovnej činnosti. Zákon tak umožní aj zamestnávateľom zaškoleným zamestnancom a fyzickej osobe, ktorá samostatným vzdelávaním získala odbornú spôsobilosť na výkon pracovnej činnosti, zúčastniť sa skúšky odbornej spôsobilosti. Ide o obdobu získavania vedomostí a zručností fyzickou osobou formou štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov podľa § 40 školského zákona.

K bodu 2:

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu názvu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

K bodu 3:

Navrhované ustanovenie spresňuje doterajšiu právnu úpravu určením minimálneho rozsahu vzdelávacieho programu, ktorý sa nečlení na moduly a jedného modulu vzdelávacieho programu.

K bodu 4:

Navrhovanou úpravou dochádza k odstráneniu duplicitnej informačnej povinnosti vzdelávacích inštitúcií ďalšieho vzdelávania vo vzťahu k MŠVVaŠ SR, vzdelávacie inštitúcie nebudú musieť duplicitne odovzdávať tie isté údaje do Informačného systém ďalšieho vzdelávania a prostredníctvom formulára do Ústavu informácií a prognóz školstva.

K bodu 5:

Legislatívno-technická úprava v nadväznosti na zmenu názvu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR.

K bodu 6:

Na základe doterajšej praxe je dôvodná úprava predmetného ustanovenia potrebná, vzhľadom na skutočnosť, že po schválení a vydaní akreditácie vzdelávacie inštitúcie často žiadajú o výmenu a doplnenie nových lektorov z dôvodu veľkej fluktuácie týchto osôb. Za účelom zabezpečenia flexibilného vybavovania žiadostí o výmenu a zaradenie nových lektorov je vhodné vyňať zmenu lektorského zabezpečenia akreditovaného vzdelávacieho programu z pôsobnosti Akreditačnej komisie, ktorá sa schádza raz za 2 mesiace, čím sa uľahčí proces realizácie vzdelávacích programov.

K bodu 7:

Predmetným ustanovením sa sleduje odstránenie neúmerného administratívneho zaťaženia podnikateľských subjektov v oblasti ďalšieho vzdelávania, ako aj škôl a vysokých škôl.

K bodu 8:

Predmetným ustanovením sa upravujú kvalifikačné požiadavky na odborného garanta vzdelávacieho programu. Vytvára sa priestor na to, aby odborný garant mohol mať vzdelanie aj v inom odbore, ako v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka, pričom musí preukázať viac praxe v odbore, ktorého sa vzdelávací program týka.

K bodom 9 až 11

Ustanovenia upravujú legislatívne znenie zákona podľa potrieb akreditačnej praxe.

K bodu 12:

Nové znenia ustanovenia § 15 umožňuje získať oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti aj profesijným organizáciám a stavovským organizáciám. Ustanovenie ďalej určuje podmienky, ktoré musia profesijné organizácie alebo stavovské organizácie splniť na to, aby im bolo vydané oprávnenie.

K bodu 13:

Úprava v nadväznosti na rozšírenie možnosti získať oprávnenie na vykonávanie skúšky na overenie odbornej spôsobilosti pre profesijné organizácie a stavovské organizácie v § 15.

K bodu 14:

Navrhovanou úpravou došlo k zvýšeniu poplatku za vykonanie opravnej skúšky z dôvodu rovnakých nákladov na organizáciu skúšky ako v prípade prvej skúšky.

K bodom 15 a 16:

Navrhovanou zmenou sa predmetné ustanovenia o údajoch uvádzaných v Národnej sústave kvalifikácií dopĺňajú o úroveň Národného kvalifikačného rámca ako súčasť popisu úplnej kvalifikácie alebo čiastočnej kvalifikácie v Národnej sústave kvalifikácií v súlade s Európskym kvalifikačným rámcom. Toto ustanovenie predstavuje prepojenie národnej legislatívy s odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady 2008/C111/01/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávania údaj (Ú. v. EÚ C111, 6.5.2012).

K bodu 17:

Predmetnou úpravou sa zavádza vyššia miera uplatnenia sociálneho partnerstva vo vzdelávaní pri tvorbe systémových nástrojov na úrovni celoživotného vzdelávania, kde sa do tohto procesu aktívne zapájajú profesijné organizácie, stavovské organizácie, mestá a obce.

K bodu 18:

Vzhľadom na charakter a rozsah NSK sa ustanovuje, že NSK sa bude zverejňovať v rámci Informačného systému ďalšieho vzdelávania, ktorého súčasťou bude aj register oprávnených vzdelávacích inštitúcií.

K bodu 19:

Zavádza sa nové ustanovenie § 21a, ktoré definuje obsah NKR a zavádza ho do praxe prostredníctvom všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa ustanovia jeho jednotlivé úrovne, a ktoré predstavujú prepojenie s Európskym kvalifikačným rámcom v súlade s odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady 2008/C111/01/ES z 23. apríla 2008 o vytvorení európskeho kvalifikačného rámca pre celoživotné vzdelávanie.

K bodu 20:

Toto ustanovenie zavádza NSK a register oprávnených vzdelávacích inštitúcií ako súčasť Informačného systému ďalšieho vzdelávania.

K bodu 21:

Navrhovaným ustanovením sa ustanovujú údaje uvádzané v registri oprávnených vzdelávacích inštitúcií ako súčasti Informačného systému ďalšieho vzdelávania.

K bodu 22:

Proces kontroly si vyžaduje spoluprácu s odborníkmi z rôznych oblastí, nielen s odborníkmi z vysokých škôl a z iných odborných a vedeckých inštitúcií. Návrh zákona vytvára priestor aj na to, aby bolo možné poveriť a prizvať ku kontrole odborníka z oblasti, ktorej sa vzdelávací program alebo vzdelávanie týka.

K bodu 23:

Navrhované prechodné ustanovenie má zabezpečiť kontinuitu v oblasti uznávania dokladov o vzdelaní, v tomto prípade osvedčení o vykonaní kvalifikačnej skúšky pre potreby vydávania živnostenských oprávnení. Keďže došlo ku vzniku legislatívnej medzery, keď žiadatelia získali osvedčenie o kvalifikačnej skúške podľa živnostenského zákona, účinného do 31. decembra 2011 vo vzťahu k preukazovaniu odbornej spôsobilosti a následnej možnosti požiadať o udelenie živnostenského oprávnenia, bolo potrebné toto prechodné ustanovenie upraviť tak, aby nedochádzalo k obmedzovaniu práva na podnikanie a slobodnú voľbu povolania.

K Čl. II:

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2012 okrem pätnásteho, šestnásteho a devätnásteho bodu, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2013.

Bratislava 27. júna 2012

Robert Fico v. r.

predseda vlády Slovenskej republiky

Dušan Čaplovič v. r.

minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť