Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Oznámenie o doručovaní súdnej písomnosti (§ 106 ods. 3 CSP)

2.10. 2016, 14:34 |  najpravo.sk

Spisová značka: 99Csp/25/2016

Oznámenie o doručovaní súdnej písomnosti

V právnej veci žalobcu v sporovom konaní žalobcu Superfirma s.r.o. so sídlom Horná 1, Bratislava IČO: 123456789 zast. X proti žalovanému Ján Mrkvička, narodený 1. 06. 1989, trvale bytom Horná Dolná o zaplatenie 123,45 eur s príslušenstvom vedenej na Okresnom súde X pod spisovou značkou 99Csp/25/2016 súd podľa § 106 ods. 3 Civilného sporového poriadku doručuje

adresátovi: Ján Mrkvička, narodený 1. 06. 1989, trvale bytom Horná Dolná

písomnosť: žaloba o zaplatenie sumy 123,45 eur s príslušenstvom vrátane príloh vedená na Okresnom súde X pod spisovou značkou 99Csp/25/2016 s výzvou na vyjadrenie k žalobe

 Túto písomnosť si môže adresát osobne prevziať na Okresnom súde X, Súdna 1, Mesto X, telefónny kontakt ...., e-mail: ...... .

Písomnosť sa považuje po 15-tich dňoch odo dňa zverejnenia tohto oznámenia za doručenú, t. j. dňa ...

V X dňa ..........................

JUDr. Ján Múdry
vyšší súdny úradník


Na úradnej tabuli vyvesené a na webovej stránke zverejnené dňa:.....

Z úradnej tabule zvesené a z webu odstránené dňa : ...


Najprávo.sk - najlepší právny poradca