TlačPoštaZväčšiZmenši

Ako exekučne vymáhať dlžné pohľadávky

26.10. 2011, 08:23 |  Júlia Čechová

Nedarí sa Vám vymôcť pohľadávku od dlžníka? Neplatí manžel/manželka výživné? Stále čakáte na splnenie povinnosti, ktorá vyplýva z vykonateľného rozhodnutia súdu, prípadne iného exekučného titulu?

Máte možnosť vymôcť si svoju pohľadávku, záväzky, alebo iné plnenie prostredníctvom súdneho exekútora, ktorý s využitím všetkých zákonom ustanovených spôsobov vo veci efektívne a včas koná.

Výber súdneho exekútora

Oprávnený má možnosť na základe vlastného rozhodnutia a prípadných referencií zvoliť si súdneho exekútora. Zoznam súdnych exekútorov sa nachádza na stránke Slovenskej komory exekútorov.

Informácie o exekútorských úradoch tiež na požiadanie poskytnú pracovníci infocentier na každom okresnom súde. Súdny exekútor má pôsobnosť na celom území SR, nie je preto nutné zvoliť si exekútora výlučne v mieste bydliska, alebo podľa miesta podnikania!

Pred návštevou exekútorského úradu

Exekučné konanie sa začína dňom, v ktorom bol exekútorovi doručený návrh na vykonanie exekúcie. Oprávnený môže doručiť návrh na vykonanie exekúcie zvolenému exekútorskému úradu osobne, alebo prostredníctvom pošty, prípadne kuriérskej služby. Exekútor však môže začať vykonávať exekúciu až udelením poverenia príslušného súdu na jej vykonanie.

Návrh na vykonanie exekúcie a postup po začatí exekučného konania

Návrh na vykonanie exekúcie musí obsahovať presnú identifikáciu oprávneného a povinného (meno, priezvisko, bydlisko účastníkov, prípadne bydlisko zástupcov, údaj o štátnom občianstve, ak je účastníkom fyzická osoba, názov alebo obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo, pokiaľ je pridelené, ak je účastníkom právnická osoba), a presné označenie exekučného titulu (kto ho vydal, spisová značka, dátum vydania rozhodnutia), vymedzenie vymáhaného nároku (dlžná suma, príslušenstvo, trovy predchádzajúceho konania, atď.), prípadne označenie dôkazov, ktorých sa oprávnený dovoláva (§ 39 ods. 1 EP) a musí byť podpísaný a datovaný. Rovnopis návrhu je treba podať v dvoch vyhotoveniach, s potrebným počtom príloh. Vzor návrhu na vykonanie exekúcie nájdete na portáli najpravo.sk (KLIKNITE SEM)

Exekučný titul

Základným predpokladom pre začatie exekúcie je existencia vykonateľného exekučného titulu, ktorý obsahuje presné a nezameniteľné označenie oprávneného a povinného, vymedzenie práv a povinností, a presný rozsah a obsah ich plnenia. Exekúciou je možné uplatniť si nárok len v rozsahu, v akom ho priznáva exekučný titul + ďalšie trovy, ktoré oprávnenému vznikli v súvislosti s exekúciou (napr. úradné overenie exekučného titulu, spísanie návrhu u advokáta, právne zastúpenie v exekúcii...).

K návrhu na vykonanie exekúcie je potrebné priložiť originál, alebo úradne overenú fotokópiu vykonateľného exekučného titulu. Exekučným titulom je najmä: rozhodnutie súdu (uznesenie, platobný rozkaz, rozsudok, schválený zmier), notárska zápisnica, vykonateľné rozhodnutie rozhodcovských súdov a rozhodcovských komisií, osvedčenie o dedičstve a ostatné exekučné tituly podľa § 41 ods. 2 Exekučného poriadku.

Súdny poplatok za vydanie poverenia na vykonanie exekúcie je podľa sadzobníka súdnych poplatkov zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov vo výške 16,50 € (o túto sumu sa potom navýši vymáhaná čiastka, čiže oprávnený o ňu nepríde). Tento poplatok sa však neplatí v prípade vymáhania pohľadávky výživného.

Exekútor, ktorému bol doručený návrh oprávneného na vykonanie exekúcie, predloží tento návrh spolu s exekučným titulom súdu a požiada ho o udelenie poverenia na vykonanie exekúcie. Príslušný súd preskúma žiadosť o udelenie poverenia, návrh na vykonanie exekúcie a exekučný titul. Ak návrh na vykonanie exekúcie a žiadosť o udelenie poverenia spĺňajú zákonom stanovené náležitosti, súd v lehote 15 dní vydá poverenie na vykonanie exekúcie.

Po doručení poverenia na vykonanie exekúcie exekútorskému úradu súdny exekútor vydá Upovedomenie o začatí exekúcie, ktoré doručí oprávnenému a povinnému, kde účastníkov upovedomí o začatí exekúcie, prípadne o spôsobe jej vykonania a o predbežných trovách exekúcie; povinného vyzve, aby uspokojil pohľadávku oprávneného alebo aby do 14 dní od doručenia upovedomenia o začatí exekúcie vzniesol námietky podľa § 50 EP.

Prečo si vybrať súdneho exekútora

Exekútor na rozdiel od súkromných spoločností vymáhajúcich pohľadávky má rozsiahlu právomoc pri zisťovaní informácií o osobe a majetku povinného, z ktorého by včasne uspokojil pohľadávku oprávneného a trovy exekúcie. Môže požiadať o poskytnutie súčinnosti tretie osoby, ako sú napr. Sociálna poisťovňa (oznámenie zamestnávateľa, poberanie dôchodku), Daňový úrad (informácia o bankových účtoch), Dopravný inšpektorát Policajného zboru (vlastníctvo motorových vozidiel), poisťovne, pošta, a iné (§ 34 ods. 1 – 11 EP).

Ak povinný v lehote 14 dní od doručenia Upovedomenia o začatí exekúcie dobrovoľne neuspokojí pohľadávku oprávneného, exekútor pristúpi k nútenému výkonu rozhodnutia niektorým zákonom ustanoveným spôsobom s prihliadnutím na povahu danej pohľadávky (najmä výška vymáhanej pohľadávky), majetkové a osobné pomery povinného. Exekútor môže rýchlo a vhodne vykonať exekúciu v jednom exekučnom konaní aj niekoľkými spôsobmi, ak to konanie vyžaduje.

Spôsoby vykonávania exekúcie

Exekučný poriadok poskytuje viacero rôznych spôsobov vedenia exekúcie, pri ktorých je základných diferenciačným kritériom povaha pohľadávky – jej peňažná alebo nepeňažná forma. Exekučný poriadok taxatívne vymedzuje spôsoby vykonávania exekúcie peňažnej sumy nasledovnými spôsobmi (§ 63 ods. 1 EP):

 • zrážkami zo mzdy a z iných príjmov
 • prikázaním pohľadávky
 • predajom hnuteľných vecí
 • predajom cenných papierov
 • predajom nehnuteľnosti
 • predajom podniku
 • príkazom na zadržanie vodičského preukazu

Pri exekúcii inej povinnosti než zaplatenie peňažnej sumy, Exekučný poriadok vymedzuje nasledujúce spôsoby vedenia exekúcie (§ 63 ods. 2 EP):

 • vyprataním
 • odobratím alebo zničením veci na náklady povinného
 • rozdelením spoločnej veci
 • uskutočnením prác a výkonov

Výhody exekúcie

Každá exekúcia je svojím charakterom jedinečná a exekútor individuálne na základe lustrácií o postihnuteľnom majetku povinného flexibilne vyhodnocuje možnosť reálneho vymoženia pohľadávky a trov exekúcie.

Napriek vôli zákonodarcu poskytnúť súdnemu exekútorovi čo najväčší možný rozsah postihnutia majetku povinného nie je zaručené, že oprávnený svoju pohľadávku vymôže v plnej výške. Poverenie súdneho exekútora vymáhaním dlžnej čiastky je však v súčasnosti stále najefektívnejším spôsobom ako uspokojiť pohľadávku oprávneného v platnom právnom systéme Slovenskej republiky.

Zverenie vymáhania do rúk súkromných spoločností pôsobiacich v tejto oblasti nesie so sebou už vyššie spomínané nevýhody, ktoré sa nemalou mierou odrážajú na výsledku vymáhania pohľadávok týmto spôsobom. 

JUDr. Júlia Čechová

JUDr. Júlia Čechová
súdny exekútor
Parašutistov 8
917 01 Trnava

e-Mail: cechova@exekutortrnava.sk; julia.cech@gmail.com
Mobil: 0949 175 935
Tel/fax: 033 544 73 41 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2829
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

 
Náhrada škody priznanej v trestnom konaní

Zaujímalo by ma, aký je bežný postup pri vymáhaní náhrady škody priznanej rozsudkom v trestnom konaní. V rozsudku je uvedená výška škody, kto ju má komu uhradiť, ale nieje tam uvedená lehota. Je stanovená nejakým predpisom? Od vynesenia rozsudku uplynulo vyše pol roka. Povinný (odsúdený) nebol nikdy zamestnaný a je vo výkone TOS. Škoda je 280 eur. Oplatí sa to vôbec vymáhať prostredníctvom exekútora? V prípade že povinný nemá žiaden majetok a ani žiaden príjem, nevzniknú z exekúcie finančné náklady nakoniec mne ako oprávnenému?

 
valad | 19.05.2013 07:42

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

DE IURE 1/2021

DE IURE 1/2021

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

DE IURE 1-2/2020

DE IURE 1-2/2020

DE IURE je časopis Najvyššieho súdu, ktorý vychádza v online verzii a pravidelne prináša ...

PoUtStŠtPiSoNe
: