Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

46/2011 Z. z. ZÁKON, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch

Edmund Horváth • 3.3. 2011, 19:11

ZÁKON

z 3. februára 2011, č. 46/2011 Z. z. 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 66/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z. a zákona č. 129/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová "finančná holdingová inštitúcia" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "finančná holdingová spoločnosť" v príslušnom tvare.

2. V § 2 ods. 11 sa slová "osobitného zákona" nahrádzajú slovami "osobitných predpisov".

3. Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
"8) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 492/2009 Z. z., usmernenie Európskej centrálnej banky z 31. augusta 2000 o nástrojoch a postupoch menovej politiky Eurosystému (ECB/2000/7) (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 10/zv. 01) v platnom znení.".

4. V § 5 sa vypúšťa písmeno r).

Poznámka pod čiarou k odkazu 13c sa vypúšťa.

5. V § 6 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: "Národná banka Slovenska pri výkone dohľadu zohľadňuje možný vplyv svojich rozhodnutí na stabilitu finančného systému, a to najmä v kritických situáciách podľa § 48 ods. 8 písm. c).".

6. V § 6 sa za odsek 13 vkladajú nové odseky 14 až 17, ktoré znejú:
"(14) Ak Národná banka Slovenska dospeje k záveru, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá, podá žiadosť spolu s odôvodnením orgánu dohľadu iného členského štátu zodpovedného za výkon dohľadu na konsolidovanom základe nad zahraničnou úverovou inštitúciou alebo orgánu dohľadu v inom členskom štáte, ktorý vykonáva dohľad nad zahraničnou úverovou inštitúciou, ktorá pobočku zahraničnej úverovej inštitúcie zriadila, aby určil, že pobočka tejto zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá; Národná banka Slovenska pritom osobitne prihliada na
a) to, či podiel tejto pobočky zahraničnej úverovej inštitúcie presahuje 2 % všetkých prijatých vkladov v Slovenskej republike,
b) pravdepodobný vplyv pozastavenia alebo ukončenia činnosti zahraničnej úverovej inštitúcie na likviditu trhu a na platobný systém, systém zúčtovania a systém vyrovnania v Slovenskej republike a
c) veľkosť a význam tejto pobočky zahraničnej úverovej inštitúcie z hľadiska počtu klientov v súvislosti s finančným systémom v Slovenskej republike.
(15) Národná banka Slovenska v záujme určenia, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá, spolupracuje s orgánmi dohľadu podľa odseku 14. Ak sa orgány dohľadu podľa odseku 14 v lehote do dvoch kalendárnych mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 14 nedohodnú o určení, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá, Národná banka Slovenska do dvoch kalendárnych mesiacov po uplynutí tejto lehoty určí, či táto pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá; Národná banka Slovenska pritom zohľadňuje názory a výhrady orgánov dohľadu podľa odseku 14. Národná banka Slovenska postúpi informáciu o tom, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá spolu s úplným odôvodnením orgánu dohľadu podľa odseku 14. Určenie, že pobočka zahraničnej úverovej inštitúcie je dôležitá, nemá vplyv na práva a povinnosti Národnej banky Slovenska podľa tohto zákona a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov.
(16) Národná banka Slovenska oznamuje orgánu dohľadu iného členského štátu, v ktorom je pobočka úverovej inštitúcie určená ako dôležitá, informácie podľa § 48 ods. 7 písm. c) a d) a pri spolupráci s týmto orgánom dohľadu iného členského štátu postupuje podľa § 47 ods. 9 písm. d). Ak sa Národná banka Slovenska dozvie o kritickej situácii podľa § 48 ods. 1 v tejto úverovej inštitúcii, bez zbytočného odkladu upozorní orgán dohľadu iného členského štátu, v ktorom je pobočka úverovej inštitúcie určená ako dôležitá, a ďalší orgán verejnej moci v tomto členskom štáte, ktorý má informácie o tejto pobočke úverovej inštitúcie.
(17) Ak Národná banka Slovenska nie je orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a nepostupuje podľa § 48 ods. 9 a 10 a ak Národná banka Slovenska vykonáva dohľad nad úverovou inštitúciou s pobočkou v inom členskom štáte, ktorá je určená ako dôležitá, Národná banka Slovenska
a) zriadi a vedie pracovnú skupinu orgánov dohľadu s cieľom uľahčiť spoluprácu podľa odsekov 13 a 16 (ďalej len "pracovná skupina"),
b) určuje, ktorý príslušný orgán dohľadu sa zúčastňuje na zasadnutí a činnosti pracovnej skupiny,
c) prihliada na dôležitosť činnosti orgánu dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, a najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému podľa odseku 2 a na povinnosti uvedené v odseku 16,
d) vopred úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia pracovnej skupiny,
e) včas a úplne informuje každého člena pracovnej skupiny o rozhodnutiach prijatých na zasadnutí pracovnej skupiny a o vykonaných opatreniach.".

Doterajšie odseky 14 až 17 sa označujú ako odseky 18 až 21.

7. V § 7 ods. 12 sa vypúšťa slovo "právnická".

8. V § 11 ods. 1, 2 a 6 sa slová "n) a o)" nahrádzajú slovami "m) a n)".

9. V § 23 ods. 9 uvádzacej vete sa slovo "vydá" nahrádza slovami "môže vydať".

10. § 27 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
"(15) Opatrením, 23) ktoré môže vydať Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov, sa ustanovia podrobnosti o systéme hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu podľa odseku 3.".

11. § 27c sa vypúšťa.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27f sa vypúšťa.

12. V § 28 ods. 1 písm. b) sa za slovo "zlúčenia" vkladajú slová "alebo splynutia".

13. V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
"Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová agentúra podľa osobitného predpisu, 30e) Národná banka Slovenska v rámci procesu uznávania ratingu iba posúdi, či jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 30e znie:
"30e) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1060/2009 zo 16. septembra 2009 o ratingových agentúrach (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).".

14. V § 33 ods. 20 písmeno c) znie:
"c) na expozície voči členským štátom a voči ich vyšším územným celkom alebo obciam, ak majú podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko priradenú nulovú rizikovú váhu, ".

15. V § 33b ods. 3 sa na konci pripája táto veta:
"Ak je ratingová agentúra registrovaná ako ratingová agentúra podľa osobitného predpisu30e) a ak táto ratingová agentúra preukáže skúsenosti v oblasti sekuritizácie, Národná banka Slovenska v rámci procesu uznávania ratingu iba posúdi, či jej metodika hodnotenia spĺňa požiadavky objektivity, nezávislosti, priebežnej kontroly a transparentnosti. Tým nie je dotknuté ustanovenie odseku 4.".

16. V § 33e odseky 1 až 5 znejú:
"(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, banka je povinná nepretržite zabezpečovať, aby jej majetková angažovanosť, po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila 25 % jej vlastných zdrojov voči
a) osobe,
b) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť banky a jej iné dcérske spoločnosti,
c) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti banky,
d) inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
e) štátu a centrálnej banke ustanoveným podľa odseku 12.
(2) Banka je povinná nepretržite zabezpečovať, aby jej majetková angažovanosť po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti neprekročila jednu z vyšších hodnôt, a to 25 % vlastných zdrojov banky alebo 150 000 000 eur, voči osobe, ktorá je inštitúciou, a voči skupine hospodársky spojených osôb, z ktorých aspoň jedna osoba je inštitúciou, ak súčet hodnôt majetkových angažovaností banky po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika voči všetkým ostatným osobám, ktoré sú súčasťou skupín hospodársky spojených osôb a ktoré súčasne nie sú inštitúciami, neprekračuje 25 % vlastných zdrojov banky. Ak 150 000 000 eur je vyššia hodnota ako 25 % vlastných zdrojov, hodnota akejkoľvek expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania kreditného rizika banky nesmie prekročiť bankou určený percentuálny limit vlastných zdrojov banky. Tento percentuálny limit si banka určuje v súlade so systémom riadenia rizík podľa § 23 a 27; tento limit však banka určuje najviac na úrovni 100 % vlastných zdrojov banky.
(3) Prekročenie akéhokoľvek obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 1 a 2 je banka povinná bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorá po posúdení okolností, za ktorých došlo k tomuto prekročeniu, určí obdobie, počas ktorého je banka povinná vykonať potrebnú nápravu. Ak banka uplatňuje postup podľa odseku 2, Národná banka Slovenska po posúdení okolností, za ktorých došlo k uplatňovaniu postupu podľa odseku 2, môže pre jednotlivé expozície banke umožniť, aby tieto expozície prekračovali svojou hodnotou 100 % vlastných zdrojov banky.
(4) Banka môže obmedzenia majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2 prekračovať, ak
a) dodržiava obmedzenia majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2, a ak
1. na ten účel nie je vo vlastných zdrojoch obsiahnutá hodnota doplnkových vlastných zdrojov banky a
2. prekročenie vyplýva len z obchodov evidovaných v obchodnej knihe,
b) z prekročení obmedzení majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2 vypočítava dodatočné požiadavky na vlastné zdroje banky,
c) zabezpečí, aby majetková angažovanosť podľa odseku 9 písm. d) neprekračovala 500 % jej vlastných zdrojov, ak neuplynulo viac než desať dní odo dňa prekročenia,
d) zabezpečí, aby súčet všetkých prekročení neprekračoval 600 % jej vlastných zdrojov, ak uplynulo viac než desať dní odo dňa týchto prekročení a
e) štvrťročne predkladá Národnej banke Slovenska hlásenie o týchto prekročeniach za predchádzajúci štvrťrok, ktorého predmetom sú informácie o počte a hodnotách týchto prekročení a voči akým osobám, skupinám osôb alebo iným subjektom k týmto prekročeniam došlo; v takom prípade sa odsek 3 nepoužije.
(5) Banka je na účel obmedzenia vzniku neprimerane vysokého rizika majetkovej angažovanosti povinná
a) zisťovať existenciu skupín hospodársky spojených osôb, voči ktorým má banka alebo môže mať banka majetkovú angažovanosť; v rámci zisťovania existencie skupín hospodársky spojených osôb v súvislosti s expozíciami banky podľa § 32 ods. 1 písm. m), o) a p) má banka povinnosť overiť, či má expozície voči podkladovým aktívam obsiahnutým v položkách podľa § 32 ods. 1 písm. m), o) a p), a tieto expozície banka nepretržite sleduje, hodnotí a v súvislosti s týmito expozíciami identifikuje, meria, sleduje, zmierňuje a nepretržite vypočítava hodnotu rizika majetkovej angažovanosti v nich obsiahnutú,
b) nepretržite identifikovať, merať, sledovať a vypočítavať hodnotu rizika majetkovej angažovanosti obsiahnutého v expozíciách banky voči emitentom cenných papierov slúžiacich ako financované zabezpečenie, voči osobám poskytujúcim nefinancované zabezpečenie a voči podkladovým aktívam obsiahnutým v položkách podľa § 32 ods. 1 písm. m), o) a p) a prijímať vlastné opatrenia na zmierňovanie tohto rizika; postup prijímania opatrení banky na zmierňovanie rizika majetkovej angažovanosti, ako aj obsah týchto opatrení banka upraví vo svojom vnútornom predpise,
c) dodržiavať ustanovené pomery majetkovej angažovanosti banky k jej vlastným zdrojom, prípadne k aktívam alebo skupinám aktív vo vzťahu k
1. iným štátom,
2. zemepisným oblastiam,
3. hospodárskym odvetviam,
4. bankovým činnostiam, z ktorých táto angažovanosť vznikla,
5. osobám s osobitným vzťahom k banke okrem
5.a. osôb, ktoré majú priamu alebo nepriamu kontrolu nad bankou,
5.b. osôb, ktoré sú nimi priamo alebo nepriamo kontrolované a
5.c. právnických osôb, ktoré kontroluje banka.".

17. V § 33e ods. 7 prvej vete sa za slovo "angažovanosti" vkladajú slová "a obmedzení vzniku neprimerane vysokého rizika majetkovej angažovanosti".

18. V § 33e ods. 11 písm. b) sa za slovo "osôb" vkladajú slová "financovať alebo".

19. V § 33e ods. 15 sa slová "odseku 8 alebo 14" nahrádzajú slovami "odseku 3, 8 a 14".

20. V § 38 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety:
"Národná banka Slovenska poskytuje údaje z registra aj klientovi, ak sa týkajú jeho osoby, a to na základe písomnej žiadosti klienta. Žiadosť klienta o poskytnutie údajov z registra musí obsahovať úradne osvedčený podpis klienta, štatutárneho orgánu klienta alebo inej osoby preukázateľne oprávnenej konať za klienta. Prílohou k žiadosti klienta, ktorý je podnikateľom alebo právnickou osobou, je aj výpis z obchodného registra alebo inej úradnej evidencie, do ktorej je klient zapísaný, nie starší ako jeden mesiac pred doručením žiadosti. Národná banka Slovenska poskytne klientovi informácie v lehote jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti. Ak klient zistí, že v registri sú o ňom uvedené nesprávne alebo neúplné údaje, môže požiadať o opravu údajov o ňom len banku, pobočku zahraničnej banky alebo Exportno-importnú banku Slovenskej republiky, ktorá tieto údaje poskytla do registra. Národná banka Slovenska môže ustanoviť poplatok za poskytnutie údajov z registra klientovi, ktorý je splatný pri doručení žiadosti; na tieto poplatky sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu o poplatkoch uhrádzaných Národnej banke Slovenska.37ab)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 37ab znie:
"37ab) § 41 a 42 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

21. V § 38 odsek 4 znie:
"(4) Údaje poskytnuté podľa odseku 1 Národnej banke Slovenska zostávajú naďalej predmetom bankového tajomstva a z registra ich nemožno poskytovať iným osobám ako osobám uvedeným v odseku 3. Údaje poskytnuté podľa odseku 3 bankám, pobočkám zahraničných bánk alebo Exportno-importnej banke Slovenskej republiky zostávajú naďalej predmetom bankového tajomstva a nemožno ich poskytovať iným osobám ako klientovi, ktorého sa týkajú.".

22. V § 38 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: "ako aj náležitosti žiadosti klienta o poskytnutie údajov z registra a doklady prikladané k tejto žiadosti; týmto opatrením sa tiež ustanoví hodnota poplatkov alebo sadzba poplatkov za poskytnutie údajov z registra klientovi a môžu sa ustanoviť aj podrobnosti o týchto poplatkoch, spôsob výpočtu ich hodnoty a podrobnosti o zaokrúhľovaní a platení týchto poplatkov.".

23. V § 38a ods. 1 sa slová "sa uskutočňuje" nahrádzajú slovami "ich zamestnanci uskutočňujú" a slovo "manipulácia" sa nahrádza slovom "manipulujú".

24. V § 38a ods. 2 uvádzacej vete sa slová "sa uskutočňuje" nahrádzajú slovami "ich zamestnanci uskutočňujú", slovo "manipulácia" sa nahrádza slovom "manipulujú" a v písmenách a) a b) sa na začiatok vkladajú slová "funkčným a aktívnym".

25. V § 38a sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
"(3) Banka a pobočka zahraničnej banky neumožní vstup verejnosti do priestorov, v ktorých ich zamestnanci uskutočňujú styk s klientmi a súčasne manipulujú s peňažnou hotovosťou, ak ani jedno z opatrení podľa odseku 2 písm. a) a b) nie je funkčné a aktívne.".

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

26. V § 38a ods. 5 sa slová "obsah a rozsah" nahrádzajú slovami "obsah, rozsah a termíny vypracúvania".

27. V § 41 ods. 3 sa slová "§ 23 ods. 2" nahrádzajú slovami "§ 23 ods. 4.".

28. V § 42 ods. 3 prvej vete sa vypúšťajú slová "ministerstvu a", bodkočiarka a časť vety za bodkočiarkou a v druhej vete sa slová "všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo" nahrádzajú slovami "opatrenie, ktoré vydá Národná banka Slovenska a ktoré sa vyhlasuje v zbierke zákonov".

29. § 42 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
"(4) Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné predkladať ministerstvu účtovnú závierku44) a v prípadoch, na ktoré sa vzťahuje osobitný predpis, 44) aj konsolidovanú účtovnú závierku a údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme výkazov, hlásení alebo prehľadov ustanoveným spôsobom a v ustanovených termínoch; takéto poskytovanie údajov sa nepovažuje za porušenie bankového tajomstva podľa § 91. Rozsah, spôsob a termíny predkladania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.".

30. V § 47 ods. 9 písmeno a) znie:
"a) plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti aj vo vzťahu k povinnostiam podľa § 6 ods. 2, § 23 až 27 a § 37 ods. 8 až 19 v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu, ".

31. V § 47 sa odsek 9 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) plánuje dohľad na mieste a koordinuje činnosti dohľadu na mieste pri bežnej činnosti v spolupráci s príslušnými orgánmi dohľadu a ak je to potrebné, s centrálnymi bankami, pri príprave na kritické situácie a počas nich, vrátane obdobia nepriaznivého vývoja v úverových inštitúciách alebo zahraničných úverových inštitúciách alebo na finančných trhoch, pričom sa, ak je to možné, využívajú vymedzené existujúce komunikačné prostriedky na uľahčenie krízového riadenia; plánovanie a koordinácia činností zahŕňa výnimočné opatrenia uvedené v § 49 ods. 1 a 2, prípravu spoločných hodnotení, implementáciu plánov pre nepredvídané udalosti a komunikáciu s verejnosťou.".

32. V § 47 ods. 11 sa slová "§ 33 a 33d" nahrádzajú slovami "§ 33, 33c a 33d".

33. § 47 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
"(15) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe,
a) vyvinie v rámci svojich právomocí spoločne s príslušnými orgánmi dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii maximálne úsilie na dosiahnutie spoločného rozhodnutia o uplatnení § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3 s cieľom zistiť, že výška vlastných zdrojov na konsolidovanom základe držaných skupinou nie je dostatočná so zreteľom na jej finančnú situáciu a rizikový profil a nemá požadovanú úroveň vlastných zdrojov na uplatnenie § 50 ods. 1 písm. m) voči každému subjektu v skupine bánk a zahraničných úverových inštitúcií na konsolidovanom základe,
b) predloží ostatným príslušným orgánom dohľadu správu obsahujúcu hodnotenie rizika skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií podľa § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3,
c) vydá spoločné rozhodnutie podľa písmena a) do štyroch mesiacov po predložení správy podľa písmena b),
d) zváži v spoločnom rozhodnutí podľa písmena c) hodnotenie rizika dcérskych spoločností, ktoré vykonajú príslušné orgány dohľadu podľa § 6 ods. 2 a § 27 ods. 3 a uvedie jeho úplné odôvodnenie,
e) doručí spoločné rozhodnutie podľa písmena c) materskej banke v Európskej únii,
f) konzultuje na žiadosť ktoréhokoľvek z ostatných príslušných orgánov dohľadu s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu vzniknuté nezhody pri prijímaní rozhodnutia; ak Výbor európskych orgánov bankového dohľadu vyjadrí svoje stanovisko, zváži jeho odporúčania a vysvetlí akúkoľvek významnú odchýlku od nich,
g) môže konzultovať svoj postup s Výborom európskych orgánov bankového dohľadu z vlastnej iniciatívy,
h) vydá rozhodnutie podľa § 50 ods. 1 písm. m) v spojení s § 6 ods. 2 pri neplnení § 27 ods. 3 na konsolidovanom základe, ak sa neprijme spoločné rozhodnutie podľa písmena c), pričom náležite zváži hodnotenie rizika dcérskych spoločností, ktoré vykonali príslušné orgány dohľadu a ich stanoviská a výhrady,
i) odôvodní rozhodnutie vydané podľa písmena h),
j) predloží všetkým príslušným orgánom dohľadu a materskej banke v Európskej únii rozhodnutie podľa písmena h),
k) vydá spoločné rozhodnutie podľa písmena c) a ak takéto rozhodnutie neexistuje, vydá rozhodnutie podľa písmena h),
l) preverí aktuálnosť a ak je potrebné, aktualizuje spoločné rozhodnutie podľa písmena c) a ak takéto rozhodnutie neexistuje, preverí aktuálnosť a ak je potrebné, vydá nové rozhodnutie podľa písmena h), pričom za nové rozhodnutie sa považuje aj zmena alebo zrušenie dovtedajšieho rozhodnutia vydaného podľa písmena h); preverenie aktuálnosti a prípadné vydanie nového rozhodnutia sa uskutočňuje najmenej raz za rok, alebo ak príslušný orgán dohľadu nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii požiada o vydanie nového rozhodnutia podľa § 50 ods. 1 písm. m) predložením písomnej a náležite odôvodnenej žiadosti Národnej banke Slovenska, pričom v takomto prípade sa môže vykonať preverenie aktuálnosti a vydanie nového rozhodnutia na dvojstrannom základe medzi Národnou bankou Slovenska a príslušným orgánom dohľadu, ktorý jej predložil žiadosť,
m) postupuje primerane podľa písmen a) až l), ak banka podľa § 2 ods. 1 je zahrnutá do dohľadu na konsolidovanom základe vykonávaného príslušným orgánom dohľadu v inom členskom štáte.".

34. V § 48 odsek 1 znie:
"(1) Ak vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené pobočky určené ako dôležité podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, ministerstvo a orgán dohľadu iného členského štátu zodpovedný za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a oznámi im všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh. Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe a vznikne kritická situácia vrátane nepriaznivého vývoja na finančných trhoch, ktorá potenciálne ohrozuje likviditu trhu a stabilitu finančného systému v členskom štáte, v ktorom bolo subjektom skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií udelené povolenie alebo v ktorom sú zriadené dôležité pobočky podľa § 6 ods. 14, Národná banka Slovenska bezodkladne upozorní, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, príslušné orgány dohľadu iného členského štátu, ministerstvo a iné orgány verejnej moci a osoby, ktorých činnosť súvisí s dohľadom nad dohliadanými subjektmi, a oznámi im všetky informácie, ktoré sú dôležité na výkon ich úloh.".

35. § 48 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
"(9) Ak je Národná banka Slovenska orgánom dohľadu zodpovedným za výkon dohľadu na konsolidovanom základe, zriadi kolégium orgánov dohľadu (ďalej len "kolégium") na účely zjednodušenia výkonu úloh uvedených v § 47 ods. 9, 11 až 15 a § 48 ods. 1 a s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti zabezpečí koordináciu a spoluprácu aj s príslušnými orgánmi dohľadu v štátoch, ktoré nie sú členským štátom. Prostredníctvom kolégia zabezpečuje Národná banka Slovenska plnenie týchto úloh:
a) výmenu informácií medzi Národnou bankou Slovenska a ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu,
b) dosiahnutie prípadnej dohody o dobrovoľnom zverení úloh a dobrovoľnom delegovaní povinností medzi Národnou bankou Slovenska a ostatnými príslušnými orgánmi dohľadu,
c) určenie programov previerok vykonávaných orgánmi dohľadu, ktoré sa opierajú o hodnotenie rizika skupiny podľa § 6 ods. 2 a § 47 ods. 9,
d) zvýšenie efektívnosti dohľadu v súvislosti so žiadosťami o informácie uvedené v § 48 ods. 2 a 5,
e) dôsledné uplatňovanie požiadaviek na podnikanie podľa tohto zákona vo všetkých subjektoch skupiny bánk a zahraničných úverových inštitúcií,
f) uplatnenie § 47 ods. 9 písm. d).
(10) Národná banka Slovenska zriadi a zabezpečuje fungovanie kolégia podľa odseku 9 na základe písomných dohôd podľa § 48 ods. 3. Do činnosti kolégia môže zapojiť príslušné orgány zodpovedné za dohľad nad dcérskymi spoločnosťami materskej banky v Európskej únii alebo materskej finančnej holdingovej spoločnosti v Európskej únii a príslušné orgány členského štátu, v ktorom sú zriadené dôležité pobočky úverovej inštitúcie, prípadne centrálne banky, a podľa potreby príslušné orgány dohľadu krajín, ktoré nie sú členským štátom, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti. Národná banka Slovenska
a) vedie zasadnutia kolégia a rozhoduje, ktoré príslušné orgány dohľadu sa zúčastňujú na zasadnutí alebo činnosti kolégia,
b) vopred úplne informuje každého člena kolégia o termíne, mieste uskutočnenia a programe zasadnutia kolégia,
c) včas podáva všetkým členom kolégia úplné informácie o rozhodnutiach prijatých na zasadnutiach alebo vykonaných opatreniach,
d) pri svojom rozhodovaní prihliada na dôležitosť činnosti dohľadu, ktorá sa má plánovať alebo koordinovať, pre tieto orgány, a najmä na možné dôsledky na stabilitu finančného systému v dotknutých členských štátoch podľa § 6 ods. 2 a na povinnosti podľa § 6 ods. 16,
e) informuje, s prihliadnutím na povinnosť zachovávania mlčanlivosti, Výbor európskych orgánov bankového dohľadu o činnostiach kolégia.
(11) Ak je Národná banka Slovenska členom kolégia zriadeného orgánom dohľadu iného členského štátu, úzko spolupracuje s príslušným orgánom dohľadu, ktorý kolégium zriadil, ako aj s ostatnými členmi kolégia.".

36. V § 49b písm. b) prvom a treťom bode sa slová "§ 6 ods. 15" nahrádzajú slovami "§ 6 ods. 21".

37. V § 50 ods. 1 sa vypúšťajú slová "Európskych spoločenstiev a".

38. V § 50 ods. 10 sa na konci pripája táto veta:
"Nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky, alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.48a)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 48a znie:
"48a) § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.".

39. V § 52 ods. 9 sa za slová "všeobecne záväznými právnymi predpismi" vkladá čiarka a slová "s rozhodnutiami Národnej banky Slovenska".

40. V § 53 ods. 5 sa vypúšťajú slová "podľa § 97 ods. 1".

41. V § 60 odsek 2 znie:
"(2) Do obchodného registra sa zapisuje
a) meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu a rodné číslo správcu a zástupcu správcu, ak ide o fyzickú osobu, a
b) obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo správcu a zástupcu správcu, ak ide o právnickú osobu.".

42. Poznámka pod čiarou k odkazu 57 znie:
"57) § 6, 7 a § 12 ods. 4, 5 a 7 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

43. V § 68 písm. d) sa vypúšťajú slová "poskytnutým hypotekárnou bankou v konkurze".

44. V § 75 sa odsek 4 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
"h) záväzok hypotekárnej banky, ak je klientom fyzická osoba podľa § 85a ods. 1, že jej umožní odložiť splátky istiny hypotekárneho úveru alebo znížiť mesačnú splátku hypotekárneho úveru až na polovicu jej výšky na dobu 24 mesiacov, ak sa tomuto klientovi narodí dieťa a tento klient o to hypotekárnu banku písomne požiada v lehote do troch mesiacov po narodení dieťaťa a k žiadosti priloží aj rodný list dieťaťa.".

45. V § 75 ods. 6 sa na konci pripája táto veta:
"Hypotekárnej banke sa zakazuje požadovať od klienta úhradu úrokov, poplatkov alebo iných nákladov v súvislosti s predčasným splatením hypotekárneho úveru na podnet klienta, ak k predčasnému splateniu hypotekárneho úveru dôjde pri uplynutí doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru alebo pri zmene úrokovej sadzby hypotekárneho úveru v súlade so zmluvou o hypotekárnom úvere; hypotekárna banka je povinná bezodplatne oznámiť klientovi termín
a) uplynutia doby fixácie úrokovej sadzby hypotekárneho úveru najneskôr dva mesiace pred uplynutím tejto doby,
b) vykonania zmeny úrokovej sadzby hypotekárneho úveru a úrokovú sadzbu hypotekárneho úveru na nasledujúce úrokové obdobie, a to najneskôr dva mesiace pred vykonaním a začatím uplatňovania tejto zmeny.".

46. § 75 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
"(7) Odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho úveru podľa odseku 4 písm. h) si klient, ktorým je fyzická osoba podľa § 85a ods. 1, môže počas piatich rokov od poskytnutia a začatia úročenia hypotekárneho úveru uplatniť len, ak si neuplatnil odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru podľa § 85a ods. 3 písm. b) druhého bodu; v tomto prípade nárok na štátny príspevok pre mladých zostáva zachovaný.
(8) Odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho úveru podľa odseku 4 písm. h) začne plynúť dňom účinnosti zmeny zmluvy o hypotekárnom úvere, ktorej predmetom je odloženie splátok istiny hypotekárneho úveru alebo zníženie mesačnej splátky hypotekárneho úveru.".

47. V § 85a ods. 1 druhej vete sa za slovo "manželia" vkladajú slová "alebo viacerí spoludlžníci".

48. V § 85a ods. 3 písm. a) sa slová "priemerný mesačný príjem každého z nich nesmie presiahnuť 1, 3 násobku" nahrádzajú slovami "ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť 2, 6-násobok" a na konci sa pripájajú tieto slová: "a ak sú mladými poberateľmi hypotekárneho úveru viacerí spoludlžníci, ich priemerný mesačný príjem spolu nesmie presiahnuť súčin počtu spoludlžníkov a 1, 3-násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny štvrťrok predchádzajúci kalendárnemu štvrťroku, ktorý predchádza kalendárnemu štvrťroku, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver".

49. V § 85b ods. 9 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: "v tomto prípade sa ustanovenie § 85 ods. 3 uplatňuje rovnako.".

50. V § 91 ods. 2 sa za slová "považuje aj" vkladajú slová "právny nástupca pôvodného klienta v rozsahu týkajúcom sa práv a povinností, ktoré nadobudol tento právny nástupca, ".

51. V § 91 ods. 4 písm. g) sa slová "nich, 84) a to najmä v prípade daňových únikov, nezákonných finančných operácií, legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu, 84)" nahrádzajú slovami "nich84) a na účely úloh finančnej polície podľa osobitného predpisu84a) o preukazovaní pôvodu majetku, ".

Poznámky pod čiarou k odkazom 84 a 84a znejú:
"84) § 2 ods. 1 písm. b), c) a l), § 29a a 76 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
84a) § 4 ods. 5 písm. c) zákona č. 101/2010 Z. z. o preukazovaní pôvodu majetku.".

52. V § 92a ods. 3 druhej vete sa za slovom "Slovenska" slovo "a" nahrádza čiarkou a za slovo "krízy" sa vkladajú slová "a so súhlasom klienta podľa § 91 ods. 1 aj inej osobe vymedzenej týmto súhlasom, ak táto osoba zabezpečí ochranu poskytnutých informácií najmenej na rovnakej úrovni ako prevádzkovateľ spoločného bankového registra podľa odseku 2, pričom poskytnuté informácie možno použiť len v súlade so súhlasom klienta podľa § 91 ods. 1 a na účel, na ktorý boli poskytnuté".

53. V § 92a odsek 5 znie:
"(5) Klient banky alebo pobočky zahraničnej banky má za podmienok ustanovených osobitným predpisom37) právo bezplatne sa oboznámiť s informáciami, ktoré sú o ňom alebo o jeho obchodoch vedené v spoločnom bankovom registri, má právo najmenej raz ročne bezodplatne vyžadovať od prevádzkovateľa spoločného bankového registra poskytnutie menovitého zoznamu osôb, ktorým boli zo spoločného bankového registra poskytnuté informácie o príslušnom klientovi alebo o jeho obchodoch a tiež má právo za podmienok ustanovených osobitným predpisom37) vyžadovať bezplatnú opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych informácií vedených v spoločnom bankovom registri o príslušnom klientovi alebo o jeho obchodoch.".

54. V § 94 odsek 2 znie:
"(2) Národná banka Slovenska rozhodne v prvom stupni o žiadosti podľa § 31 ods. 3, § 33, 33a, 33c a 33d do deviatich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti a o žiadosti o udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 rozhodne do 30 dní od doručenia úplnej žiadosti. Žiadosť o udelenie súhlasu alebo predchádzajúceho súhlasu podľa § 9 ods. 4 podáva banka. Žiadosť o udelenie predchádzajúceho súhlasu na zmenu členov a zvolenie nových členov štatutárneho orgánu banky alebo na zmenu členov a zvolenie nových členov dozornej rady banky, alebo na zmenu vedúcich zamestnancov môže podať aj akcionár s kvalifikovanou účasťou na banke, ak voľba a odvolanie týchto členov patrí do pôsobnosti valného zhromaždenia a ak ide o vedúceho zamestnanca a jeho funkcia je spojená s funkciou člena štatutárneho orgánu banky.".

55. § 94 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
"(3) Ak treba, Národná banka Slovenska v konaní podľa odseku 2 môže pred vydaním rozhodnutia vo veci preveriť splnenie podmienok priamo v banke. O preverení splnenia podmienok podľa prvej vety sa vyhotoví úradný záznam. V úradnom zázname sa zachytáva opis skutkového stavu, zhodnotenie splnenia podmienok podľa prvej vety, nedostatky žiadosti, ak boli zistené, lehoty a podmienky na odstránenie nedostatkov žiadosti alebo výzva na doplnenie žiadosti a iné s tým súvisiace potrebné skutočnosti.".

56. V § 114a sa slová "právne akty Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "právne záväzné akty".

57. Za § 122l sa vkladá § 122m, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 122m
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. apríla 2011

(1) V prechodnom období do 31. decembra 2012 vydá Národná banka Slovenska spoločné rozhodnutie podľa § 47 ods. 15 písm. c) do šiestich mesiacov.
(2) Ustanovenia § 75 ods. 4 písm. h), § 75 ods. 6 až 8, § 85a ods. 1, § 85a ods. 3 písm. a) a § 85b ods. 9 predpisu účinného od 1. apríla 2011 sa prvýkrát použijú na zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorené od 1. apríla 2011.
(3) Banky, ktoré počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií použitím prístupu interných ratingov, musia mať do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyššie ako hodnoty uvedené v odsekoch 4 a 5. Banky, ktoré používajú pokročilý prístup merania pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na operačné riziko, musia mať do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyššie ako hodnoty uvedené v odsekoch 4 a 5.
(4) Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 3 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje podľa predpisov účinných k 31. decembru 2006.
(5) Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 3 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje podľa predpisov účinných k 31. marcu 2011, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ak banka začala na výpočty svojich požiadaviek na vlastné zdroje používať prístup interných modelov alebo pokročilý prístup merania od 1. januára 2010 alebo neskôr.
(6) Do 31. decembra 2012 expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania pre všetky retailové expozície, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie a nevyužívajú štátne záruky, nesmie byť nižšia ako 10 %.".

58. Za § 123 sa vkladá § 123a, ktorý znie:
"§ 123a

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 290/2010 Z. z. o rozsahu a spôsobe poskytovania platobných operácií v mene euro v rámci základného bankového produktu.".

59. V názve prílohy sa slová "právnych aktov Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "právne záväzných aktov".

60. Príloha sa dopĺňa desiatym bodom, ktorý znie:
"10. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).".

Čl. II

Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 552/2008 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 276/2009 Z. z., zákona č. 487/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z. a zákona č. 505/2010 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. Slová "finančná holdingová inštitúcia" vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami "finančná holdingová spoločnosť" v príslušnom tvare.

2. V § 8 písmeno g) znie:
"g) nepriamym podielom podiel držaný sprostredkovane, a to prostredníctvom jednej právnickej osoby alebo viacerých právnických osôb, nad ktorými osoba vykonáva kontrolu, ".

3. V § 10 ods. 3 sa za slovo "dlhopisy" vkladajú slová "na doručiteľa".

4. V § 12 ods. 1 druhej vete sa slová "Národnou bankou Slovenska" nahrádzajú slovami "Európskou centrálnou bankou v súčinnosti s Národnou bankou Slovenska".

5. V § 57 ods. 2 sa slová "Komisia Európskych spoločenstiev" nahrádzajú slovami "Európska komisia".

6. V § 74a odseky 1 až 4 znejú:
"(1) Ak odsek 2 neustanovuje inak, obchodník s cennými papiermi okrem obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a 14 a okrem obchodníka s cennými papiermi, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 74 ods. 12, je povinný nepretržite zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti, neprekročila 25 % jeho vlastných zdrojov voči
a) osobe,
b) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvorí materská spoločnosť obchodníka s cennými papiermi a jeho iné dcérske spoločnosti,
c) skupine hospodársky spojených osôb, ktorú tvoria dcérske spoločnosti obchodníka s cennými papiermi,
d) inej skupine hospodársky spojených osôb alebo
e) štátu a centrálnej banke ustanoveným podľa odseku 10.
(2) Obchodník s cennými papiermi okrem obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 a 14 a okrem obchodníka s cennými papiermi, ktorému bol udelený predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska podľa § 74 ods. 12, je povinný nepretržite zabezpečovať, aby jeho majetková angažovanosť po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika vrátane dňa vzniku majetkovej angažovanosti neprekročila jednu z vyšších hodnôt, a to 25 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi alebo 150 000 000 eur, voči osobe, ktorá je inštitúciou, a voči skupine hospodársky spojených osôb, z ktorých aspoň jedna osoba je inštitúciou, ak súčet hodnôt majetkových angažovaností obchodníka s cennými papiermi po zohľadnení vplyvov zmierňovania kreditného rizika voči všetkým ostatným osobám, ktoré sú súčasťou skupín hospodársky spojených osôb a ktoré súčasne nie sú inštitúciami, neprekračoval 25 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Ak 150 000 000 eur je vyššia hodnota ako 25 % vlastných zdrojov, hodnota akejkoľvek expozície po zohľadnení vplyvu zmierňovania kreditného rizika obchodníka s cennými papiermi nesmie prekročiť obchodníkom s cennými papiermi určený percentuálny limit vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi. Tento percentuálny limit si obchodník s cennými papiermi určuje v súlade s riadením rizík podľa § 71b; tento limit však obchodník s cennými papiermi určuje najviac na úrovni 100 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
(3) Prekročenie akéhokoľvek obmedzenia majetkovej angažovanosti podľa odsekov 1 a 2 je obchodník s cennými papiermi povinný bezodkladne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorá po posúdení okolností, za ktorých došlo k tomuto prekročeniu, určí obdobie, počas ktorého je obchodník s cennými papiermi povinný vykonať potrebnú nápravu. Ak obchodník s cennými papiermi uplatňuje postup podľa odseku 2, Národná banka Slovenska po posúdení okolností, za ktorých došlo k uplatňovaniu postupu podľa odseku 2, môže pre jednotlivé expozície obchodníkovi s cennými papiermi umožniť, aby tieto expozície prekračovali svojou hodnotou 100 % vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi.
(4) Obchodník s cennými papiermi môže obmedzenia majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2 prekračovať, ak
a) dodržiava obmedzenia majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2, a ak
1. na ten účel nie je vo vlastných zdrojoch obsiahnutá hodnota doplnkových vlastných zdrojov obchodníka s cennými papiermi a
2. prekročenie vyplýva len z obchodov evidovaných v obchodnej knihe,
b) z prekročení obmedzení majetkových angažovaností podľa odseku 1 alebo odseku 2 vypočítava dodatočné požiadavky na vlastné zdroje obchodníka s cennými papiermi,
c) zabezpečí, aby majetková angažovanosť podľa odseku 7 písm. d) neprekračovala 500 % jeho vlastných zdrojov, ak uplynulo nie viac než desať dní odo dňa prekročenia,
d) zabezpečí, aby súčet všetkých prekročení neprekračoval 600 % jeho vlastných zdrojov, ak uplynulo viac než desať dní odo dňa týchto prekročení, a
e) štvrťročne predkladá Národnej banke Slovenska hlásenie o týchto prekročeniach za predchádzajúci štvrťrok, ktorého predmetom sú informácie o počte a hodnotách týchto prekročení a voči akým osobám, skupinám osôb alebo iným subjektom k týmto prekročeniam došlo; v takom prípade sa odsek 3 nepoužije.".

7. V § 74a ods. 9 písm. b) sa za slovo "osôb" vkladajú slová "financovať alebo".

8. § 74a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
"(11) Na postup Národnej banky Slovenska podľa odseku 3 sa nevzťahujú ustanovenia o konaní vo veciach dohľadu nad finančným trhom ani všeobecný predpis o správnom konaní.58ja)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 58ja znie:
"58ja) Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 12 až 34 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

9. V § 74b odseky 2 a 3 znejú:
"(2) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nie sú povinní uverejňovať nepodstatné informácie, vnútorné informácie alebo dôverné informácie, pričom
a) nepodstatnou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie alebo nesprávne uverejnenie by nemohlo zmeniť alebo ovplyvniť hodnotenie alebo rozhodnutie užívateľa tejto informácie, ktorý na nej zakladá svoje obchodné rozhodnutia,
b) vnútornou informáciou sa rozumie informácia, ktorej uverejnenie by mohlo ohroziť konkurenčnú pozíciu obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo by znížilo hodnotu investícií obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi,
c) dôvernou informáciou sa rozumie informácia, o ktorej sa obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi zaviazali vo vzťahu ku klientovi alebo k inej svojej zmluvnej strane zachovávať jej dôvernosť.
(3) Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná uverejňovať informácie o sebe a o svojej činnosti, informácie o opatreniach na nápravu a o pokutách, ktoré jej boli uložené, a informácie o finančných ukazovateľoch.".

10. V § 74b sa odsek 4 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
"d) rozsah informácií za významnú dcérsku spoločnosť podľa odseku 6 a čo sa rozumie významnou dcérskou spoločnosťou.".

11. V § 74b ods. 7 sa slovo "ktorej" nahrádza slovom "ktorom" a slová "odsekov 1 až 4" sa nahrádzajú slovami "odsekov 1 a 2".

12. V § 74b odseky 9 a 10 znejú:
"(9) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi na požiadanie malej alebo stredne veľkej právnickej osoby alebo iného žiadateľa o úver, ktorý podniká, vysvetlia svoje rozhodnutia o ich ratingu a na ich žiadosť môžu poskytnúť aj písomné vysvetlenie; prevádzkové náklady na vysvetlenie sú primerané veľkosti poskytnutého úveru. Na účely tohto zákona sa malou alebo stredne veľkou právnickou osobou rozumie právnická osoba s ročným obratom do 50 000 000 eur a s počtom zamestnancov menším ako 250.
(10) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktoré informácie spomedzi tých, ktoré majú povinnosť uverejniť, neuverejnia z dôvodu, že ich považujú za nepodstatné, vnútorné alebo dôverné, a to v termínoch, v ktorých mali povinnosť príslušné informácie zverejniť.".

13. § 74b sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
"(11) Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní vypracovať a prijať postupy hodnotenia vhodnosti uverejňovania informácií v súlade s požiadavkami na uverejňovanie informácií ustanovených v odsekoch 1 a 3 vrátane ich overovania a frekvencie.".

14. V § 75 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: "ako aj viesť záznamy o poskytovaných investičných službách klientom a o poskytovaných vedľajších službách klientom s týmito údajmi:
a) obchodné meno alebo názov a sídlo klienta, ak je právnickou osobou, alebo meno a priezvisko a trvalý pobyt klienta, ak je fyzickou osobou,
b) identifikačné číslo alebo rodné číslo klienta,
c) druh poskytnutej investičnej služby alebo poskytovanej investičnej služby alebo vedľajšej služby,
d) meno a priezvisko zamestnanca obchodníka s cennými papiermi, ktorý vykonával činnosti súvisiace s príslušnou poskytovanou investičnou službou alebo vedľajšou službou.".

15. V § 79a ods. 3 sa slová "Zmluvy o založení Európskych spoločenstiev" nahrádzajú slovami "Zmluvy o fungovaní Európskej únie".

16. V § 99 ods. 17 sa vypúšťajú slová "Európskych spoločenstiev a".

17. V § 135 ods. 2 sa vypúšťajú slová "Európskych spoločenstiev a".

18. § 138 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
"(11) Na výkon dohľadu nad obchodníkom s cennými papiermi a nad zahraničným obchodníkom s cennými papiermi sa primerane vzťahujú ustanovenia osobitného zákona, 109ba) ak obchodník s cennými papiermi a zahraničný obchodník s cennými papiermi nespĺňa kritériá ustanovené v § 74 ods. 12 alebo v § 173f ods. 2.".

Poznámka pod čiarou k odkazu 109ba znie:
"109ba) § 6 ods. 14 písm. b) a c) a ods. 15 až 17 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.".

19. V § 144 ods. 15 sa na konci pripája táto veta:
"Nedostatky v činnosti obchodníka s cennými papiermi, pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi, centrálneho depozitára alebo inej osoby, nad ktorou sa vykonáva dohľad podľa tohto zákona, uvedené v protokole o vykonanom dohľade na mieste sa považujú za zistené odo dňa skončenia príslušného dohľadu na mieste podľa osobitného zákona.114aa)".

Poznámka pod čiarou k odkazu 114aa znie:
"114aa) § 10 ods. 5 zákona č. 747/2004 Z. z.".

20. V § 144 ods. 19 sa vypúšťajú slová "Európskych spoločenstiev a".

21. V § 158a sa slová "právne akty Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "právne záväzné akty".

22. Za § 173l sa vkladá § 173m, ktorý vrátane nadpisu znie:
"§ 173m
Prechodné ustanovenia
k úpravám účinným od 1. apríla 2011

(1) Obchodníci s cennými papiermi, ktorí počítajú hodnotu rizikovo vážených expozícií použitím prístupu interných ratingov, musia mať do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyššie ako hodnoty uvedené v odsekoch 2 a 3. Obchodníci s cennými papiermi, ktorí používajú pokročilý prístup merania pre výpočet požiadaviek na vlastné zdroje na operačné riziko, musia mať do 31. decembra 2011 vlastné zdroje rovné alebo vyššie ako hodnoty uvedené v odsekoch 2 a 3.
(2) Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 1 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje podľa predpisov účinných k 31. decembru 2006.
(3) Hodnota vlastných zdrojov podľa odseku 1 je 80 % z celkovej minimálnej požiadavky na vlastné zdroje podľa predpisov účinných k 31. marcu 2011, a to na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska, ak obchodník s cennými papiermi začal na výpočty svojich požiadaviek na vlastné zdroje používať prístup interných modelov alebo pokročilý prístup merania od 1. januára 2010 alebo neskôr.
(4) Do 31. decembra 2012 expozíciami vážená priemerná strata v prípade zlyhania pre všetky retailové expozície, ktoré sú zabezpečené nehnuteľnosťami určenými na bývanie a nevyužívajú štátne záruky, nesmie byť nižšia ako 10 %.".
23. V názve prílohy sa slová "právnych aktov Európskych spoločenstiev a" nahrádzajú slovami "právne záväzných aktov".
24. V prílohe sa za prvý bod vkladá nový druhý bod, ktorý znie:
"2. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 06/zv. 03).".

Doterajšie body 2 až 18 sa označujú ako body 3 až 19.

25. Príloha sa dopĺňa bodom 20, ktorý znie:
"20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/111/ES zo 16. septembra 2009, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 2006/48/ES, 2006/49/ES a 2007/64/ES, pokiaľ ide o banky pridružené k ústredným inštitúciám, niektoré položky vlastných zdrojov, veľkú majetkovú angažovanosť, mechanizmy dohľadu a krízové riadenie (Ú. v. EÚ L 302, 17. 11. 2009).".

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.
Richard Sulík v. r.
Iveta Radičová v. r. 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 969
Súvisiace články

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: