TlačPoštaZväčšiZmenši

Dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov

27.9. 2012, 08:06 |  Zdenka Demeterová

Čo je to vlastne bezpodielové spoluvlastníctvo manželov (ďalej aj BSM)? V BSM (t.j, že počas manželstva) je všetko čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva, s výnimkou vecí získaných dedičstvom alebo darom, alebo vecí, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z manželov, a vecí vydaných v rámci predpisov o reštitúcii majetku jednému z manželov, ktorý mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ktorému bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Z pravidla zánikom manželstva t.j. právoplatným rozhodnutím o rozvode manželstva zanikne i BSM. Samozrejme BSM sa môže upraviť ( rozšíriť, zúžiť rozsah BSM, alebo zrušiť súdom) aj počas manželstva.

BSM možno po zániku manželstva vyporiadať

  1. dohodou alebo,
  2. na návrh niektorého z manželov súdom

Priblížime si a podrobnejšie rozoberieme ako postupovať pri vyporiadaní BSM dohodou.

V prvom rade, ak sa chcú bývalý manželia vyporiadať dohodou musia sa dohodnúť dobrovoľne a zhodne s tým súhlasiť. Okolnosť, že každý z rozvedených manželov si ponechal po rozvode manželstva niektoré veci zo spoločného majetku, bez ďalšieho ešte neodôvodňuje, že medzi sebou uzavreli dohodu o vyporiadaní BSM.

Ak si rozvedení manželia po rozvode ponechajú nejaké veci pre seba zo spoločného majetku je lepšie, ak o tom uzavrú dohodu, aby v budúcnosti nemohli nastať nejaké nezhody. Ak sa však jedná o hnuteľnú vec netreba uzatvárať písomnú dohodu, ale stačí ak si navzájom vydajú písomné potvrdenie o tom, ako sa medzi sebou vyporiadali.

Ak však ide o nehnuteľnú vec musí mať dohoda písomnú formu a účinnosť nadobudne vkladom do katastra. Ak je predmetom dohody o vyporiadanie BSM poľnohospodársky a lesný pozemok nachádzajúci sa mimo zastavaného územia obce manželia sa musia držať toho, že rozdelením takýchto pozemkov nemôže vzniknúť pozemok menší ako 2 000 m2, ak ide o poľnohospodársky pozemok, alebo pozemok menší ako 5 000 m2, ak ide o lesný pozemok.

Dôležité je uviesť, že pokiaľ medzi manželmi nedošlo k vyporiadaniu dohodou, každý z nich môže žiadať, aby vykonal vyporiadanie súd. Toto právo je však časovo obmedzené.

Manželia sa môžu dohodnúť, alebo dať návrh na vyporiadanie prostredníctvom súdu do troch rokov od právoplatnosti rozhodnutia o rozvode. Ak to však do troch rokov neurobia, nastane vyporiadanie priamo zo zákona. Zákon ustanovuje nevyvrátiteľnú domnienku, podľa ktorej sa manželia vyporiadali, pokiaľ ide o hnuteľné veci podľa stavu, v akom každý z nich výlučne užíva veci z bezpodielového spoluvlastníctva pre svoje potreby a potreby svojej rodiny a domácnosti. Pri ostatných hnuteľných veciach, t.j. pri veciach, ktoré neužíva ani jeden z manželov výlučne pre svoju potrebu a potreby rodiny, ako aj pri nehnuteľných veciach platí, že sú v podielovom spoluvlastníctve a že podiely oboch spoluvlastníkov sú rovnaké. Treba však uviesť, že tento naposledy uvedený spôsob vyporiadania je pre manželov najmenej výhodný, pretože ak nastali právne následky zákonného vyporiadania, manželia už nemôžu postupovať podľa zásad §150 Občianskeho zákonníka.

My sa však poďme zaoberať ďalej len dohodou o vyporiadaní BSM.

Ako takúto dohodu o vyporiadaní BSM spísať, mám si ju spísať sám, alebo sa obrátiť na právnika?

To sú asi najčastejšie otázky, aké si ľudia kladú keď nad spísaním takejto dohody uvažujú. Samozrejme, každý si dohodu môže spísať sám a ako je aj vyššie uvedené, ak sa jedná pri vyporiadaní BSM len o hnuteľné veci, netreba písomnú dohodu, stačí ústna s tým, že sa spíše len potvrdenie o tom, že sa obaja manželia medzi sebou vyporiadali. Ak sa jedná o nehnuteľnú vec, tu je potrebná písomní forma najmä kvôli tomu, že ju treba predložiť katastru, aby potom kataster mohol podľa nej zapísať zmenu vlastníka.

Ak však chcete, aby takáto dohoda bola spísaná naozaj dobre, a obsahovala všetky náležitosti aké má mať, vtedy by bolo lepšie navštíviť osobu, ktorá má so spísaním takýchto dohôd skúsenosti ako napr. advokát, notár a v súčasnosti už aj mediátor. Človek si je potom istý, že dohoda spĺňa všetky formálne aj právne skutočnosti tak ako majú byť. Ale samozrejme je to na rozhodnutí toho ktorého človeka, kým bude dohoda o vyporiadaní spísaná.

Ak sa chcú bývalí manželia vyporiadať dohodou často sa v praxi stretávame s nasledovnými otázkami a skutočnosťami, ktoré treba na to, aby sa dohoda spýtala vyriešiť a zakomponovať ich do nej. Na ukážku uvádzam nasledovné skutočnosti, s ktorými sa v praxi mnohokrát stretávame:

1. Čo v prípade, keď si manželia počas manželstva zobrali spoločný úver a chcú, aby sa v dohode o vyporiadaní BSM dohodli na tom, že tento úver prejde len na jedného z manželov?

- Samozrejme v praxi je to dosť dôležitá skutočnosť, nakoľko ak by chcel jeden z bývalých manželov na seba zobrať v budúcnosti ďalší úver alebo pôžičku mohlo by to byť pre neho ťažké a to z toho dôvodu, žeby stále bol písaný na úvere ako spoludlžník alebo ako ručiteľ. Preto skutočnosť, že už ďalej nechce byť jeden z bývalých manželov figurovaný ako dlžník na predmetnej zmluve je v danom prípade opodstatnená.

- Takže v prvom rade, ak by už naďalej nechcel jeden z bývalých manželov figurovať napríklad na zmluve o úvere, ktorú podpísali obaja manželia v čase manželstva nemôžu sa len tak obaja bývalí manželia dohodnúť v dohode o vyporiadaní BSM, že predmetný úver prejde len na jedného z nich. Takáto dohoda by nemala účinky voči spoločnosti alebo banke, v ktorej si úver obaja manželia počas manželstva zobrali. Teda najdôležitejšie je, aby manžel ktorý preberie na seba úver podpísal v danej spoločnosti, kde si úver obaja manželia brali to, že súhlasí s tým, že druhý manžel už na úverovej zmluve nebude figurovať. Bez jeho súhlasu a súhlasu banky alebo spoločnosti stým, že záväzok zo zmluvy prechádza len na jedného z bývalých manželov sa nedá len tak dohodnúť v dohode o vyporiadaní BSM. Mohlo by sa následne stať, keby s tým úverová banka alebo spoločnosť nesúhlasila a stále by ostali figurovať v úverovej zmluve obaja bývalí manželia ako spoludlžníci, že aj keby bola dohoda o vyporiadaní BSM spísaná a bolo by v nej, že všetok úver z predmetnej úverovej zmluvy prechádza len na jedného z býv. manželov, že takýto úkon by bol voči úverovej banke neúčinný. V budúcnosti by mohol nastať prípad, keď (bývalý manžel, ktorý by stále figuroval, ako spoludlžník na úverovej zmluve, ale v dohode o vyporiadaní BSM by už ako dlžník nebol), že druhý bývalý manžel by prestal splácať úver a banka by dlh vymáhala aj od bývalého manžela (t.j. od toho, čo síce v dohode o vyporiadaní BSM uvádzaný ako dlžník nie je, ale v zmluve o úvere stále, ako spoludlžník figuruje.)

- Z toho vyplýva, že najdôležitejšie je najprv sa dohodnúť s príslušnou bankou alebo spoločnosťou, v ktorej máte ako spoloční bývalí manželia spoločný dlh a až potom tieto skutočnosti zakomponovať do dohody o vyporiadaní BSM.

2. Pri spísaní dohody o vyporiadaní BSM musia byť naozaj podiely oboch manželov rovnaké? A čo ak sa bývalí manželia dohodnú, že jeden nechce nič a druhému ostane všetko? Je takáto dohoda platná?

- Podľa § 150 OZ pri vyporiadaní sa vychádza z toho, že podiely oboch manželov sú rovnaké. Každý z manželov je oprávnený požadovať, aby sa mu uhradilo, čo zo svojho vynaložil na spoločný majetok, a je povinný nahradiť, čo sa zo spoločného majetku vynaložilo na jeho ostatný majetok. Ďalej sa prihliadne predovšetkým na potreby maloletých detí, na to, ako sa každý z manželov staral o rodinu, a na to, ako sa zaslúžil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Pri určení miery pričinenia treba vziať tiež zreteľ na starostlivosť o deti a na obstarávanie spoločnej domácnosti.

- Áno všeobecne je dané, že by mali byť podiely oboch manželov pri vyporiadaní BSM rovnaké, ale pri uzavieraní dohody o vyporiadaní BSM sa uplatní dispozitívna voľnosť účastníkov občianskoprávnych vzťahov. Preto dohoda o vyporiadaní BSM, ktorou jeden z účastníkov nadobudne podstatne menší podiel, prípadne nedostane nič, nie je neplatná pre rozpor s §150 OZ.

3. Možno v dohode o vyporiadaní BSM dohodnúť aj zmluvnú pokutu?

- V prípade, že sa býv. manželia dohodnú na tom, že napr. jeden z manželov je povinný vyplatiť druhému manželovi určitú peňažnú sumu v danom čase a dojednajú si aj zmluvnú pokutu, a k vyplateniu predmetnej sumy v danom čase nedôjde. Je druhý býv. manžel oprávnený žiadať od bývalého manžela, ktorý mu peňažnú sumu v danom čase nevyplatil, vyplatenie tejto sumy súdnou cestou, ako aj zaplatenie zmluvnej pokuty.

4. Možno spísať dohodu o vyporiadaní BSM aj prostredníctvom mediátora? Má takéto spísanie dohody nejaké výhody?

- Mediácia je dobrovoľný, dôverný proces, pri ktorom neutrálna osoba napomáha stranám dospieť k vyriešeniu ich sporu dohodou. Základným predpokladom mediácie je vôľa a ochota strán, ktoré medzi sebou majú spor, aktívne hľadať spôsob jeho riešenia a urovnania. Môžu sa tak, za pomoci nestranného sprostredkovateľa, vyhnúť konaniu pred súdom. Okrem iných záležitostí môže teda aj dohodu o vyporiadaní BSM spísať mediátor. Výhodou je, že takáto osoba (mediátor) vystupuje pri spisovaní dohody v postavení nestrannej osoby, účastníkov dohody do ničoho nenúti a na základe jeho právnych vedomostí je schopný takúto dohodu spísať, aby dohoda mala aj v prípade nejakých sporov v budúcnosti medzi bývalými manželmi právne účinky. Takáto dohoda o vyporiadaní BSM ostane u mediátora a v prípade konfliktov, ktoré by mohli v budúcnosti nastať medzi bývalými manželmi ohľadne ich majetku sa môže podať návrh na súd ohľadne nerešpektovania dohody o vyporiadaní BSM. 

JUDr. Zdenka Demeterová

JUDr. Zdenka Demeterová
advokátka
K. Mikszátha 6
(nová budova Sociálnej poisťovne)

979 01 Rimavská Sobota
Mobil: 0905 793 070, 0911 444 463
E-mail: zdemeterova@rsnet.sk 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1464
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn
Súvisiace články

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Rady a vzory)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platnosť rozhodcovskej doložky

Pre platnosť rozhodcovskej zmluvnej doložky v spotrebiteľských veciach sa vyžaduje, aby mal spotrebiteľ možnosť vyjadriť s ňou pri ...

Účinky insolvenčného konania medzi členskými štátmi

Insolvenčné konania sa riadia právom členského štátu, na území ktorého sa toto insolvenčné konanie začalo (lex fori concursus). Týmto ...

Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 5. septembra 2019 vo veci C‑331/18 TE proti Pohotovosti, s. r. o.

1. Článok 10 ods. 2 písm. h) až j) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/48/ES z 23. apríla 2008 o zmluvách o spotrebiteľskom úvere a o ...

Charakter zmluvy o výkone správy

Zmluva o výkone správy uzavretá v zmysle § 8a zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov predstavuje svojím ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Slovenská advokátska komora má nové priestoryhttp://www.teraz.sk/slovensko/slovenska-advokatska-komora-ma-nove/424331-clanok.html

Slovenská advokátska komora (SAK) môže využívať nové priestory, ktoré sú primárne ...

V. Remišová vyzýva k opatreniam pre nápravu justície a prokuratúryhttp://www.teraz.sk/slovensko/v-remisova-vyzyva-k-opatreniam-pre-n/424235-clanok.html

Slovensko podľa Remišovej čelí kríze, ktorá ohrozuje základy štátu.

D. Trnka zváži dočasné prerušenie svojej funkciehttp://www.teraz.sk/slovensko/d-trnka-zvazi-docasne-prerusenie-s/424291-clanok.html

Bývalý generálny prokurátor SR Dobroslav Trnka zváži dočasné prerušenie funkcie ...

Novela, ktorá zbavuje sudcov v politike talára, vstúpila do účinnostihttp://www.teraz.sk/slovensko/novela-ktora-zbavuje-sudcov-v-politike/424193-clanok.html

Rezort tiež v predkladacej správe uviedol príklad inštitútu tzv. lietajúceho sudcu, ktorý ...

Ministerstvo spravodlivosti má pripravené disciplinárne podnety na Maruniakovú a Jankovskúhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-ma-pripravene-disciplinarne-podnety-na-maruniakovu-a-jankovsku/

Ministerstvo spravodlivosti SR má pripravené disciplinárne podnety na sudkyňu Zuzanu ...

Začala platit vyhláška proti převlekům, první pokutu dostal myšák Mickeyhttps://www.idnes.cz/praha/zpravy/prevleky-medvedu-pandy-staromestske-namesti-vyhlaska-zakaz-porusili.A191015_092233_praha-zpravy_rsr

Od úterního rána hlídky městské policie kontrolují pouliční umělce v ulicích Prahy.

Nové časopisy

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

Zo súdnej praxe 4/2019

Zo súdnej praxe 4/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

PoUtStŠtPiSoNe
: