TlačPoštaZväčšiZmenši

Zákaz styku dieťaťa s rodičom (vzor)

18.2. 2011, 06:48 |  Edmund Horváth

2P 459/05-52

Rozsudok

v mene Slovenskej republiky

Okresný súd v Rimavskej Sobote samosudcom JUDr. Petrom Malým vo veci starostlivosti o maloletého Jozefa Ambróziho, nar. 01. 06. 1999 bytom u matky zast. Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote ako kolíznym opatrovníkom, dieťa rodičov Eleméra Ambróziho, nar. 07. 09. 1965, bytom Medená 4, Hnúšťa a Evy Komorovej, nar. 12. 12. 1967 bytom Hlinkova 94, Rimavská Sobota o návrhu matky na zákaz styku maloletého Jozefa Ambróziho s otcom takto

rozhodol:

Súd zakazuje styk maloletého Jozefa Ambróziho, nar. 01. 06. 1999 bytom u matky s otcom Elemérom Ambrózim, nar. 07. 09. 1965 bytom Medená 4, Hnúšťa.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Odôvodnenie:

Matka maloletého požiadala súd svojim návrhom zo dňa 01. 10. 2010 o zákaz styku otca s maloletým, a to z dôvodu nadmerného požívania alkoholických nápojov odporcom, nevhodného a agresívneho správania, ktoré má na výchovu maloletého negatívny vplyv.

Otec maloletého uviedol, že s návrhom matky nesúhlasí a tento žiada zamietnuť, keďže podľa jeho názoru dieťa potrebuje k výchove aj otca.

Súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom rodičov, oboznámením sa s návrhom, pripojeným spisom tunajšieho súdu sp. zn. 18C 339/08, správou Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Rimavskej Sobote zo dňa 15. 10. 2010, správou Základnej školy na Ul. P. O. Hviezdoslava v Rimavskej Sobote zo dňa 13. 10. 2010, správou Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rimavskej Sobote a zistil nasledovný skutkový stav:

Rozsudkom Okresného súdu v Rimavskej Sobote č. k. 18C 339/08-87 zo dňa 12. 10. 2008, ktorý nadobudol právoplatnosť dňa 20. 11. 2008 bolo manželstvo rodičov maloletého rozvedené, maloletý bol na čas po rozvode zverený do osobnej starostlivosti matky a otec bol zaviazaný platením výživného vo výške 1000,-- Sk. Zároveň sa rodičia dohodli o styku otca s maloletým tak, že otec je oprávnený stretávať sa s maloletým každý párny týždeň od piatku 17.00 hod. do soboty 18.00 hod., počas vianočných sviatkov od 26. 12. 10.00 hod. do 28. 12. do 17.00 hod., s tým, že otec si maloletého prevezme a po ukončení styku odovzdá v mieste bydliska matky.

Výsluchom matky súd zistil, že dôvodom rozpadu manželstva s otcom maloletého bolo nadmerné požívanie alkoholických nápojov z jeho strany a agresívne správanie pod vplyvom alkoholu. Častokrát spolu s maloletým museli v noci utiecť z bytu k jej rodičom. V čase rozhodovania o rozvode a úprave styku odporca prisľúbil absolvovanie protialkoholického liečenia, preto sa na úprave styku maloletého s otcom dohodli. Na styk maloletého vždy včas pripravila. Zo začiatku prebiehal styk v zmysle dohody, no neskôr sa otec viackrát pre maloletého nedostavil, párkrát prišiel mimo dohodnutého času, avšak pod vplyvom alkoholu, keď mu neumožnila stretnúť sa s maloletým, kopal do brány a vyhrážal sa jej zabitím, o čom podala oznámenie na Obvodné oddelenie Policajného zboru v Rimavskej Sobote. Maloletý postupne prestal javiť záujem o styk s otcom, čoraz viac sa ho bál, keď sa blížil termín styku, bol nervózny, nesústredený a prosil ma, aby k otcovi nemusel ísť. Ja som ho však k styku s otcom prehovorila s odôvodnením, že je to jeho otec, ktorý ho má rád a ktorému na ňom záleží. S otcom počas stretnutí viackrát navštevovali rôzne pohostinské zariadenia. Dňa 16. 9. 2010 sa otec pre maloletého riadne a včas dostavil, no ako sa dozvedela, spoločný čas trávili v pohostinstve s kamarátmi otca. Maloletého jej prišli odovzdať cudzí ľudia, nakoľko otec maloletého bol pod vplyvom alkoholu a nebol toho schopný. Ako jej maloletý neskôr uviedol, otec ho núkal alkoholom, a keď ho maloletý žiadal, aby sa vrátili domov, zosmiešňoval ho, že aký chlap z neho vyrastie. V neskorých večerných hodinách bol maloletý svedkom roztržky otca s inými návštevníkmi pohostinstva, pri ktorej musela zasahovať aj polícia.

Výsluchom otca súd zistil, že s návrhom matky nesúhlasí, syna má rád, vyživovaciu povinnosť k nemu si plní riadne, takže podľa jeho názoru má právo sa s ním stýkať. Ku návšteve pohostinstva dňa 16. 9. 2010 s maloletým uviedol, že išlo o výnimočnú situáciu, a to oslavu narodením jeho kamaráta. Alkoholické nápoje podľa jeho vyjadrenia požíva len príležitostne, nie je závislý na alkohole. Na otázku samosudcu, prečo maloletého odovzdávali matke cudzí ľudia a nie on uviedol, že on jeho návrat domov zabezpečil, čím si splnil povinnosť. Viac k veci nemal záujem uviesť.

Zo správy Obvodného oddelenia Policajného zboru v Rimavskej Sobote zo dňa 14. 10. 2010 súd zistil, že hliadka OO PZ SR dňa 16. 09. 2010 zasahovala v Pohostinstve U Snehulienky, kde Elemér Ambrózi pod vplyvom alkoholu obťažoval ostatných návštevníkov, rozbíjal poháre, pričom tomuto jeho konaniu prihliadal jeho maloletý syn.

Kolízny opatrovník navrhol návrhu matky vyhovieť, nakoľko maloletý sa otca v súčasností bojí, bol svedkom násilného a agresívneho správania otca pod vplyvom alkoholu, táto skutočnosť na neho vplývala negatívne, rozrušila ho a odrazila sa aj na jeho školských výsledkoch. Otec počas styku brával maloletého do spoločnosti svojich kamarátov, do pohostinstiev, čo je jednoznačne v rozpore so záujmami maloletého.

Zo správy Základnej školy na Ulici P. O. Hviezdoslava v Rimavskej Sobote súd zistil, že maloletý je žiakom 5.A triedy, dosahuje nadpriemerné výsledky, na okresnom kole v recitačnej súťaži Šaliansky Maťko dosiahol 1. miesto. Jeho správanie je vzorové, nemá žiadne neospravedlnené hodiny.

Podľa ustanovenia § 25 ods. 3 Zákona o rodine ak je to potrebné v záujme maloletého dieťaťa, súd obmedzí styk maloletého dieťaťa s rodičom alebo ho zakáže.

Súd zhodnotil vykonané dôkazy a dospel k záveru, že návrh matky maloletého na zákaz styku s otcom je dôvodný. V záujme maloletého dieťaťa je, aby vyrastalo v stabilnej atmosfére pokoja, harmónie, porozumenia a lásky a aby jeho výchova smerovala k pozitívnemu rozvoje jeho osobnosti, nadania, rozumových a fyzických schopností, mravnému, duchovného a sociálnemu rozvoju. Otec maloletého sa k styku s maloletým dostavoval nepravidelne, prichádzal mimo stanoveného času pod vplyvom alkoholu, k matke maloletého sa správal agresívne, vyhrážal sa jej, z vykonaného dokazovania vyplynulo, že s maloletým častokrát navštevoval počas stretnutí pohostinstvá, ponúkal maloletého alkoholickými nápojmi a maloletý bol tiež svedkom agresívneho správania otca, pri ktorom musela tiež zasahovať polícia. Maloletý je pritom nadpriemerným žiakom a vyniká aj v mimoškolských aktivitách a správanie otca môže mať na rozvoj jeho osobnosti len negatívny vplyv. Styk otca s maloletým sa odráža na zmenách jeho správania, maloletý je zo styku s otcom nervózny a nesústredený. Súd považuje správanie otca maloletého za výnimočne nezodpovedné, keďže otec v jeho prítomnosti požíval alkoholické nápoje, núkal nimi maloletého, správal sa agresívne, pričom maloletého matke vrátili cudzí ľudia, keďže toho nebol otec schopný. Vzhľadom na tieto skutočnosti súd styk maloletého s otcom podľa ustanovenia § 25 ods. 3 Zákona o rodine zakázal.

O trovách konania rozhodol súd podľa ustanovenia § 146 ods. 1 písm. a) O. s. p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

Poučenie:Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Banskej Bystrici cestou podpísaného súdu písomne v dvoch vyhotoveniach, pričom v odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam, e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.

Ak otec dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, matka môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.

V Rimavskej Sobote dňa 20. októbra 2010

Za správnosť vyhotovenia: Okrúhla pečiatka súdu   meno sudcu

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1763
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

CSP: Rôzny pomer úspechu v jednotlivých fázach konania

Základné ustanovenie o nároku na náhradu trov konania vyjadrené v § 255 CSP (zásada úspechu v konaní) nevylučuje rôzny pomer úspechu v ...

CSP: Povinnosť súdu doručovať písomnosti súdu prostredníctvom zamestnávateľov

Ak súd prvej inštancie pri aplikácii ustanovenia § 116 Civilného sporového poriadku zistí, že žalovaný má uzavretý stabilný pracovný ...

Odporovanie uzneseniu o schválení súdneho zmieru

Dohode o vyporiadaní BSM medzi manželmi alebo medzi bývalými manželmi je možné úspešne odporovať za splnenia podmienok uvedených v § 42a ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. 12. 2019 co veci C‑290/19, RN proti Home Credit Slovakia a.s.

Článok 10 ods. 2 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o zrušení ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Cestovný pas nahlásený ako stratený sa po nájdení nepoužívahttps://www.teraz.sk/slovensko/policia-cestovny-pas-nahlaseny-ako/442696-clanok.html

Ak občan bezodkladne nenahlási stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zneužitie cestovného pasu, ...

V pondelok bude Súdna rada opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SRhttps://www.teraz.sk/slovensko/v-pondelok-bude-sudna-rada-opat-voli/442690-clanok.html

Súdna rada bude v pondelok opäť voliť predsedu Najvyššieho súdu SR.

Ústavný súd zákon o eKase nepozastavil. Bude posudzovať jeho ústavnosťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/ustavny-sud-zakon-o-ekase-nepozastav/442629-clanok.html

Ústavný súd (ÚS) SR prijal na ďalšie konanie návrh skupiny opozičných poslancov na ...

Exekútorov ubúda, za posledné dva roky komora neregistruje žiadneho nového koleguhttps://www.webnoviny.sk/exekutorov-ubuda-za-posledne-dva-roky-komora-neregistruje-ziadneho-noveho-kolegu/

Komora exekútorov neregistruje za ostatné dva kalendárne roky žiadneho nového kolegu.

Lučanský: Prvý krok v boji proti korupcii bola nezávislá voľba šéfa PZhttps://www.teraz.sk/slovensko/lucansky-prvy-krok-v-boji-proti-koru/442584-clanok.html

Milan Lučanský zároveň očakáva, že novým spôsobom riadenia a iným štýlom postupov sa ...

Najčastejšie sa falšujú 50-eurové bankovky, dajú sa však rozpoznaťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/najcastejsie-sa-falsuju-50-eurove-b/442534-clanok.html

V druhom polroku 2019 bolo na území Slovenskej republiky zadržaných 1309 kusov falzifikátov ...

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: