TlačPoštaZväčšiZmenši

Prezidentka podpísala zákony, jeden vrátila Národnej rade SR

10.7. 2019, 17:44 |  najpravo.sk

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dnes vrátila na prerokovanie parlamentu zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich s odôvodnením, že síce z vecného hľadiska so zámerom zákona súhlasí, no považuje ho za potrebné spresniť.

„Ústavný princíp nezávislosti súdnej moci je jedným z kľúčových princípov právneho štátu, ktorý je vo veľkej miere judikovaný aj množstvom rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky. Z tohto princípu vyplýva aj požiadavka nezlučiteľnosti funkcie sudcu s výkonom aktívnej politickej činnosti v politických stranách a politických hnutiach, a celkom správne aj so zákazom kandidatúry za tieto politické strany a hnutia. Vyhlásenie, v ktorom sudca vyjadrí svoj súhlas s kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo hnutia vo voľbách, bezpochyby spĺňa podmienky písomného prejavu vôle, že hodlá vykonávať činnosť, ktorej výkon má zakázaný.”

„Schválená právna norma spôsob doručenia neupravuje, a tým podľa môjho názoru je čl. I bod 15 zákona v rozpore s čl. 146 Ústavy. Pretože absentuje špecifikovanie spôsobu doručenia vzdania sa funkcie prezidentovi, nie je tak možné určiť okamih, kedy nadobudne účinnosť. Moja pripomienka teda smeruje výlučne k odstráneniu tohto nedostatku, aby sa predišlo stavu právnej neistoty a tiež nevznikol dôvod na prípadné sťažnosti na Ústavnom súde SR.”

Zákon nespĺňa potrebné štandardy kvality legislatívneho procesu

Ostatné zákony, ktoré boli prezidentke Zuzane Čaputovej predložené, prezidentka podpísala (viď nižšie). V prípade zákona, ktorým sa mení zákon č. 181/214 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, prezidentka poukázala na to, že proces schválenia tohto zákona nespĺňal potrebné štandardy kvality legislatívneho procesu.

„Rešpektujem právo zákonodarnej moci upraviť podmienky volebnej súťaže zavedením finančného limitu. Chcem však zdôrazniť, že tento zákon podpisujem s vážnou výhradou k spôsobu, akým ho parlament schválil. Podľa môjho názoru neboli naplnené dôvody pre to, aby bol zákon prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní.”

V prípade zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) prezidentka vnímala obavy niektorých rodičov ako aj ZMOSu, ktoré jej boli adresované. V porovnaní s inými krajinami EÚ však Slovensko výrazne zaostáva v pripravenosti detí na nástup do prvého ročníka základnej školy. Povinná predškolská príprava je pritom bežným spôsobom riešenia tohto problému aj v okolitých krajinách. Predložená úprava pritom umožňuje výnimky pre rodičov detí, ktorí chcú absolvovať predškolskú prípravu s deťmi doma, čo prezidentka považuje aj vzhľadom k prezentovaným výhradám za dostatočné. Prezidentka preto rešpektuje právo parlamentu legislatívne upraviť túto otázku.

Zoznam podpísaných zákonov

Prezidentka Slovenskej republiky 10. júla 2019 podľa čl. 102 ods. 1 písm. f) Ústavy Slovenskej republiky podpísala tieto zákony:

 • zákon z 20. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 218/2013  Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon z 20. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 20. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 • zákon z 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 • zákon z 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 25. júna 2019, ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 25. júna 2019, ktorým sa dopĺňa zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 25. júna 2019, ktorým sa mení zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 25. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 25. júna 2019 o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon z 25. júna 2019  o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon z 25. júna 2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňajú niektoré zákony,
 • ústavný zákon z 26. júna 2019,  ktorým sa mení a dopĺňa ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 26. júna 2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 26. júna 2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony,
 • zákon z 26. júna 2019,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 185/2009     Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 26. júna 2019 o ukončení niektorých exekučných konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon z 26. júna 2019 o výkone detencie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákon z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov,
 • zákon z 27. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Viac informácií k podpísaným zákonom vrátane znenia zákona a dôvodovej správy nájdete TU.

Nepodpísaný zákon

Podľa čl. 102 ods. 1 písm. o) Ústavy Slovenskej republiky vrátila prezidentka Národnej rade Slovenskej republiky zákon z 26. júna 2019, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „schválený zákon“). Vyjadrenie prezidentky prinášame v plnom znení:  

Navrhujem, aby Národná rada Slovenskej republiky pri opätovnom prerokovaní schválila zákon so zmenou, ktorá je uvedená v časti III.

Schválený zákon bol v procese prerokovania v Národnej rade Slovenskej republiky (ďalej len „národná rada“) prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanca národnej rady doplnený o ustanovenia rozširujúce okruh dôvodov zániku funkcie sudcu. Schválený pozmeňujúci a doplňujúci návrh možno v komplexnosti hodnotiť pozitívne, ako nástroj smerujúci k vyplneniu medzery v právnej úprave a dôslednejšiemu oddeleniu zákonodarnej moci od moci súdnej, čo je plne v súlade s princípmi Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“).

Riadny zákonodarný proces, ktorý zahŕňa všetky prvky posudzovania vplyvov, odôvodňovania návrhu a diskusie o ňom, slúži ako garancia kvality, dôveryhodnosti a legitimity prijímanej legislatívy. Prijatie tak závažnej zmeny prostredníctvom pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu poslanca národnej rady, a teda bez predchádzajúcej odbornej diskusie, viedlo k tomu, že znenie ustanovenia čl. I pätnásteho bodu schváleného zákona obsahuje viaceré nedostatky, a to aj napriek tomu, že z vecného hľadiska súhlasím so zámerom právnej úpravy, podľa ktorej písomný prejav vôle sudcu obsahujúci jeho súhlas s kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia predstavuje zároveň vzdanie sa funkcie sudcu.

Z dôvodu, že schválená právna úprava sa týka takých závažných ústavných kategórií, akými sú nezávislosť súdnej moci a základné politické práva (konkrétne pasívne volebné právo a právo na prístup k voleným a iným verejným funkciám za rovnakých podmienok), považujem za svoju ústavnú povinnosť urobiť všetko pre to, aby táto právna úprava bezpochyby rešpektovala všetky ústavné limity, a aby sa tak predišlo jej prípadnému budúcemu spochybňovaniu.

Ústavný princíp nezávislosti súdnej moci je jedným z kľúčových princípov právneho štátu, ktorý je vo veľkej miere judikovaný aj množstvom rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky. Z tohto princípu vyplýva aj požiadavka nezlučiteľnosti funkcie sudcu s výkonom aktívnej politickej činnosti v politických stranách a politických hnutiach a zákaz výkonu takejto činnosti, ktorý je už zakotvený v platnom a účinnom znení § 30 ods. 9 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sudcoch”) aj pred účinnosťou schváleného zákona. Len ťažko si možno predstaviť aktívnejšiu politickú činnosť pre politickú stranu alebo politické hnutie, než je kandidatúra za túto stranu alebo hnutie vo voľbách. Ustanovenie čl. I pätnásteho bodu schváleného zákona posilňuje nezávislosť súdnej moci od politických vplyvov, a preto ho považujem za vecne správne, legitímne a súladné s vyššie uvedenými ústavnými požiadavkami.

Moja pripomienka k čl. I pätnástemu bodu schváleného zákona sa teda netýka jeho vecného rozsahu, ale zabezpečenia jeho plného súladu s príslušnými ustanoveniami ústavy, ktoré upravujú zánik funkcie sudcu. Ústava v čl. 146 a 147 rozpoznáva len dva spôsoby zániku funkcie sudcu, a to vzdanie sa funkcie sudcu alebo odvolanie sudcu z funkcie prezidentom Slovenskej republiky (ďalej len „prezident“) na návrh Súdnej rady Slovenskej republiky na základe taxatívne uvedených dôvodov. Tento ústavný rámec dôvodov zániku funkcie sudcu je následne reflektovaný v príslušných ustanoveniach zákona o sudcoch upravujúcich zánik funkcie sudcu (§ 17 a nasl.).

Podľa čl. 146 ústavy „sudca sa môže svojej funkcie vzdať písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky. Jeho funkcia v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené.“. Z tohto ustanovenia ústavy vyplýva znenie § 19zákona o sudcoch, podľa ktorého „sudca sa môže funkcie sudcu vzdať písomným oznámením prezidentovi. Funkcia sudcu v takom prípade zaniká uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie doručené prezidentovi.“.

Z citovaných ustanovení ústavy a zákona o sudcoch teda vyplýva, že vzdanie sa funkcie sudcu musí spĺňať nasledovné podmienky:

 1. musí ísť o prejav vôle sudcu;
 2. z tohto prejavu vôle musí vyplývať vôľa vzdať sa funkcie sudcu;
 3. tento prejav vôle musí mať písomnú formu;
 4. tento prejav vôle musí byť doručený prezidentovi; a
 5. tento prejav vôle nadobúda účinnosť (funkcia dotknutého sudcu zaniká) uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom bol doručený prezidentovi (teda kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k splneniu podmienky č. 4).

Vyhlásenie, v ktorom sudca vyjadrí svoj súhlas s kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách, bezpochyby spĺňa podmienky č. 1 až 3, keďže ide o písomný prejav vôle sudcu, ktorým tento sudca verejne a záväzne vyhlasuje, že hodlá vykonávať činnosť, ktorej výkon má zakázaný podľa § 30 ods. 9 zákona o sudcoch (tak pred účinnosťou schváleného zákona, ako aj špecificky po nadobudnutí jeho účinnosti). Je preto právom zákonodarcu stanoviť, že takýto prejav vôle, hoci jeho primárnym a jediným účelom nie je vzdanie sa funkcie sudcu, sa považuje za vzdanie sa funkcie sudcu a má rovnaké účinky, pričom jediným ústavným limitom v tomto ohľade je princíp právnej istoty podľa čl. 1 ods. 1 ústavy a z neho vyplývajúca požiadavka predvídateľnosti následkov prejavu vôle a zároveň možnosti sudcu svojím rozhodnutím bez zásahu iných osôb alebo štátnej moci ovplyvniť svoj budúci status. Tá je v tomto prípade splnená, pretože dotknutý sudca môže bez problémov vopred predvídať, že ak zákonným spôsobom prejaví vôľu kandidovať na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách, zároveň sa týmto prejavom vôle vzdá funkcie sudcu, pričom závisí výlučne od jeho vlastného rozhodnutia, či tak urobí alebo nie. Ak teda zákon o sudcoch s takýmto vyhlásením spojí následok, že sa považuje zároveň za vzdanie sa funkcie sudcu, potom dotknutý sudca urobením takéhoto vyhlásenia nevyhnutne prejaví aj vôľu vzdať sa funkcie sudcu.

Považujem však za potrebné zabezpečiť, aby vzdanie sa funkcie sudcu vyvolané jeho prejavom vôle kandidovať na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách spĺňalo aj podmienky č. 4 a 5, t. j. podmienku doručenia prezidentovi a nadobudnutie účinnosti uplynutím kalendárneho mesiaca, v ktorom k takému doručeniu došlo. Bez splnenia týchto podmienok je ustanovenie čl. I pätnásteho bodu schváleného zákona, podľa môjho názoru, v rozpore s čl. 146 ústavy, pretože absentuje doručenie vzdania sa funkcie prezidentovi a nie je tak možné určiť okamih, kedy nadobudne účinnosť – t. j. kedy zanikne funkcia dotknutého sudcu, a nepriamo aj s čl. 1 ods. 1 ústavy, t. j. s princípom právnej istoty, ktorý je porušený tým, že nie je možné určiť okamih, kedy vzdanie sa funkcie nadobudne účinnosť a kedy zanikne funkcia dotknutého sudcu. Moja pripomienka teda smeruje výlučne k odstráneniu tohto nedostatku.

Vzhľadom na uvedené, pre jednoznačnosť a konformnosť s ústavou, navrhujem v časti III spresnenie textu čl. I pätnásteho bodu schváleného zákona v súlade s ustanoveniami čl. 146 ústavy.

V nadväznosti na pripomienky uvedené v časti II navrhujem, aby národná rada pri opätovnom prerokovaní schválila zákon s touto zmenou:

V čl. I pätnástom bode sa na konci pripája táto veta: „V prípade podľa predchádzajúcej vety je Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa osobitného predpisu 6c) povinná doručiť prezidentovi kópiu vyhlásenia sudcu, v ktorom sudca vyjadrí súhlas so svojou kandidatúrou na kandidátnej listine politickej strany alebo politického hnutia vo voľbách do národnej rady alebo vo voľbách do európskeho parlamentu podľa osobitného predpisu 6b) do piatich dní odo dňa, kedy jej bola doručená kandidátna listina, ktorej prílohou podľa osobitného predpisu 6b) je takéto vyhlásenie sudcu; vyhlásenie môže prezidentovi doručiť aj dotknutý sudca bez toho, aby tým bola dotknutá povinnosť Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán podľa tejto vety; doručenie vyhlásenia sudcu prezidentovi Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán alebo dotknutým sudcom podľa tejto vety sa považuje za doručenie vzdania sa funkcie sudcu prezidentovi pre účely prvej vety.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6c) znie:

„6c) § 13 a nasl. zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov“.

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 469
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Vyjadrenie k odvolaniu proti nemeritórnemu rozhodnutiu; Nepredloženie vyjadrenia odvolaciemu súdu

Civilný sporový poriadok inštruuje, že pokiaľ odvolanie smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nie je rozhodnutím vo veci samej, súd na vyjadrenie k ...

Subsidiarita neodkladných opatrení

Subsidiarita nariadenia neodkladných opatrení podľa § 324 ods. 3 CSP je síce výslovne upravená len vo vzťahu k zabezpečovaciemu opatreniu, ...

Strata účinnosti úpravy obsiahnutej v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu

Úprava obsiahnutá v rozsudku o úprave práv a povinností k maloletému dieťaťu stratí účinnosť právoplatnosťou výrokov týkajúcich sa ...

Preposielanie vyjadrenia k dovolaniu dovolateľovi

Právam sporovej strany na kontradiktórne konanie a rovnosť v konaní koreluje povinnosť súdu zabezpečiť ich uplatnenie okrem iného aj ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

SaS a OĽaNO: Koalícia nie je dohodnutá na mene generálneho prokurátorahttps://www.teraz.sk/slovensko/koalicia-nie-je-dohodnuta-na-mene-gene/471272-clanok.html

Baránik považuje naznačovanie účelovosti novely za neoprávnené.

Šikuta chce pre sudcov Najvyšieho súdu viac asistentovhttps://www.teraz.sk/slovensko/sikuta-chce-pre-sudcov-viac-asistentov/471253-clanok.html

Kancelárie by sa nemali dostávať za trest alebo odmenu, tvrdí predseda NS SR Ján Šikuta.

Vyšetrovanie trestných činov trvá dlho, trvdí Aliancia Fair-playhttps://www.teraz.sk/slovensko/vysetrovanie-trestnych-cinov-trva-zb/471150-clanok.html

Aliancia Fair-play upozorňuje na prieťahy pri vyšetrovaní trestných činov.

GP SR zaznamenala nárast počtu trestných konaní domáceho násiliahttps://www.teraz.sk/slovensko/gp-sr-zaznamenala-narast-poctu-trestn/471091-clanok.html

Za štyri mesiace tohto roka sa počet trestných konaní oproti minulému roku za rovnaké obdobie ...

Trnku disciplinárne stíhajú pre video s Kočnerom aj pre prepustenie Majskéhohttps://www.webnoviny.sk/trnku-disciplinarne-stihaju-pre-video-s-kocnerom-aj-pre-prepustenie-majskeho/

Video s podnikateľom Marianom K. ako aj prepustenie podnikateľa Jozefa Majského z väzby sú ...

Generálna prokuratúra funguje ako veľmi uzavretý orgán a jej transparentnosť je biedna, tvrdí TIShttps://www.webnoviny.sk/generalna-prokuratura-funguje-ako-velmi-uzavrety-organ-a-jej-transparentnost-je-biedna-konstatuje-tis/

Transparentnosť Generálnej prokuratúry SR je biedna, o jej činnosti je veľmi málo ...

Nové časopisy

Justičná revue 4/2020

Justičná revue 4/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Súkromné právo 2/2020

Súkromné právo 2/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 3/2020

Justičná revue 3/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 2/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 1/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 2/2020

Právny obzor 2/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: