Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Ospravedlnenie neúčasti navrhovateľa na pojednávaní (vzor)

26.2. 2011, 10:20 |  Edmund Horváth

Karol Novák, Floriánska 25, Jelšava

Okresnému súdu

Rimavská Sobota

k sp. zn. 7C/590/2010

Vec

Ospravedlnenie neúčasti na pojednávaní

Dňa 20. decembra 2010 som obdržal predvolanie na pojednávanie vo veci navrhovateľa Karola Nováka proti odporcovi Jánovi Kováčovi o zaplatenie 1000 € s príslušenstvom, ktoré sa má konať dňa 11. januára 2011 o 9.00 hod. v pojednávacej miestnosti č. dv. 12.

Tohto pojednávania sa nemôžem zúčastniť z dôvodu účasti na veľtrhu EKOENERGIA v Nitre, ktorý bude prebiehať v dňoch 10. – 12. januára 2011, o čom predkladám súdu fotokópiu zmluvy o prenájme prezentačného miesta.

Týmto ospravedlňujem svoju neúčasť na pojednávaní, pričom sa pridržiavam tvrdení uvedených v návrhu, k úhrade žalovanej sumy zo strany žalovaného ani čiastočne doposiaľ nedošlo, preto žiadam súd, aby konal v mojej neprítomnosti a zaviazal odporcu na zaplatenie žalovanej sumy tak, ako som to navrhoval v petite návrhu.

Za pochopenie ďakujem.

Príloha

Fotokópia zmluvy

Karol Novák 


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť