Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich
Predplatné
Pondelok, 4. marec 2024 | meniny má Kazimír , zajtra Fridrich

Výsledky vyhľadávania

Nájdených výsledkov: 1433
JUDIKATÚRA: Trovy konania štátu v trestnom konaní po obnove konania

JUDIKATÚRA: Trovy konania štátu v trestnom konaní po obnove konania

Platná a účinná právna úprava viaže nárok štátu na náhradu trov voči tej ktorej osobe na právoplatný odsudzujúci rozsudok, a contrario možno vyvodiť, že štát v tejto súvislosti ...
JUDIKATÚRA: Odmena za právne služby v antidiskriminačnom spore

JUDIKATÚRA: Odmena za právne služby v antidiskriminačnom spore

Neexistuje rozumný dôvod, pre ktorý by ochrana ľudskej dôstojnosti mala byť posudzovaná pre účely výpočtu odmeny za právne služby inak v spore o ochranu osobnosti a inak v ...
JUDIKATÚRA: Zjavný omyl pri platení súdneho poplatku

JUDIKATÚRA: Zjavný omyl pri platení súdneho poplatku

Ak okresný súd zastaví konanie len z dôvodu zjavného omylu pri zaplatení súdneho poplatku spočívajúcom v nesprávnom určení špecifického symbolu, dochádza k odopretiu súdnej ochrany ...
JUDIKATÚRA: Odôvodnenie odmietnutia nahradenia väzby

JUDIKATÚRA: Odôvodnenie odmietnutia nahradenia väzby

Odmietnutie nahradenia väzby s poukazom na abstraktné formulačné konštrukcie bez dostatočného previazania na skutkové okolnosti vykazujú takú mieru všeobecnosti, neadresnosti a ...
JUDIKATÚRA: Zmena členov senátu po pridelení veci

JUDIKATÚRA: Zmena členov senátu po pridelení veci

Je akceptovateľné a udržateľné také prerozdelenie už pridelenej veci, že vec bude pridelená novému senátu toho istého všeobecného súdu, ktorého členom je sudca, ktorému vec bola ...
JUDIKATÚRA: Určenie vlastníckeho práva a stret dvoch základných práv

JUDIKATÚRA: Určenie vlastníckeho práva a stret dvoch základných práv

Pri strete dvoch základných práv musí všeobecný súd najprv rozpoznať, ktoré základné práva strán sú v hre, a potom s prihliadnutím na všetky rozhodné okolnosti veci musí rozhodnúť ...
JUDIKATÚRA: Náhrada trov konania medzi žalovanými

JUDIKATÚRA: Náhrada trov konania medzi žalovanými

Ak žalovaný za žiadnych okolností nebude v sporovom konaní v kontradiktórnom postavení voči druhému žalovanému, potom je zrejmé, že nemožno urobiť ani ten záver, že je jeden ...
JUDIKATÚRA: Podmienenie zaplatenia ceny diela odsúhlasením súpisu prác

JUDIKATÚRA: Podmienenie zaplatenia ceny diela odsúhlasením súpisu prác

Strany dohodou môžu modifikovať § 548 ods. 1 OBZ, v ktorej je upravená všeobecná zásada vzniku nároku na cenu diela jeho vykonaním tak, že sa dohodnú na tom, že vznik nároku bude ...
JUDIKATÚRA: Európsky zatykač: Dôvod odmietnutia založený na najlepšom záujme dieťaťa

JUDIKATÚRA: Európsky zatykač: Dôvod odmietnutia založený na najlepšom záujme dieťaťa

Odovzdanie vyžiadanej osoby nemožno odmietnuť len z toho dôvodu, že ide o matku maloletých detí. Takéto odovzdanie možno výnimočne odmietnuť len v prípade systémových alebo ...
JUDIKATÚRA: Extrémne prieťahy v konaní

JUDIKATÚRA: Extrémne prieťahy v konaní

Ako dlho môže trvať súdne konanie? Ústavný súd rozhodol o extrémnych prieťahoch v konaní, ktoré ani po 29 rokoch nie je skončené. Podľa ústavného súdu, celkové trvanie konania na ...
JUDIKATÚRA: Dôvod na odpustenie zmeškania lehoty

JUDIKATÚRA: Dôvod na odpustenie zmeškania lehoty

Ospravedlniteľnosť dôvodu zmeškania lehoty sa vždy posudzuje so zreteľom na konkrétne okolnosti prípadu, pričom je potrebné hodnotiť subjektívnu stránku, či účastník nemohol ...
JUDIKATÚRA: Zastavenie tzv. starej exekúcie

JUDIKATÚRA: Zastavenie tzv. starej exekúcie

Na skončenie exekúcie podľa Exekučného poriadku sa vyžaduje uznesenie súdu o jej zastavení. Exekúcia sa teda nezastavuje priamo vznikom dôvodu na zastavenie, teda zo zákona, ako to je ...
PoUtStŠtPiSoNe
: