Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Mediácia v školskom prostredí

1.12. 2011, 19:24 |  najpravo.sk

Školská, rovesnícka mediácia (peer mediácia) je mediáciou, kde treťou stranou je rovesník, žiak, ktorý pomáha svojim spolužiakom riešiť ich vlastný problém z pozície tretej neutrálnej strany. Peer (z angl. rovesník) mediátor uľahčuje a štrukturuje proces riešenia problémov posilňovaním diskutujúcich žiakov, aby vyjednávali o svojich záujmoch korektným spôsobom a urobili spolu dohodu o tom, ako vyriešia svoj konflikt. Školská mediácia sa najčastejšie využíva pri nasledovných typoch problémov: ohováranie, slovné hádky, obťažovanie, správanie v triede, žiarlivosť, bitka alebo očakávaná bitka, vniknutie do súkromia, medziskupinové konflikty.

Cieľom peer mediácie, čiže rovesníckeho riešenia konfliktov na škole je okrem iného, aby poklesol počet konfliktov riešených agresivitou a učitelia sa nemuseli tak často zaoberať a vyrovnávať spormi so žiakmi.

Ďalším dôvodom rozširovania rovesníckeho riešenia konfliktov na školách je presvedčenie, že ak žiaci a študenti prevezmú zodpovednosť za riešenie svojich konfliktov a naučia sa zručnostiam, ktoré smerujú k ich efektívnemu riešeniu, pomôže to pri posilňovaní demokratického spôsobu myslenia a zrelšom spôsobe budovania vzťahov.

Myšlienka rovesníckeho riešenia konfliktov pochádza z USA, kde v 60. a 70. rokoch vznikali prvé projekty na vzdelávanie proti násiliu reagujúce na rastúce etnické a sociálne napätie. V 80. rokoch bolo v USA už niekoľko aktívnych organizácii a centier, ktoré podporovali na školách programy riešenia konfliktov pre žiakov a učiteľov. Alternatívne riešenie konfliktov sa stalo súčasťou vzdelávania a neskôr – vrátane mediácie - bolo integrované do oficiálneho rozvrhu škôl. Podobné programy sa realizovali aj v iných krajinách, napr. Izraeli, Holandsku, Anglicku, Kanade... (Bednařík, 2001)

Podľa výskumov (Ondrušek – Shapiro, 1999) sa darí dohody dosiahnuť asi v 70- 80% prípadov, u sledovaných problémových študentov klesli ich agresívne prejavy o 47% a na mnohých sledovaných školách klesli všeobecne problémy spojené s agresivitou detí viac ako o 50%. Viac ako 60% učiteľov, ktorí absolvovali programy na riešenie konfliktov, vo výskume potvrdzuje, že získané zručnosti využívajú na efektívne riadenie triedy a udržiavanie disciplíny. Okrem toho skvalitnili svoje metódy práce a spôsoby riadenia triedy v komunikovaní neohrozujúcim spôsobom, aktívnom počúvaní a v riešení problémov so žiakmi.

Na Slovensku začala s programom rovesníckeho riešenia konfliktov pracovať organizácia PDCS – Centrum riešenia konfliktov v Bratislave v roku 1995. Do roku 2000 sa program peer mediácie dostal do viacerých ZŠ a SŠ na celom Slovensku. V Leviciach boli do projektu PDCS vybrané dve stredné školy – Pedagogická a sociálna akadémia, Stredná priemyselná škola poľnohospodárska. Na našej škole sa snažíme v programe pokračovať po celý čas od skončenia projektu PDCS, v rámci ktorého bola v roku 2002 vyškolená prvá skupina žiakov a učiteľov, realizovali sa supervízne stretnutia s lektormi a uskutočnila sa na našej škole 1. celoslovenská konferencia peer mediačných skupín.

V súčasnosti prebieha program rovesníckeho riešenia konfliktov na PaSA v Leviciach a na SOU najmä v podobe krúžkovej činnosti, teda ide o voľnočasovú aktivitu žiakov. Učitelia, ktorí prešli tréningom mediácie, prípadne sa tejto téme venujú, majú možnosť zaradiť do učebných osnov vhodných predmetov (náuka o spoločnosti, etická výchova..) témy týkajúce sa alternatívneho riešenia konfliktov ( v USA a v niektorých európskych krajinách je táto téma ako samostatný vyučovací predmet). Ďalšími možnosťami, ako program na školách podporovať, je napríklad tréning komunikačných zručností a alternatívneho riešenia konfliktov pre učiteľov.

Žiaci, ktorí sa do programu peer mediácie zapoja, sa na pravidelných stretávaniach formou hier, tvorivých aktivít a simulácií oboznamujú s využitím komunikačných zručností pri predchádzaní a riešení konfliktov, s teóriou konfliktu a procesom mediácie. Naším prvotným cieľom bolo, aby na škole vznikla skupina peer mediátorov, ktorí samostatne riešia konflikty napríklad medzi spolužiakmi. Tento proces je však veľmi náročný a dlhodobý, a nie vždy sa podarí skupinu uviesť do života školy. Pre nás je dôležitým zistením to, čo samotný program prináša pre žiakov. Uvedieme niekoľko príkladov z výsledkov prieskumu k tejto téme, ktorý bol realizovaný v roku 2009 medzi účastníkmi programu peer mediácie. Na otázku, : „Čo sa Ti najviac páčilo na programe peer mediácie?", žiaci odpovedali nasledovne:

  • ..."nadobudla som nový pohľad na konflikt, najviac ma oslovilo, že môžem pomáhať ľuďom pri riešení ich konfliktov",
  • ...„že som objavila spôsob, ako predchádzať konfliktom, ja –výrok, ktorý často používam",
  • ...„naučila som sa riešiť problémy bez kriku",
  • ...„ chválili nás za naše úspechy",
  • ...„rôzne typy konfliktov, iné riešenia ako sme naučení",
  • ...„spoznal som sám seba".

V prieskume sa zistilo okrem iného aj to, že žiaci, ktorí prešli programom, sa snažia riešiť konflikty vo svojom okolí, využívajú zručnosti najmä v prostredí svojich rovesníkov, menej v škole. Jednoznačne vnímajú tento program ako užitočný, ktorého dôsledkom sú zmeny v ich správaní, najmä v ich postojom ku konfliktom.

Aktivity rovesníckeho riešenia konfliktov podporuje v meste Levice aj Informačné centrum mladých, kde sa pravidelne stretávajú žiaci rôznych škôl a „učia sa" ako byť mediátorom..(viď foto). Plánujeme pomocou vyškolených mediátorov rozšíriť tento program aj do základných škôl v meste.

Práve stredoškolská mládež je dôležitou cieľovou skupinou aj z toho dôvodu, že majú silný vzťah k spravodlivosti a partnerskému jednaniu, čo práve alternatívne riešenie konfliktov umožňuje.

Uvedomujeme si, že presadzovanie nových alternatívnych prístupov v riešení konfliktov je nielen v spoločnosti, ale aj v školách dlhodobý proces a vyžaduje si väčšiu podporu tak zo strany učiteľov, ako aj celej spoločnosti. Ukážkou, ako sa to dá, je práve myšlienka rovesníckeho riešenia konfliktov.

Mgr. Iveta Harváneková
Riaditeľka ICM Levice
Informačné centrum mladých Levice
Kasárenská 6, 934 01 Levice
Tel.: 036/6305 662
E-mail:levice@icm.sk
Náš web:www.icm.sk
Náš facebook:www.facebook.com/icmmladym  


Najprávo.sk - najlepší právny poradca