Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
Predplatné
Sobota, 13. júl 2024 | meniny má Margita , zajtra Kamil
TlačPoštaZväčšiZmenši

Ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu v konaní o výživnom na dieťa

najpravo.sk • 22.10. 2019, 16:28

Určenie výšky výživného je vždy výsledkom posúdenia vysoko individuálnych, jedinečných skutkových okolností každej prejednávanej veci, ktoré sú nezameniteľné s okolnosťami relevantnými v iných veciach, pretože kritéria na určenie rozsahu vyživovacej povinnosti (napr. schopnosti, možnosti a majetkové pomery povinného ako aj odôvodnené potreby dieťaťa a ďalšie) sú rozdielne v každej veci a odlišujú sa od prípadu k prípadu. Iný výklad by viedol k rozporu so záujmami dieťaťa, ktorému sa výživné priznáva.

Každé jedno rozhodnutie o výživnom na dieťa je založené na riešení čisto individuálnych otázok, ktoré nemôže byť považované za pravidlo pre iné prípady. Je preto namieste konštatovanie, že v takto vysoko individuálnej otázke, akou je určenie konkrétneho rozsahu vyživovacej povinnosti, sa ani nemôže vytvoriť ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu. Pri posúdení a hodnotení zákonom ustanovených východísk na určenie výživného postupujú totiž súdy vždy diferencovane v každom konkrétnom prípade a nezotrvávajú na určitých striktných hraniciach. V takto individualizovanom rámci určovania konkrétnej výšky výživného zovšeobecnenie ani neprichádza do úvahy.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 25. septembra 2019, sp. zn. 4Cdo/148/2019, zdroj: nsud.sk, rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1. Okresný súd Bratislava V (ďalej len „súd prvej inštancie“ alebo „okresný súd“) rozsudkom z 1. januára 2018 č. k. 20 P 254/2016-369 I. rozviedol manželstvo účastníkov uzavreté 1. júna 2002 v Starej Pazove, zapísané v Knihe manželstiev Matričného úradu Bratislava I vo zv. P., roč. 2002, str. 206, pod por. č. 412, II. na čas po rozvode maloleté deti zveril do osobnej starostlivosti matky s právom oboch rodičov zastupovať maloleté deti a spravovať ich majetok, III. otcovi uložil povinnosť platiť výživné na maloletého O. v sume 600,- eur mesačne a na maloletú S. sumou 700,- eur mesačne od právoplatnosti výroku o rozvode manželstva, IV. styk otca s maloletými deťmi neupravil, V. žiadnemu účastníkovi nepriznal nárok na náhradu trov konania. V odôvodnení svojho rozhodnutia mal za preukázané splnenie podmienok pre rozvod manželstva účastníkov, keďže manželstvo si neplní svoju spoločenskú funkciu, manželia spolu nežijú, nehospodária, intímne sa nestýkajú a nevytvárajú svojim maloletým deťom zdravé rodinné prostredie. Ich manželstvo je trvale a hlboko rozvrátené a nie je reálna možnosť obnovenia manželského spolužitia. S konaním o rozvod manželstva, z ktorého pochádzajú maloleté deti, je spojené konanie o úpravu výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Súd prvej inštancie maloleté deti zveril do osobnej starostlivosti matky s ohľadom na názor oboch maloletých detí. Súd prvej inštancie neobdržal žiadnu signalizáciu o tom, že by jej starostlivosť o deti bola zanedbávaná, alebo boli zistené v jej starostlivosti nejaké závady. Súd prvej inštancie určil, že maloleté deti budú zastupovať a spravovať ich majetok obaja rodičia, vyživovaciu povinnosť posúdil súd prvej inštancie podľa možností, schopností rodičov, ich majetkových pomerov a odôvodnených potrieb detí. Výživné tak, ako ich určil súd prvej inštancie, považoval za primerané odôvodneným potrebám maloletých detí, ako aj možnostiam a schopnostiam povinného rodiča. Konštatoval, že otec rodiny zabezpečoval vysoký životný štandard, na ktorý si deti zvykli. Podľa názoru súdu prvej inštancie je v možnostiach a schopnostiach otca takýto štandard deťom naďalej zabezpečovať, otcom preukázané príjmy nezodpovedajú jeho výdavkom, keď spláca nielen hypotekárne úvery, poplatky súvisiace s užívaním nehnuteľností, ale bez problémov platí deťom školné, uniformy, krúžky a zabezpečuje všetky ich potreby vrátane dovoleniek. Maloleté deti majú právo na životnú úroveň otca. Súd prvej inštancie neupravil styk otca s maloletými deťmi na čas po rozvode, pretože takúto úpravu rodičia nežiadali. Matka deťom v styku s otcom nebráni, obe maloleté deti sa s otcom stretávajú a stretávať chcú. Potvrdili, že matka im v styku s otcom nebráni. O trovách konania rozhodol súd prvej inštancie podľa § 52 zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok (ďalej len „C.m.p.“).

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1349

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: