Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
Predplatné
Piatok, 31. máj 2024 | meniny má Petronela/Petrana , zajtra Žaneta
Svetový deň bez tabaku
TlačPoštaZväčšiZmenši

Neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávky pri nesplnení podmienok podľa § 92 ods. 8 Zákona o bankách

najpravo.sk • 20.6. 2018, 18:24

Podmienky podľa § 92 ods. 8 vety prvej zákona o bankách, za splnenia ktorých môže banka postúpiť svoju pohľadávku inému subjektu, sú z povahy veci podmienkami, bez splnenia ktorých k postúpeniu prísť nesmie (je zakázané). Nerešpektovanie takejto úpravy má potom za následok neplatnosť zmluvy o postúpení pohľadávky pre rozpor so zákonom (§ 39 O. z.).

(rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. marca 2018, sp. zn. 7 Cdo 26/2017)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Žilina (ďalej tiež len „súd prvej inštancie“ alebo „prvoinštančný súd“) rozsudkom zo 4. apríla 2016 č. k. XX zamietol žalobu, ktorou sa žalobkyňa na žalovanom domáhala zaplatenia 9.273,52 € s úrokmi z omeškania z jednotlivých čiastkových súm a v sadzbách podľa rozpisu v žalobnom návrhu (okrem náhrady trov konania); žalovanému potom nepriznal náhradu trov konania. Mal za to, že žalobkyňa, ktorá svoje postavenie nositeľky uplatňovaného práva opierala o zmluvu o postúpení pohľadávok zo 4. novembra 2009, uzavretej S. sídliacou v B. (ďalej tiež len „úverová veriteľka“) ako postupkyňou a žalobkyňou ako postupníčkou, nepreukázala svoju vecnú (tzv. aktívnu) legitimáciu, nakoľko z ničoho nešlo vyvodiť splnenie podmienok postúpenia podľa § 92 ods. 8 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách v znení neskorších zmien a doplnení (ďalej tiež len „bankový zákon“), predstavovaných písomnou výzvou banky klientovi a nepretržitým viac než 90 kalendárnych dní trvajúcim omeškaním klienta so splnením čo i len časti jeho peňažného záväzku. Za stavu nevyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru a pri neukončení zmluvného vzťahu medzi úverovou veriteľkou a žalovaným ani výpoveďou zmluvy o úvere či odstúpením od nej tak nešlo v čase uzavretia zmluvy o postúpení pohľadávky usudzovať na splatnosť celého úveru s úrokmi a zmluva o postúpení pohľadávok, týkajúca sa celého úveru, bola pre rozpor s ustanovením § 92 ods. 8 bankového zákona podľa § 39 O. z. (Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnení) neplatná a to pre nepreukázanie vyššie spomenutých podmienok postúpenia platilo aj na čiastkové pohľadávky (splátky úveru) splatné pred uzavretím zmluvy o postúpení pohľadávok; dôvodil tiež prvoinštančný súd.   

2. Krajský súd v Žiline (ďalej tiež len „odvolací súd“ alebo „krajský súd“ a spolu so súdom prvej inštancie tiež „nižšie súdy“) na odvolanie žalobkyne rozsudkom  z 13. septembra 2016 sp. zn. XX rozsudok súdu prvej inštancie potvrdil a žalovanému nepriznal nárok na náhradu trov odvolacieho konania. Nad rámec konštatovania správnosti dôvodov napadnutého rozhodnutia a stotožnenia sa s nimi podľa § 387 ods. 2 C. s. p. (Civilného sporového poriadku č. 160/2015 Z. z., dnes už i v znení zákona č. 87/2017 Z. z.) a poskytnutia výkladu problematiky vecnej legitimácie a jej významu pre prípadný úspech v spore predovšetkým konštatoval správnosť záveru prvoinštančného súdu o nepreukázaní aktívnej legitimácie žalobkyne, i on vychádzajúc pri výklade ustanovenia § 92 ods. 8 bankového zákona z toho, že splnenie v ňom uvedených podmienok je nevyhnutným pre spôsobilosť pohľadávky na postúpenie a takto aj na platnosť zmluvy o postúpení. V prejednávanej veci navyše výsledky dokazovania priniesli aj praktický dôkaz nevyhlásenia mimoriadnej splatnosti úveru úverovou veriteľkou (keďže tak urobila listom z 29. novembra 2013 až sama žalobkyňa, ktorá na to ale podľa odvolacieho súdu oprávnenou nebola a jej úkon nevyvolal žiadne následky). 

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 3372

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: