Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Výživné na plnoleté dieťa (vzor návrhu)

18.11. 2023, 22:19 |  Admin 3

Vzor nárhu na určenie výživného pre plnoleté dieťa slúži na priznanie výživného ploletému dieťaťu, ktorému rodičia výživné neplatia.

 

 

Návrh je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

Všeobecne k vyživovacej povinnosti

Každý rodič bez ohľadu na svoje schopnosti, možnosti a majetkové pomery je povinný plniť svoju vyživovaciu povinnosť v minimálnom rozsahu vo výške 30 % zo sumy životného minima na nezaopatrené neplnoleté dieťa alebo na nezaopatrené dieťa podľa osobitného zákona.

Vyživovacia povinnosť nekončí dovršením určitého veku, ale až momentom, keď je dieťa schopné sa samostatne o seba starať (napr. doštuduje, začne pracovať, podniká a pod.).

Komu platiť výživné na plnoleté dieťa?

Výživné sa platí do rúk toho konkretného rodiča, ktorému bolo dieťa zverené do osobnej starostlivosti. Inak je tomu však v prípade, ak ide o plnoleté dieťa, ktorému sa výživné vypláca priamo do vlastných rúk. Výživné sa platí najčastejšie na účet vedený v banke.

Takýmto spôsobom vie následne povinný rodič vydokladovať riadne plnenie svojej vyživovacej povinnosti voči nezaopatrenému plnoletému dieťaťu. Do rúk plnoletého dieťaťa sa uhrádzajú aj nedoplatky na výživnom, ktoré vznikli pred nadobudnutím plnoletosti, teda ešte v čase, keď sa výživné platilo do rúk rodiča.

Ako upraviť návrh

Aby bola úprava návrhu pre Vás jednoduchá a prehľadná, vzor obsahuje zvýraznené všetky časti, ktoré musia byť upravené, spolu popisom, ako návrh upraviť.

 

 

Návrh je vo formáte .docx (Word), ktorý umožňuje jednoduchú úpravu.

Všetky naše vzory sú pripravené advokátom!

 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť