Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Oficiálny výrok o porušení základných práv doc. Jozefa Čentéša, PhD.

5.12. 2014, 12:09 |  najpravo.sk

Ústavný súd Slovenskej republiky v senáte zloženom z predsedu Ladislava Orosza a sudkýň Ľudmily Gajdošíkovej a Marianny Mochnáčovej na verejnom zasadnutí senátu 4. decembra 2014 rozhodol vo veci vedenej pod sp. zn. I. ÚS 397/2014 o sťažnosti doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., ktorou namietal porušenie jeho základných práv podľa čl. 19 ods. 1 a čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 10 ods. 1 a čl. 21 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, ako aj práva podľa čl. 25 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 o nevymenovaní do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky nálezom takto:

1. Základné právo doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok podľa čl. 30 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a čl. 21 ods. 4 Listiny základných práv a slobôd, ako aj právo vstúpiť do verejných služieb svojej krajiny za rovnakých podmienok podľa čl. 25 písm. c) Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach rozhodnutím prezidenta Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 o nevymenovaní doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky porušené boli.

2. Rozhodnutie prezidenta Slovenskej republiky z 28. decembra 2012 o nevymenovaní doc. JUDr. Jozefa Čentéša, PhD., do funkcie generálneho prokurátora Slovenskej republiky zrušuje.

3. Doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD., priznáva finančné zadosťučinenie v sume 60 000 € (šesťdesiattisíc eur), ktoré mu je Kancelária prezidenta Slovenskej republiky povinná vyplatiť do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.

4. Kancelária prezidenta Slovenskej republiky je povinná uhradiť doc. JUDr. Jozefovi Čentéšovi, PhD., trovy konania v sume 2 222,10 € (slovom dvetisícdvestodvadsaťdva eur a desať centov) na účet jeho právneho zástupcu advokáta JUDr. Petra Kubinu, Námestie SNP 15, Bratislava, do dvoch mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.

K tomuto rozhodnutiu sa pripája odlišné stanovisko sudkyne Marianny Mochnáčovej.

K odôvodneniu rozhodnutia sa pripája doplňujúce stanovisko sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej a sudcu Ladislava Orosza.

Zdroj: Ústavný súd SR
Ilustračné foto: Ústavný súd SR


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť