Nájdených výsledkov: 96

Uzavretie dohody o vyporiadaní BSM s procesným opatrovníkom

Na rozdiel od opatrovníka ustanoveného podľa § 27 O. z. sú oprávnenia opatrovníka podľa § 29 ods. 1 a 2 OSP obmedzené len na procesné úkony, a to len voči súdu. Nie je teda oprávnený ...
Súdne poplatky

Súdne poplatky

Súdny poplatok je plnením, ktoré platí účastník konania pred začatím súdneho konania alebo po jeho skončení. Plnia jednak funkciu uhradzovaciu, teda slúžia na to, aby aspoň sčasti ...

Zaplatenie kúpnej ceny domu rodičmi jedného z manželov

V prípade, ak kúpna cena nehnuteľností bola úplne zaplatená z výlučných prostriedkov jedného z manželov, avšak kupujúcimi boli obidvaja manželia, ktorí obidvaja jasne prejavili vôľu ...

Nadobudnutie veci jedným manželom a definícia cudzej veci

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je aj vec, ktorú jeden z manželov nadobudol za trvania manželstva výlučne vlastným pričinením v dobe, kedy bol druhý z manželov vo výkone trestu ...

Účasť jedného z manželov na dražbe

Účasť na dražbe ako dražiteľa a úspech na nej jedného z manželov za súhlasu druhého, má za následok, že predmet dražby (za podmienok, že budú splnené aj ostatné zákonom upravené ...

Podnik ako predmet bezpodielového spoluvlastníctva manželov

Podnik môže byť predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, avšak len za predpokladu, že ide o podnik patriaci obidvom manželom ako podnikateľom. Pokiaľ však bol podnikateľom len ...

Darovanie a BSM

Darovanie napr. rodinného domčeka patriaceho do bezpodielového spoluvlastníctva manželov jedným z manželov druhému manželovi treba posudzovať ako obchádzanie (§ 39 O.z.) kogentných ...
PoUtStŠtPiSoNe
: