Nájdených výsledkov: 1774

Správca bytového domu a jeho postavenie v civilnom sporovom konaní

Účelom a zmyslom zastúpenia vlastníkov bytov správcom v súdnych konaniach (v minulosti, aj v súčasnosti) je efektívnosť, rýchlosť a hospodárnosť konania. Podanie žaloby v mene ...

Postup súdu a výrok rozhodnutia v prípade aplikácie § 257 CSP

Súd v prípade použitia ustanovenia § 257 je povinný „vytvoriť procesný priestor“ umožňujúci stranám sporu vyjadriť svoje stanovisko k prípadnému použitiu tohto ustanovenia [pozri k ...
Z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR (4. 5. 2020)

Z rozhodovacej činnosti Ústavného súdu SR (4. 5. 2020)

Ústavný súd ústavnú sťažnosť smerujúcu proti rozhodnutiu prvostupňového súdu, voči ktorému je prípustný riadny opravný prostriedok, ak tento opravný prostriedok sťažovateľ ...

Splatnosť pohľadávky podľa ustanovenia § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z.

Zmyslom ustanovenia § 11 ods. 7 zákona č. 381/2001 Z. z. nie je, aby poškodený, ktorý ujmu vytrpel a ktorej odstránenia alebo zmiernenia sa domáha v rámci výkonu práva na súdnu ochranu, po ...

Rozsah a spôsob vydania bezdôvodného obohatenia vrátením veci

Pri rozhodovaní o tom, či je vydanie bezdôvodného obohatenia vrátením veci dobre možné, odvolací súd neprihliadol k dôsledkom na oboch stranách z hľadiska ekonomického, t. j. aby ...

Obchodný podiel ako predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Ak jeden z manželov nadobudne za trvania manželstva obchodný podiel v spoločnosti s ručením obmedzeným zo spoločných prostriedkov, stáva sa tento obchodný podiel súčasťou bezpodielového ...

Započítanie plnenia dlžníka na istinu a príslušenstvo, variabilný symbol

I. Skutočnosť, či konkrétna platba sa má (či už podľa prejavenej vôle dlžníka, alebo za použitia pravidla v § 330 Obchodného zákonníka) započítať na istinu alebo príslušenstvo, ...
PoUtStŠtPiSoNe
: