Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
Predplatné
Štvrtok, 25. apríl 2024 | meniny má Marek , zajtra Jaroslava
TlačPoštaZväčšiZmenši

Prerušenie vydržacej doby

najpravo.sk • 20.12. 2013, 12:25

Ak dôjde k prerušeniu vydržacej doby v dôsledku toho, že držiteľ prestal byť dobromyseľný v tom, že mu vec patrí, plynutie takto prerušenej vydržacej doby sa neobnovuje ani pri novom vzniku oprávnenej držby tej istej veci; v takom prípade začína plynúť nová vydržacia doba.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 17. decembra 2009, sp. zn. 2 Cdo 196/2008)

Z odôvodnenia:

Okresný súd Lučenec rozsudkom z 30. októbra 2007 č.k. 12 C 65/2007-61 zamietol žalobu žalobkýň, ktorou sa domáhali určenia, že žalobkyňa 1/ je podielovou spoluvlastníčkou nehnuteľností nachádzajúcich sa v katastrálnom území V., obec V., zapísané na LV č. X. ako parcela č. X., súpisné č. X. – zastavané plochy a nádvoria o výmere X. m2 a parcela č. X. – záhrady o výmere X. m2, a to v spoluvlastníckom podiele o veľkosti ½ ako aj, že spoluvlastnícky podiel na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v katastrálnom území V., obec V., zapísaných na LV č. X. ako parcela č. X., súpisné č. X. – zastavané plochy a nádvoria o výmere X. m2 a parcela č. X. – záhrady o výmere X. m2 o veľkosti ½ patrí do dedičstva po nebohom P. A., narodenom X., naposledy bytom – V., zomrelom X.. Vykonaným dokazovaním mal za preukázané (kúpna zmluva zo dňa X.), že kúpna cena za spornú nehnuteľnosť medzi predávajúcimi manželmi T. a kupujúcimi manželmi M., rodičmi žalovaného, bola vo výške 55 000,- Kčs, pričom pri podpísaní kúpnej zmluvy bolo zo strany kupujúcich vyplatených predávajúcim 25 000,- Kčs a 30 000,- Kčs malo byť priamo vyplatených Slovenskou sporiteľňou a to do rúk predávajúcim. Z tejto skutočnosti jednoznačne vyplýva rozpor s vyjadrením žalobkyne 1/, že predávajúcim, teda manželom T. splácala s nebohým manželom P. A. 2 roky sumu 25 000,- Kčs. V neprospech spoluvlastníctva spornej nehnuteľnosti žalobkyne 1/ svedčí aj skutočnosť, že po rozvode manželstva s nebohým P. A. v roku 1988, táto v rámci vysporiadania ich BSM sa nedomáhala výplatku zo sporného rodinného domu. Skutočnosť, ktorá svedčí v neprospech žalobkýň, čo sa týka určenia vlastníckeho práva k spornej nehnuteľnosti je výpoveď žalobkyne 1/ pred súdnym komisárom, notárom JUDr. J. Š., v zápisnici o predbežnom vyšetrení zo dňa 15.12.2006, ktorá je súčasťou spisu Okresného súdu Lučenec sp. zn. 17 D 332/2006, Dnot. 419/2006, kde žalobkyňa 1/ uviedla v časti VII. zápisnice, že bývajú v cudzom dome. Skutočnosť, ktorú uviedla žalobkyňa 1/, že manželia M., teda rodičia žalovaného, mali zaplatiť za nich časť kúpnej ceny ako výplatu z rodičovského domu sa javí súdu ako nedôveryhodná, keďže až z osvedčenia o dedičstve sp. zn. D 821/86 Okresného súdu Lučenec po nebohom P. A., starom otcovi žalobkýň 2/, 3/ a starom otcovi žalovaného, z roku 1986 je zrejmé, že rodičovský dom získala do vlastníctva H. M., matka žalovaného bez povinnosti vyplatiť z rodičovského domu nebohého P. A., manžela žalobkyne 1/ s tým, že doopatruje ich matku Z. A.. Taktiež je rozpor v tvrdení žalobkýň v návrhu, kde udávajú sumu 25 000,- Kčs, ktorá ako výplatok z rodičovského domu mala dať matka žalovaného E. M., a žalobkyňa 1/ vo svojej výpovedi (č.l. 46 spisu) uviedla, že matka žalovaného dala 30 000,- Kčs predávajúcim manželom T.. List nebohého P. A., otca žalobkýň 2/ a 3/ a bývalého manžela žalobkyne 1/, ktorý bol adresovaný Rade krajského národného výboru, v ktorom okrem iného píše, že sporný dom kúpil, súd vyhodnotil ako nerelevantný dôkaz preukazujúci nadobudnutie vlastníckeho práva, nakoľko samotný list nie je dôkazom toho, že vlastnícke právo bolo nadobudnuté. Naviac tento listinný dôkaz súd spochybnil, pretože bol predložený v origináli a chýba tu aj samotný podpis nebohého P. A.. Keďže sa v konaní nepreukázalo, že by žalobkyňa 1/ nadobudla sporný rodinný dom kúpnou zmluvou s nebohým manželom P. A., skúmal možnosť nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním ku dňu uzavretia predmetnej kúpnej zmluvy a to ku dňu X.. Ak žalobkyňa 1/ odvodzovala svoje vlastnícke právo z kúpnopredajnej zmluvy uzavretej X., už vzhľadom na obsah tejto zmluvy nemohla byť v dobrej viere, že nadobúda spolu s nebohým manželom vlastníctvo k spornej nehnuteľnosti.

V priebehu konania žalobkyňa 1/ nepreukázala, že má postavenie dobromyseľného držiteľa vo vzťahu k právnemu dôvodu nadobudnutia vlastníctva, preto v časti určenia vlastníckeho práva v podiele ½ žalobkyňa 1/ nemohla byť úspešná. Z tohto dôvodu bola žaloba voči nej zamietnutá. Keďže žalobkyne 2/ a 3/ sú dcéry žalobkyne 1/ a nebohého P. A., domáhali sa určenia, že sporná nehnuteľnosť patrí do dedičstva po nebohom P. A. v podiele ½. Už z dôvodu vyššie uvedeného súd ani v tejto časti žaloby nemohol vyhovieť, nakoľko nadväzuje na prvý výrok, ktorý bol súdom zamietnutý.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2324

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: