TlačPoštaZväčšiZmenši

A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights

19.1. 2015, 18:43 |  Nikoleta Bitterová

LETSAS, George. A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-956388-3.

Majú Európania právo na potraty? Majú právo na zverejňovanie karikatúr, ktoré urážajú ľudí vyznávajúcich určité náboženstvo? Právo na asistovanú samovraždu a eutanáziu? A čo právo verejne popierať holokaust?”[1] Toto sú otázky, ktoré George Letsas, kladie sebe i čitateľom v úvode svojej publikácie Teória interpretácie Európskeho dohovoru o ľudských právach. Sám označuje tieto otázky nielen za morálne a politické problémy, ale tiež za dôležité právne otázky. Podľa Letsasa ich riešenie závisí predovšetkým na právach, ktoré viac ako 800 miliónom Európanom v 47 členských štátoch Rady Európy priznáva, prípadne nepriznáva Európsky dohovor o ochrane základných práva a slobôd.

Medzi nemnohými publikáciami, ktoré sa výslovne venujú interpretačným metódam Európskeho súdu pre ľudské práva (ďalej aj ako Súd), patrí Letsasova kniha určená primárne akademikom a študentom, medzi tie najkomplexnejšie, a to i napriek tomu, že ide spolu len o 130 strán odborného textu. Letsas, ktorý je profesorom na University College London, kde vyučuje predmety zamerané na medzinárodné právo ľudských práv, ako aj teóriu a prax Európskeho súdu pre ľudské práva, sa vo svojom diele zameral práve na analýzu interpretačných metód používaných Európskym súdom pre ľudské práva pri aplikovaní Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práva a slobôd (ďalej aj ako Dohovor). Kniha predstavuje kritickú analýzu jednotlivých interpretačných metód, ktoré sú pre Súd typické, medzi inými evolutívna interpretácia, doktrína autonómnych pojmov či diskrečná právomoc zmluvných strán Dohovoru a teda členských štátov Rady Európy (nakoľko členstvo štátu v Rade Európy je podmiené pristúpením k Dohovoru).

 	 A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights

Predmetná publikácia je tematicky rozdelená na šesť kapitol, pričom jadro práce tvorí podrobná analýza konkrétnych metód na pozadí prípadov, ktorými sa menili prístupy Súdu, takzvaných prelomových prípadov. Letsas v práci práve zdôrazňuje zmeny, ktoré sa v judikatúre premietli zmenou spoločenských a politických okolností, pokrokom vo vede a v ďalších oblastiach. Autor tvrdí, že zo všetkých normatívnych úloh, ktoré môžu ľudské práva zohrávať, Dohovor zahŕňa tie ľudské práva, ktoré sú liberálne a legálne a ktoré sú prejavom liberálno-rovnostárskych princípov, ktoré zároveň stanovujú podmienky pre legitímne použitie donútenia zo strany členských štátov.

Sám Letsas odmieta originalizmus a jeho formy textualizmus a intencionalizmus ako metódy výkladu a poukazuje na dôležitosť evolutívnej či dynamickej interpretácie Dohovoru. Avšak zdôrazňuje, že posun v interpretácii nie je určovaný len konsenzom štátov na tom, čo je v určitom momente akceptovateľné a čo nie, ale je potrebné brať do úvahy aj morálny obsah týchto štandardov, inak by bolo možné vzniesť námietku morálneho relativizmu. Autor pri reflexii metód využívaných Súdom čerpá z teoretických základov, najmä z teórií ľudských práv angloamerických autorov, svojho učiteľa Ronalda Dworkina, ktorému v úvode knihy i ďakuje ako aj Johna Rawlsa. Letsas aplikuje prístupy liberálnych teórii na rozhodovaciu činnosť Súdu a práve práca s judikatúrou Súdu v komparatívnej perspektíve predstavuje spôsob, ktorý si autor vybral pre efektívne spracovanie svojej témy.

Značná časť práce je venovaná doktríne margin of appreciation, teda doktríne voľnej úvahy, ktorej podstata spočíva v tom, že Súd ponechá národným orgánom, pri plnení povinností, ktoré štátom vyplývajú z Dohovoru, určitý priestor pre manévrovanie.[2] Túto kapitolu možno považovať za najprepracovanejšiu a zároveň aj najprínosnejšiu pre čitateľa, je napísaná zrozumiteteľným spôsobom a autor v nej rozlišuje medzi dvoma formami tejto doktríny, medzi hmotnoprávnou koncepciou doktoríny právnej úvahy a  jej procedurálnou koncepciou. Hmotnoprávna koncepcia je podľa Letsasa používaná vo vzťahu individuálnych slobôd a skupinových cieľov a procedurálna koncepcia je založená na myšlienke, že národné orgány sa nachádzajú v lepšej pozícii na posúdenie ľudských práv, a to najmä v prípadoch, v ktorých nepanuje zhoda medzi členskými štátmi o tom čo je možné v konkrétnej situácii považovať za verejnú morálku a teda dôvod na obmedzenie práv. Pozornosti profesora Letsasa neunikli ani pravidlá aplikácie princípu proporcionality a ustanovenia, ktorých úlohou  je stanovovať limity práv garantovaných Dohovorom, najmä v článkoch 8- 11 Dohovoru.

Letsas v celom svojom diele zdôrazňuje špecifické postavenie Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý vznikol na základe medzinárodnej zmluvy, a napriek tomu nemôže byť považovaný na rozdiel od niektorých iných orgánov medzinárodného práva, za  inštitúciu, ktorej rozhodnutia zostávajú bez širokej publicity, či dokonca bez povšimnutia tých, ktorým sú určené. Vzhľadom na možnosť individuálnych sťažností a na záväznosť rozhodnutí Súdu, nadobudol autoritu, ktorú niektorí autori, ako Letsas uvádza, považujú za prejav supranacionality, a priznávajú mu postavenie porovnateľné so Súdnym dvorom Európskej únie. Okrem toho Súd predstavuje dôležitú morálnu autoritu pri interetácii obsahu a obmedezení práv. Autor neopomína charakter Dohovoru ako medzinárodnej zmluvy, pri ktorej interpretácii je potrebné aplikovať interpretačné pravidlá zakotvené vo Viedenskom dohovore o zmluvnom práve, v článkoch 31- 33.[3] Podnetnou je aj záverečná, úvahová kapitola týkajúca sa pomerovania záujmov jednotlivca a záujmov skupiny, označovaných tiež ako verejných záujmov a problematika inflácie práv,

Obsah publikácie nie je tvorený len rigidným prehľadom metód Európskeho súdu pre ľudské práva, ale tvorí ho predovšetkým analýza toho, ako bol Dohovor Európskym súdom pre ľudské práva interpretovaný v minulosti, ako ho intepretuje Súd dnes a zároveň obsahuje i návrhy a predstavy autora o tom, ako by mal byť podľa neho  správne interpretovaný. Publikácia zrozumiteľným spôsobom rozoberá prípady a filozofické teórie ľudských práv, pričom obe stránky sú v publikácii vyvážené. Letsasova kniha môže byť veľmi užitočným a inšpiratívnym spoločníkov pre všetkých, ktorý sa hlbšie zaujímajú o  problematiku európskeho práva ľudských práv.

Mgr. Nikoleta Bitterová
doktorandka na Právnickej fakulte Masarykovej univerzity v Brne


Zoznam použitej literatúry

GREER, Steven. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe, 2000, s.. 5, ISBN 92-871-4349-8

LETSAS, George. A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009. ISBN 978-0-19-956388-3.

Viedenský dohovor o zmluvnom práve (Viedeň, 23.5.1969), Vyhláška ministra zahraničných vecí zo 4. septembra 1987  publ. pod č. 15/1988 Zb. o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve [online].  [viď. 14.1.2014]. Dostupné z: http://www.ucps.sk/VIEDENSKY_DOHOVOR_o_zmluvnom_prave


Citácie a odkazy:


[1] LETSAS, George. A Theory of Interpretation of the European Convention on Human Rights. Oxford: Oxford University Press, 2009.

[2] GREER, Steven. The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on Human Rights. Strasbourg: Council of Europe, 2000, s.. 5 ISBN 92-871-4349-8

[3] Pozri čl. 31 – 33 Viedenský dohovor o zmluvnom práve (Viedeň, 23.5.1969), Vyhláška ministra zahraničných vecí zo 4. septembra 1987  publ. pod č. 15/1988 Zb. o Viedenskom dohovore o zmluvnom práve [online].  [viď. 14.1.2014]. Dostupné z: http://www.ucps.sk/VIEDENSKY_DOHOVOR_o_zmluvnom_prave

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 831
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kdo vystřídá ombudsmanku Šabatovou? Zeman navrhl exministryni Válkovouhttps://www.denik.cz/z_domova/ombudsmanka-zeman-valkova-sabatova-20191213.html

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru

Technické preukazy aj EČV občanom doručia domov či do prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/evidencne-cisla-aj-technicke-preuka/435632-clanok.html

Pri kúpe či odhlásení auta už občania nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.

Od roku 2020 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblastihttps://www.teraz.sk/ekonomika/od-roku-2020-vstupia-do-platnosti-viace/435642-clanok.html

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania ...

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

YouTube už nebude tolerovať videá s násilím či urážkami, ale udelil aj niekoľko výnimiekhttps://www.webnoviny.sk/youtube-uz-nebude-tolerovat-videa-s-nasilim-ci-urazkami-ale-udelil-aj-niekolko-vynimiek/

Služba YouTube už nebude tolerovať videá, ktoré „niekoho urážajú“ v súvislosti s rasou, ...

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 P. Traubnerhttps://www.teraz.sk/slovensko/cenu-ministra-spravodlivosti-ziskal-za/435508-clanok.html

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 lekár a profesor Pavel Traubner.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: