TlačPoštaZväčšiZmenši

Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu

10.1. 2016, 17:09 |  Natália Kučerová

Domin, M.: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, 148 strán, ISBN 978-80-7160-377-1


Monografia sa komplexne zaoberá inštitútom kontrasignácie aktov hlavy štátu, ktorý je typický pre ústavné systémy vychádzajúce z parlamentnej formy vlády. Všeobecný  výklad je doplnený o analýzu predmetného inštitútu v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky.

Ústava Slovenskej republiky podmieňuje platnosť niektorých rozhodnutí prezidenta podpisom predsedu vlády alebo ním povereného ministra, čo je v teórií nazývané ako tzv. inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Podľa čl. 102 ods. 2 Ústavy v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda. Citované ustanovenie je však jediným, ktoré sa venuje predmetnej otázke. Jedinečnosť a význam tejto monografie pramení teda najmä z jej obsahu. Okrem aktuálnosti problematiky, potrebnosť odborného spracovania témy umocňuje aj pretrvávajúci nedostatok komplexnejších prác s obdobnou tematikou na slovenskom i českom trhu s odbornou ústavnoprávnou literatúrou. Publikácia si preto stanovila za cieľ vytvoriť systematické spracovanie predmetnej témy v monografickej podobe a tým prispieť, okrem iného, k vyplneniu medzery, ktorá existuje na poli odbornej právnej literatúry,  aj napriek skutočnosti, že inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu predstavuje typickú súčasť takmer všetkých ústavných systémov vychádzajúcich z parlamentnej formy vlády.

Text monografie je predkladaný veľmi jasne, vecne a zrozumiteľne. Z formálneho hľadiska je monografia celkovo na veľmi vysokej úrovni. Jej štruktúra je prehľadná a logicky usporiadaná.

Publikácia má rozsah 148 strán. Členená je na 4 hlavné kapitoly a záver. Prvé tri kapitoly možno označiť za všeobecnú časť práce, štvrtú kapitolu a záver za osobitnú časť. Prvá a druhá kapitola predstavujú nevyhnutný úvod do problematiky.

V stručnosti približujú inštitút hlavy štátu, akty hlavy štátu a parlamentnú formu vlády, s dôrazom na postavenie hlavy štátu. Tretia kapitola predstavuje zovšeobecnenú analýzu jednotlivých aspektov inštitútu kontrasignácie, vrátane historického vývoja tohto ústavného inštitútu. V rámci analýzy jednotlivých aspektov je predmetom záujmu predovšetkým ústavný spôsob vyjadrenia kontrasignácie a jej vecný rozsah, všeobecné otázky kontrasignujúceho subjektu a postupu pri kontrasignácii, ako
aj formálny a materiálny účinok kontrasignácie. Analýzou týchto právnych aspektov vo všeobecnej časti práce autor vytvára najprv bázu základných pojmov a neskôr pokračuje prierezom niektorých vybraných problémov spojených s právnym vyjadrením inštitútu kontrasignácie.

Štvrtú a piatu kapitolu následne možno označiť za osobitnú a nosnú časť celej monografie. Tieto kapitoly venujú pozornosť premietnutiu inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu do ústavného systému Slovenskej republiky. Štvrtá kapitola tak robí z pohľadu existujúcej ústavnej úpravy de constitutione lata, kde analyzuje všetky aspekty skúmaného inštitútu, o ktorých bol podaný zovšeobecnený výklad v tretej kapitole, avšak tentoraz aplikujúc ich na slovenské podmienky.

Prezentácia a interpretácia prednesených hypotéz v texte práce svedčí na jednej strane o autorovej odbornosti, na strane druhej aj o precíznosti a originalite v analýze právneho textu. Kladne možno hodnotiť snahu o kritické zhodnotenie v záverečnej piatej časti práce, kde autor podáva zhrnutie súčasnej právnej úpravy inštitútu kontrasignácie v podmienkach Slovenskej republiky a poukazuje na jeho systematické nedostatky. Zároveň načrtáva dve možné alternatívy budúceho ústavného vývoja Slovenskej republiky, ktorý by umožnil odstrániť identifikované systematické nedostatky spojené so skúmaným inštitútom. Prvá alternatíva riešenia v rovine de constitutione ferenda by podľa autora spočívala v priblížení sa k úprave inštitútu kontrasignácie v prostredí klasickej či modelovej parlamentnej formy vlády. Druhá alternatíva riešenia by spočívala v úplnom vypustení inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu z ústavného systému Slovenskej republiky.  Autor v tejto časti polemizuje nad nedostatkami súčasnej ústavnoprávnej úpravy a možnými dvoma predostretými alternatívami  argumentuje v ich prospech i neprospech.

Súčasťou publikácie je ďalej aj predhovor, zoznam použitých skratiek, resumé v slovenskom a v anglickom jazyku,   zoznam použitej literatúry a prílohy.  Zoznam použitej literatúry a prameňov ponúka prehľad zdrojov vzťahujúcich sa na problematiku kontrasignácie aktov prezidenta, pričom autor odkazuje na každý z týchto zdrojov v hlavnom texte. Jednotlivé časti monografie sú doplnené bohatým poznámkovým aparátom v celkovom rozsahu 340 poznámok pod čiarou, ktoré zahŕňajú množstvo ďalších odborných zdrojov, vysvetliviek a podnetných diskusií. Čitatelia tak majú možnosť dozvedieť sa základné tézy z hlavného textu a v prípade záujmu o detailnú argumentáciu majú k dispozícii poznámkový aparát.

Text monografie tvoria aj početné praktické komparatívne príklady odkazujúce na právnu úpravu inštitútu kontrasignácie v ostatných európskych štátoch, najmä však v Španielskom kráľovstve, ktoré sú bez pochýb výsledkom autorovho študijno-výskumného pobytu na univerzite v Salamanke, kde mal možnosť načerpať množstvo poznatkov z tamojších dostupných zdrojov a odborných publikácií.

Napokon za povšimnutie stojí i príloha prehľadu vybraných aspektov inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu v európskych štátoch, ktorá graficky prehľadne vo forme tabuľky dopĺňa praktický rozmer publikácie a schematicky načrtáva ústavné vyjadrenie inštitútu kontrasignácie, kontrasignujúci subjekt a určenie zodpovedného subjektu vo vybraných štátoch.

Monografia je určená pre širokú verejnosť laických čitateľov, ako aj pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov vysokých škôl. Vzhľadom na absenciu publikácií s obdobnou tematikou v slovenskej právnej obci by mohla predstavená monografia poslúžiť aj ako komplementárna učebná pomôcka pri štúdiu ústavného práva Slovenskej republiky, prípadne aj iných právnych odvetví.

Autor monografie JUDr. Marek Domin, PhD.  pôsobí na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent. Vo svojej pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým otázkam formy vlády, a to s akcentom na postavenie hlavy štátu. V poslednom období zameriava pozornosť aj na inštitúty volieb a referenda. Je autorom pripravovaného komentára k Volebnému kódexu prijatému v roku 2014.

Recenzent: Mgr. Natália Kučerová

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 490
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Nezhody pri hospodárení so spoločnou vecou, petit žaloby podielového spoluvlastníka (§ 139 ods. 2 OZ)

Žalobou podielového spoluvlastníka podanou podľa druhej vety ustanovenia § 139 ods. 2 Občianskeho zákonníka nemožno nahrádzať prejav vôle ...

Nebezpečné prenasledovanie, k znaku dlhodobosti (§ 360a TZ)

Zákonný znak „iného dlhodobo prenasleduje“ u prečinu nebezpečného prenasledovania podľa § 354 ods. 1 Trestného zákonníka (v SR § 360a ...

CSP: K aplikácii § 257 Civilného sporového poriadku

Aplikácia § 257 Civilného sporového poriadku pri rozhodovaní o náhrade trov konania prichádza do úvahy v prípadoch, keď síce sú naplnené ...

Neoprávnený odber plynu; premlčanie

Osoba, která po smrti původního odběratele odebírá v jeho bytě plyn navzdory tomu, že nemá uzavřenou smlouvu o odběru, je přinejmenším ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

B. Bugár: Most-Híd nezahlasuje za tajnú voľbu ústavných sudcovhttp://www.teraz.sk/slovensko/monitor-b-bugar-most-hid-nezahlasuj/419793-clanok.html

Ak niektorý z poslancov zmarí voľbu kandidátov na ústavných sudcov, bude to na jeho ...

O post predsedu protikorupčného úradu je možné uchádzať sa do utorkahttp://www.teraz.sk/slovensko/uv-prihlasky-na-post-predsedu-protik/419765-clanok.html

Voľba sa bude opakovať, pretože parlament dosiaľ predsedu nevybral.

Únia miest Slovenska: Zákon o daniach pripraví mestá o miliónyhttp://www.teraz.sk/ekonomika/unia-miest-slovenska-zakon-o-daniach/419717-clanok.html

Zákon, ktorý schválili poslanci v Národnej rade SR, počíta so zvýšením nezdaniteľnej ...

Fico: Je šanca na to, aby boli zvolení zvyšní kandidáti na sudcov ÚShttp://www.teraz.sk/slovensko/fico-je-sanca-na-to-aby-boli-zvoleni/419633-clanok.html

Na zvolenie potrebného počtu kandidátov vyzval snemovňu aj predseda ÚS Ivan Fiačan.

Plénum bude voliť kandidátov na ústavných sudcov v streduhttp://www.teraz.sk/slovensko/plenum-bude-volit-kandidatov-na-usta/419498-clanok.html

Poslanci budú kandidátov vyberať zo 16 uchádzačov. Pôjde už o piatu voľbu.

Je dôležité, aby sa na prokuratúre zaviedli systémové zmeny, tvrdí Remišováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/526336-je-dolezite-aby-sa-na-prokurature-zaviedli-systemove-zmeny-tvrdi-remisova/

V prokuratúre je potrebné nastaviť nové a transparentné pravidlá.

Nové časopisy

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 4/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

DE IURE 1-2/2019

DE IURE 1-2/2019

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza štvrťročne v online verzii a pravidelne ...

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Bulletin slovenskej advokácie 9/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 6-7/2019

Justičná revue 6-7/2019

Časopis pre právnu prax.

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Verejné obstarávanie – právo a prax 3/2019

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

PoUtStŠtPiSoNe
: