TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov (4/21)

19.4. 2021, 14:12 |  najpravo.sk

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov na termín 21. júna 2021 o 9.00 hod.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 14. mája 2021 vrátane a každý uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania len pre obvod jedného krajského súdu.

Okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní:

Výberového konania sa v zmysle § 28b ods. 1 zákona o sudcoch môže zúčastniť ten, kto najneskôr v prvý deň výberového konania dosiahol vek 30 rokov a spĺňa predpoklady na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d), f), g) a ods. 2 zákona o sudcoch.

Predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d), f) a g):

 • získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
 • má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,
 • je bezúhonný,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • zložil odbornú justičnú skúšku, prípadne mu bola táto skúška odpustená podľa § 5 ods. 3 zákona o sudcoch; za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.

Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného v ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona o sudcoch alebo občana, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora.

II. V zmysle § 28 ods. 2 veta druhá zákona o sudcoch je určený počet miest kandidátov na funkciu sudcu, ktoré sa obsadzujú týmto hromadným výberovým konaním pre obvod:

 • Krajského súdu v Bratislave: 25 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Trnave: 12 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Nitre: 17 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Trenčíne: 14 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Žiline: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Banskej Bystrici: 25 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Prešove: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Košiciach: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu

III. Zoznam predkladaných dokladov:

Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo členmi výberovej komisie (aj negatívne vyhlásenie),
 • úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti,
 • súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,
 • doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčená kópia, ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, predloží aj doklad o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo ich úradne osvedčenú kópiu,
 • osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku, alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo ich úradne osvedčená kópia,
 • stanovisko príslušnej komory, ak je uchádzač advokát, exekútor alebo notár,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
 • označenie cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu,
 • majetkové priznanie podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3 vyhlášky, vyzve ho predseda súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie, na ich doplnenie v lehote desiatich pracovných dní s poučením, že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.

IV. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka. 4

Výberové konanie pozostáva z:

1. písomnej časti, ktorú tvorí:

a) písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva;

b) prípadová štúdia, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač, pričom pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe;

c) písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka, pričom pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v tlačenej podobe;

d) písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí, kde uchádzači vypracujú jedno súdne rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno súdne rozhodnutie z oblasti civilného práva, pričom pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe;

2. psychologického posúdenia, ktorého účelom je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie sudcu, psychologické posúdenie vykonávajú psychológovia v iný deň výberového konania;

3. ústnej časti, ktorá pozostáva z:

a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie sudcu,

b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.

V. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 14. mája 2021 vrátane, na adresu pre obvod:

Krajského súdu v Bratislave: Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

813 66 Bratislava

Krajského súdu v Trnave: Krajský súd v Trnave

Vajanského 2/A

918 70 Trnava

Krajského súdu v Nitre: Krajský súd v Nitre

Štúrova 9

950 48 Nitra

Krajského súdu v Trenčíne: Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28

911 50 Trenčín

Krajského súdu v Žiline: Krajský súd v Žiline

Orolská 3

010 01 Žilina

Krajského súdu v Banskej Bystrici: Krajský súd v Banskej Bystrici

Skuteckého 7

974 87 Banská Bystrica

Krajského súdu v Prešove: Krajský súd v Prešove

Hlavná 22

080 01 Prešov

Krajského súdu v Košiciach: Krajský súd v Košiciach

Štúrova 29

041 51 Košice

alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručiť osobne do podateľne krajského súdu, pre obvod ktorého sa uchádzač do výberového konania prihlasuje. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak sa v posledný deň tejto lehoty podá žiadosť na poštovú prepravu. Obálku je potrebné označiť „HVK – neotvárať“.

Každý uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania len pre obvod jedného krajského súdu.

VI. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Výberové konanie pre obvod každého krajského súdu sa začne 21. júna 2021 o 9.00 hod. písomnou časťou pozostávajúcou z: písomného testu, prípadovej štúdie a písomného prekladu z cudzieho jazyka.

Výberové konanie bude pre obvod každého krajského súdu pokračovať 22. júna 2021 so začiatkom o 9.00 hod. písomnou časťou pozostávajúcou z písomného vypracovania súdnych rozhodnutí a od nasledujúceho dňa, t. j. od 23. júna 2021 bude pokračovať psychologickým posúdením a následne v iný deň ako psychologické posúdenie ústnou časťou.

Miesto uskutočnenia písomnej časti výberového konania: sídlo príslušného krajského súdu.

Miesto a čas uskutočnenia psychologického posúdenia sa oznámi uchádzačom po vyhodnotení písomnej časti výberového konania.

Miesto a čas uskutočnenia ústnej časti výberového konania oznámi predseda príslušného krajského súdu úspešným uchádzačom v písomnej časti, zároveň zabezpečí zverejnenie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a oznámi predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý uvedené zverejní na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky.

Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje predseda príslušného krajského súdu.

AKTUALIZÁCIA 3. mája 2021:

 

 O Z N Á M E N I E

o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Bratislave

pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov tohto obvodu

Predseda Krajského súdu v Bratislave listom č. Spr. č. 123/21-Oú z 30. apríla 2021, požiadal o zverejnenie oznámenia o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Bratislave pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov tohto obvodu, z dôvodu predpokladaného (vysokého) počtu prihlásených uchádzačov a v súvislosti s platnými opatreniami súvisiacimi so zabránením šírenia ochorenia COVID-19 a v záujme zabezpečenia dôstojného a transparentného priebehu písomnej časti.

V nadväznosti na žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave

m e n í m

miesto konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave

tak, že sa uskutoční dňa:

21. júna 2021 v budove Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, miestnosť Auditorium maximum, 2. poschodie;

22. júna 2021 na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, pričom konkrétne miestnosti budú oznámené uchádzačom po skončení prvého dňa písomnej časti.

Ostatné náležitosti vyhláseného výberového konania z 16. apríla 2021 zostávajú v platnosti.

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 463
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Účel a výška regresnej náhrady poisťovne

Regresná náhrada má plniť výchovný a nie likvidačný účel, a má zohľadniť okolnosti, za ktorých došlo k vzniku škody. Primeranosť ...

Zodpovednosť za škodu pri neoprávnenom odbere plynu

Vyčíslenie výšky škody podľa vyhlášky č. 449/2012 Z. z. ktorou sa ustanovuje spôsob výpočtu škody spôsobenej neoprávneným odberom ...

Vyplatenie dedičských podielov zo spoločných prostriedkov oboch manželov

I. Súdy musia nielen rešpektovať právo, ale jeho výklad a aplikácia musí smerovať k spravodlivému výsledku. Spravodlivosť musí byť vždy ...

Nesprávne označenie zmluvných strán a absolútna neplatnosť zmluvy (§ 39 OZ)

Presné a zákonu zodpovedajúce označenie zmluvných strán zmluvy o nájme nebytových priestorov, uzatváranej v režime zákona č. 116/1990 Zb., ...

Zobraziť všetky Nové pracovné ponuky

Hľadám

Právna výpomoc

Hľadám si prácu v advokátskej kancelárii vo forme výpomoci prípravy podaní, zmlúv, dokumentov, jednaní a podobne. Aktuálne ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Milanová predložila návrh ústavného zákona na ochranu novinárov, zlepšiť chce aj ich prostrediehttps://www.webnoviny.sk/milanova-predlozila-navrh-ustavneho-zakona-na-ochranu-novinarov-zlepsit-chce-aj-ich-prostredie/

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) predložila na pripomienkovanie pripravovaný ...

V covidovém roce byly úspěšné peněžité tresty, řekla Benešováhttps://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministryne-spravedlnosti-marie-benesova-statistika-justice.A210812_152632_domaci_ajez

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová představila výroční statistickou zprávu justice za ...

Ministerstvo spravodlivosti chce posilniť inštitút probácie a mediáciehttps://www.teraz.sk/slovensko/ministerstvo-spravodlivosti-chce-posilni/569577-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Rezort spravodlivosti projekt pilotne spustil v Žiline, kde vytvoril pozíciu špecialistu pre ...

Dlugošová: Robíme všetko pre to, aby sme začali slúžiť verejnostihttps://www.teraz.sk/slovensko/dlugosova-robime-vsetko-pre-to-aby/569217-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Úrad na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti má byť nezávislým orgánom ...

Lengvarský: Nový COVID automat prijala vláda jednohlasnehttps://www.teraz.sk/slovensko/lengvarsky-novy-covid-automat-prijala/569183-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsSlovensko

Prevádzky sa po novom rozhodnú, či budú púšťať iba zaočkovaných, alebo negatívne ...

Agrorezort pripravuje zákon na úpravu nájmu poľnohospodárskej pôdyhttps://www.teraz.sk/ekonomika/mprv-pripravuje-novy-zakon-na-upravu/569266-clanok.html?utm_source=teraz&utm_medium=organic&utm_campaign=click&utm_content=.%253BsEkonomika

Zakázať by sa po novom malo dojednanie predkupného práva k pozemku v prospech nájomcu v zmluve ...

Nové časopisy

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Súkromné právo 4/2021

Súkromné právo 4/2021

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 4/2021

Právny obzor 4/2021

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 4/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Verejné obstarávanie - právo a prax 3/2021

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Justičná revue 6-7/2021

Justičná revue 6-7/2021

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

PoUtStŠtPiSoNe
: