Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
Predplatné
Pondelok, 15. júl 2024 | meniny má Henrich , zajtra Drahomír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Pracovná zmluva (dohoda o zmene obsahu)

Monika Kiklicová • 12.3. 2011, 13:07

Dohoda

o zmene obsahu pracovnej zmluvy

č... zo dňa .... a jej predchádzajúcich zmien a doplnkov

Zamestnávateľ :

Názov:

Sídlo:

Zriadený/zapísaný:

IČO:

DIČ:

Zastúpený : ........................, riaditeľom

a

Zamestnanec :

Titul, meno, priezvisko:

Dátum narodenia/ rodné číslo:

Trvalé bydlisko:

uzatvárajú

v súlade s ust. § 54 zákona č. 311/2001 Z. z., Zákonníka práce, v znení neskorších predpisov ( ďalej len ZP )dohodu, ktorou sa mení obsah pracovnej zmluvy zamestnanca s účinnosťou od ........ takto :

Bod I. „ Druh práce " sa mení takto :

Bod V. 5.1. písm. b/ „ Mzdové podmienky " sa mení takto :

Zamestnancovi prislúcha za výkon funkcie

Základná mzda ...,- euro

Pohyblivá mzda – osobný príplatok ...,- euro

Mesačná mzda spolu ....,- euro

Slovom : .... euro

Táto dohoda o zmene obsahu pracovnej zmluvy tvorí neoddeliteľnú súčasť pracovnej zmluvy zamestnanca.

Ostatné náležitosti pracovnej zmluvy ostávajú nezmenené.

Táto dohoda je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť od ...

V Bratislave dňa ...

 

z a m e s t n a n e c                      z a m e s t n á v a t e ľ 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 4708

Nový príspevok

PoUtStŠtPiSoNe
: