TlačPoštaZväčšiZmenši

Demontovanie papuče – trestný čin útoku na orgán verejnej moci?

3.1. 2020, 12:55 |  Marcel Ružarovský

V ostatnom čase sme sa na internete stretli s neobyčajným prípadom páchania trestnej činnosti, a to demontovania technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla (tzv. papuča). Muža, ktorý demontoval papuču[1] na svojom motorovom vozidle, stíha polícia pre trestný čin útoku na orgán verejnej moci podľa ustanovenia § 321 Trestného zákona.

Ide ale naozaj o tento trestný čin?

Skutková podstata trestného činu útoku na orgán verejnej moci podľa ustanovenia § 321 ods. 1 Trestného zákona spočíva v tom, že niekto použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci.

Na spáchanie predmetného trestného činu musia byť, ako v prípade každého iného trestného činu, dané všetky znaky skutkovej podstaty, a to objekt, objektívna stránka, subjekt a subjektívna stránka.

Z hľadiska subjektívnej stránky (zavinenia) ide o úmyselný trestný čin (ustanovenie § 15 Trestného zákona) s pohnútkou páchateľa pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci.

Subjektom tohto trestného činu môže byť ktokoľvek, kto v čase jeho spáchania dovŕšil vek 14 rokov a nebol nepríčetný.

Nakoľko dva vyššie uvedené znaky skutkovej podstaty rozoberaného trestného činu nevyžadujú v tejto súvislosti osobitnú analýzu, ťažisko článku sa zameriava na objektívnu stránku a objekt trestného činu.

Objektívna stránka

Objektívna stránka spočíva v tom, že páchateľ použije násilie v úmysle pôsobiť na výkon právomoci orgánu verejnej moci. Tento trestný čin je teda spáchaný osobitným spôsobom – násilím.

Trestný čin je spáchaný násilím vtedy, akpáchateľ použije na jeho spáchanie fyzické násilie proti telesnej integrite inej osoby alebo ak je spáchaný na osobe, ktorú páchateľ uviedol do stavu bezbrannosti ľsťou, alebo ak páchateľ použil násilie proti veci iného.[2]

Násilím sa rozumie použitie fyzickej sily k prekonaniu alebo zamedzeniu kladeného alebo očakávaného odporu.[3]

Nevyžaduje sa, aby pri použití násilia došlo k ublíženiu na zdraví alebo k malej škode (napr. pri poškodení papuče nemusí vzniknúť škoda viac ako 266 EUR), avšak násilie musí mať určitú intenzitu.

Ak by sme mali vyššie uvedené aplikovať na vec „demontovania papuče“, prvok násilia by bol v konaní vodiča obsiahnutý vtedy, ak by použil fyzickú silu proti tomuto technickému prostriedku (proti jeho celistvosti) tak, aby došlo k násilnému prekonaniu blokácie vozidla – vodič by teda musel papuču zničiť alebo ju poškodiť či inak znehodnotiť spôsobom, ktorý by mu následne umožnil s vozidlom z miesta odísť.

Za násilie podľa nášho názoru nepôjde tam, kde sa papuča za pomoci potrebného náradia (prístrojov) demontuje bez toho, aby došlo k jej poškodeniu. Vynaloženie fyzickej aktivity (resp. pohyb svalov) na demontovanie technického prostriedku nemožno považovať za násilie v zmysle ustanovenia § 122 ods. 7 Trestného zákona.

V tejto súvislosti si argumentačne možno pomôcť s výkladom pojmu „použitie sily“ v zmysle ustanovenia § 122 ods. 4 Trestného zákona (spáchanie trestného činu vlámaním). Najvyšší súd SR v zjednocujúcom stanovisku, sp. zn.  Tpj 53/2013[4] uviedol, že použitie sily pri vlámaní (§ 122 ods. 4 Tr. zák.) musí smerovať proti zabezpečovacej prekážke (jej fyzickej integrite), nejde o silu ako púhu fyzikálnu veličinu, ktorú ľudské telo vynakladá pri svojom pohybe (napríklad pri prelezení plota).

Pojem násilie pritom v sebe zahŕňa fyzickú silu, pričom nejde len o silu ako fyzikálnu veličinu, ktorú ľudské telo vynakladá pri svojom pohybe (napr. použitie náradia na demontovanie papuče), ale táto sa musí vyznačovať istou intenzitou, pričom fyzická sila určitej intenzity (prerezanie papuče, jej zničenie) je prostriedkom pôsobenia na výkon právomoci (blokácia vozidla z dôvodu porušenia predpisov).

Aj trestnoprávna teória uvádza, že použitie sily smeruje k zničeniu, poškodeniu, urobeniu neupotrebiteľnou alebo k odňatiu veci osobe, ktorá je oprávnená s ňou nakladať, pričom sa na tejto veci zväčša spôsobí aj škoda.[5]

V medializovanom prípade podľa informácií dostupných na internete pritom malo ísť o demontovanie celého kolesa, na ktorom sa papuča nachádzala a jeho výmena za rezervné koleso. Takéto konanie potom nemožno vôbec považovať za trestný čin útoku na orgán verejnej moci, pretože násilie jednak nebolo použité a fyzická sila (nie násilie) smerovala proti vlastnej veci (kolesu na vozidle).

Objekt

Trestnoprávna teória za objekt trestného činu považuje spoločenské vzťahy, záujmy a hodnoty, ktorým Trestný zákon poskytuje ochranu.[6] Objektom tohto trestného činu je záujem na riadnom, ničím nerušenom výkone právomocí orgánu verejnej moci.

Zásadnou skutočnosťou v tejto súvislosti je, že ustanovenie § 321 Trestného zákona chráni výkon právomoci orgánu verejnej moci ako orgánu kolektívneho.[7] Tým sa trestný čin útoku na orgán verejnej moci líši od trestného činu útoku na verejného činiteľa, ktorý chráni výkon právomoci jednotlivca – verejného činiteľa (napr. policajta).

Najvyšší súd Českej republiky[8] pripomína, že je vždy potrebné náležite zvážiť, či konanie, ktorým je napadnutý výkon právomoci, smeruje proti štátnemu orgánu ako inštitúcii alebo proti verejnému činiteľovi ako osobe.

Je nepochybné, že aj verejný činiteľ (napr. sudca, príslušník PZ) môže byť hmotným predmetom útoku pri trestnom čine útoku na orgán verejnej moci. To však ešte neznamená, že útok smerujúci proti osobe verejného činiteľa, hoci v súvislosti s výkonom jeho právomoci, je útokom proti štátnemu orgánu ako inštitúcii, v rámci ktorej verejný činiteľ pôsobí.[9]

V nadväznosti na uvedené sa preto domnievame, že ak by aj páchateľ použil násilie proti technickému prostriedku (papuče), jeho útok tak nesmeruje proti kolektívnemu orgánu (napr. mestskej polícii ako poriadkového útvaru obce), ale proti príslušníkovi mestskej polície, ktorý vykonal jeho právomoc vyplývajúcu mu zo zákona.

Použitie technického prostriedku na zabránenie odjazdu motorového vozidla je donucovacím prostriedkom (viď ustanovenie § 13 ods. 1 písm. f) v spojení s ustanovením § 16a zákona č. 564/1991 Zb.).

Máme za to, že použitie donucovacieho prostriedku (papuče) je prejavom individuálnej právomoci konkrétneho príslušníka mestskej polície. Túto právomoc vykonáva príslušník mestskej polície ako verejný činiteľ (nie ako kolektívny orgán, t. j. mestská polícia – poriadkový útvar obce), ktorý vynucuje splnenie povinnosti, a to zabránenie odjazdu motorového vozidla.

Ak by sme mali prijať iný záver, potom by sa skutková podstata trestného činu útoku na verejného činiteľa zrejme nikdy nenaplnila, pretože každý policajt je príslušníkom buď Policajného zboru alebo mestskej či obecnej polície. Teda každý útok na policajta by bol vždy útokom proti Policajnému zboru, resp. proti mestskej polícii ako poriadkovému útvaru obce, čo ale nie je správne.

Keďže konaním páchateľa, ktorý by použil násilie na technický prostriedok v úmysle pôsobiť na výkon právomoci mestského policajta, nedochádza k zasiahnutiu objektu – nerušeného výkonu právomoci kolektívneho orgánu – nemôže tak dôjsť ani k spáchaniu trestného činu útoku na orgán verejnej moci.

Zhrnutie

Demontovanie technického prostriedku z vyššie uvedených dôvodov nepovažujeme za trestný čin útoku na orgán verejnej moci podľa ustanovenia § 321 Trestného zákona, a to ani keby mal by odstránený pomocou násilia, čo v medializovanom prípade (podľa dostupných informácií) nebolo.

Je potrebné rozlišovať medzi výkonom právomoci verejného činiteľa a právomoci orgánu verejnej moci, ktorá je vykonávaná prostredníctvom na to určených osôb, pričom tieto osoby môžu byť a spravidla sú verejným činiteľom.

Použitie donucovacieho prostriedku je pritom prejavom individuálnej právomoci verejného činiteľa, ktorý za jeho pomoci vynucuje splnenie konkrétnej povinnosti na mieste samom.

Keďže pri násilnom odstránení papuče z kolesa motorového vozidla nie je ohrozený záujem na riadnom výkone právomoci kolektívneho orgánu, nemôže byť naplnená skutková podstata trestného činu útoku na orgán verejnej moci.

Na záver už len dodávame, že technický prostriedok musí byť nasadený v súlade so zákonom – najmä ustanovením § 16a zákona o obecnej polícií[10] – pretože pokiaľ mestský policajt pri výkone svojej činnosti prekročí zákonom stanovenú právomoc alebo túto vykoná spôsobom odporujúcim zákonu, nepožíva ochranu verejného činiteľa[11]; z toho dôvodu potom nemôže byť zasiahnutý riadny výkon právomoci či už verejného činiteľa alebo orgánu verejnej moci.

 

Autor:
JUDr. Marcel Ružarovský
advokátsky koncipient

advokátska kancelária Sidor a partneri, s. r. o.
so sídlom Železničná 4/A, 920 01 Hlohovec
mail: ruzarovsky@vsadvokat.sk, marcel.ruzarovsky@gmail.com
tel. č.: +421 949 220 632

 [1] Podľa informácií dostupných na internete mal vymeniť celé koleso s nasadeným technickým prostriedkom za rezervné koleso - https://www.teraz.sk/regiony/za-odstranenie-tzv-papuce-hrozi-trna/432781-clanok.html alebo https://glob.zoznam.sk/vlastna-drzost-ho-este-moze-vyjst-draho-za-odstranenie-papuce-hrozi-trnavcanovi-trest-az-na-osem-rokov/

[2]Ustanovenie § 122 ods. 7 Trestného zákona

[3]Šanta, J., Sepeši, P. Komentár k ustanoveniu § 122 Trestného zákona. Dostupné na [online].[cit.14.12.2019] https://www.epi.sk/epi-komentar/Komentar-zakona-c-300-2005-Z-z.htm?fid=2595065&znenie=2019-01-01

[4]Predmetné stanovisko je publikované aj v zbierke stanovísk pod č. R 11/2015.

[5]KORGO, D. Trestné činy proti výkonu právomoci orgánu verejnej moci. In: IVOR, J. a kol. Trestné právo hmotné. Osobitná časť. Druhé, doplnené a prepracované vydanie. Bratislava : Wolters Kluwer, 2010. s 344.

[6]MAŠĽANYOVÁ, D. Objekt skutkovej podstaty trestného činu. In: MAŠĽANYOVÁ, D. a kol. Trestné právo hmotné. Všeobecná a osobitná časť. 2. vyd. Plzeň : Aleš Čeněk, 2016. s 64.

[7]R 52/1965

[8]Rozsudok zo dňa 28. júla 2004, sp. zn. 7 Tdo 805/2004

[9]Tamže

[10]Papuču teda možno nasadiť len v prípade, ak (i) motorové vozidlo stojí na mieste, kde je to zakázané dopravnou značkou alebo všeobecnou úpravou cestnej premávky a zároveň sa vodič vozidla v blízkosti nezdržiava alebo (ii) ide o motorové vozidlo, o ktorom sa zistilo, že sa po ňom pátra.

[11]R 47/1980

Ilustračné foto: pixabay.com

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 255
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

2. ODBORNÁ ONLINE KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa 2. odborná konferencia k pracovnému právu uskutoční ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Konkurencia nároku na náhradu škody proti štátu s nárokom na vydanie bezdôvodného obohatenia

Náhrada škody z výkonu verejnej moci proti štátu (jeho prípadná zodpovednosť), nemá povahu všeobecného inštitútu, ktorý by ako jediný ...

Označenie žalovaného v konaní o náhradu škody podľa zákona 514/2003 Z. z.

Nesprávne označenie orgánu, ktorý má v mene štátu konať, v žalobe - pri správnom označení štátu ako žalovaného - nemôže byť na ujmu ...

Negatívna podmienka pre výkon funkcie svedka závetu

Výkladom ustanovenia § 476f OZ de lege lata ani nemožno dospieť k názoru, že tam uvedený zákonný dedič by mal byť (iba) zákonný dedič ...

Odcudzenie zamestnancovi zverených hodnôt treťou osobou, zbavenie zodpovednosti

Ak tretia osoba odcudzí zamestnancovi zverené hodnoty, ktoré je povinný vyúčtovať, zavinenie tretej osoby samo osebe nemá za následok zánik ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Korupcia na prokuratúre aj v polícii, Slovenská informačná služba odtajnila správu o činnostihttps://www.webnoviny.sk/korupcia-na-prokurature-aj-v-policii-slovenska-informacna-sluzba-odtajnila-spravu-o-cinnosti/

Slovenská informačná služba (SIS) v minulom roku zaznamenala prípady korupcie na prokuratúre ...

V exekucích jsou klíčoví advokáti, říká Daniel Hůlehttps://www.lidovky.cz/byznys/pravo-a-justice/v-exekucich-jsou-klicovi-advokati-rika-daniel-hule.A200919_183236_ln_byznys_pravo_ssu?zdroj=vybava_recombee

„Pokud se v pravidlech exekucí podaří prosadit některé z těch dobrých změn, vrhneme se na ...

B. Kollár: Koalícia stále nemá žiadneho kandidáta na post GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/b-kollar-koalicia-stale-nema-ziad/496215-clanok.html

Koaličné strany sa dohodli, že každá môže mať svojho kandidáta.

Schválené znenie novely trestného zákona neponúka zvieratám dostatočnú právnu ochranuhttps://www.webnoviny.sk/schvalene-znenie-novely-trestneho-zakona-neponuka-zvieratam-dostatocnu-pravnu-ochranu/

Organizácia Zvierací ombudsman vidí v schválenom znení novely Trestného zákona niekoľko ...

Slovenské národné stredisko pre ľudské práva bude viesť Porubänováhttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/563970-slovenske-narodne-stredisko-pre-ludske-prava-bude-viest-porubanova/

Novou výkonnou riaditeľkou Slovenského národného strediska pre ľudské práva (SNSĽP) sa ...

Ministerka Kolíková plánuje umožniť fungovanie zvereneckých fondovhttps://www.teraz.sk/slovensko/ms-sr-m-kolikova-planuje-umoznit/496064-clanok.html

Právna úprava súvisiaca so zvereneckými fondmi má nadväzovať na rekodifikáciu občianskeho ...

Nové časopisy

Súkromné právo 4/2020

Súkromné právo 4/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Bulletin slovenskej advokácie 7-8/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 4/2020

Zo súdnej praxe 4/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Právny obzor 4/2020

Právny obzor 4/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2020

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: