TlačPoštaZväčšiZmenši

Obrana proti prevodu nehnuteľnosti počas trvania súdneho konania

12.8. 2011, 12:06 |  najpravo.sk

V sporoch týkajúcich sa nehnuteľnosti sa často stáva, že predmetná nehnuteľnosť je v priebehu súdneho konania viacnásobne prevedená na inú osobu, čim sa žalobcovi komplikuje situácia s ustálením okruhu pasívne legitimovaných osôb. Nebýva ničím výnimočným, že bezprostredne po podaní žaloby proti osobe, ktorá je v katastri nehnuteľnosti evidovaná ako vlastník nehnuteľnosti, dôjde k prevodu nehnuteľnosti na tretiu osobu. Podľa ustanovenia § 44a O. s. p., účastník konania je oprávnený podať na príslušnej správe katastra nehnuteľnosti návrh na zápis informatívnej poznámky o začatí súdneho konania, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam. Ak po zápise tejto poznámky do katastra nehnuteľnosti bude nehnuteľnosť prevedená na tretiu osobu, výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnostiam (teda i vlastníckeho práva) je záväzný nielen pre žalovaného, ale aj pre osobu, ktorá nadobudla vecné právo k tejto nehnuteľnosti od žalovaného, prípadne jeho právneho nástupcu. Tento výrok rozsudku je voči nadobúdateľovi záväzný bez potreby viesť proti nemu osobitné súdne konanie.

(uznesenie Krajského súdu v Banskej Bystrici z 31. mája 2011, č. k. 17Co/22/2011-88)

Z odôvodnenia:

Okresný súd napadnutým rozsudkom určil, že nehnuteľnosť evidovaná v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Rimavskej Sobote, pre katastrálne územie Rimavská Sobota na LV č. xx ako C-KN parc. č. xx/xx – orná pôda vo výmere 1.083 m2 (ďalej len „predmetná nehnuteľnosť") patrí v pomere k celku v celosti do výlučného vlastníctva navrhovateľky. Zároveň rozhodol, že odporkyňa je povinná nahradiť navrhovateľke trovy konania v celkovej výške 2.875,94 Eur na presne špecifikovaný účet jej právneho zástupcu, v lehote 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia.

V odôvodnení rozhodnutia okresný súd poukázal na to, že navrhovateľka sa domáhala určenia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti na tom skutkovom základe, že „zo strany odporkyne došlo k spornému nadobudnutiu vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, pretože v konaní vedenom pred tunajším súdom pod sp. zn. 7C/417/2005 bola navrhovateľka označená ako osoba na neznámom mieste s tým, že v opačnom prípade by odporkyňa nebola uniesla dôkazné bremeno a nevedela by preukázať titul na základe ktorého nadobudla predmetnú nehnuteľnosť, okrem poukazu na sporné súdne rozhodnutie."

Ďalej okresný súd v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že na základe vykonaného dokazovania zistil, že „v pôvodnej pozemnoknižnej zápisnici č. xx pre katastrálne územie Rimavská Sobota ohľadom pozemnoknižne vedenej nehnuteľnosti parc. č. xx/xx sú zapísaní pod rad č. A.5 ako podieloví spoluvlastníci pod B.9 a/, b/ právni predchodcovia navrhovateľky – rodičia, po ktorých ich spoluvlastnícke podiely zdedila navrhovateľka v celosti a vstúpila do vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, pričom na základe ZRPS vykonanom v katastrálnom území Rimavská Sobota bola táto nehnuteľnosť prečíslovaná na E-KN parc. č. xx a zapísaná na LV č. xx pre katastrálne územie Rimavská Sobota pod B.l v 1/1-ine, kde pri mene navrhovateľky bola poznamenaná správa v prospech SPF. Na základe geometrického plánu predloženého v konaní vedenom na tunajšom súde pod sp. zn. 7C/417/2005 bola však následne predmetná nehnuteľnosť rozdelená na niekoľko parciel medzi navrhovateľov v uvedenom konaní a medzi nimi aj na parcelu, ktorá je predmetom tohto konania." Následne okresný súd konštatoval, že „vykonaným dokazovaním mal za preukázané, že návrh navrhovateľky je dôvodný, pričom vlastnícke právo navrhovateľky k predmetnej nehnuteľnosti bolo preukázané predloženými listinnými dôkazmi, pričom navrhovateľka predmetnú nehnuteľnosť nadobudla titulom dedenia, avšak pokiaľ ide o odporcov, okrem poukazu na súdne rozhodnutie vo veci vedenej na tunajšom súde pod sp. zn. 7C/417/2005 nepreukázali titul nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti." Zároveň okresný súd konštatoval, že „pokiaľ ide o námietku nedostatku pasívnej legitimácie odporkyne v predmetnom spore, čo sa týka prechodu práv a povinností na ďalších vlastníkov, v čase keď bola odporkyňa ešte vlastníckou, bol podaný na Správu katastra v Rimavskej Sobote podľa § 44a Občianskeho zákonníka (myslené pravdepodobne - § 44a Občianskeho súdneho poriadku – poznámka odvolacieho súdu) zápis tohto súdneho konania do katastra, ktoré aj bolo zapísané, avšak po prevode vlastníckeho práva na manželov Balciarovcov sa už na súčasnom LV neobjavuje." Z uvedených dôvodov preto okresný súd návrhu navrhovateľky vyhovel.

Proti uvedenému rozsudku podala odporkyňa v zákonnej lehote odvolanie, v ktorom žiadala, aby odvolací súd napnutý rozsudok zrušil a vec vrátil prvostupňovému súdu na ďalšie konanie a nové rozhodnutie, eventuálne, aby rozsudok prvostupňového súdu zmenil, návrh navrhovateľky zamietol a zaviazal ju k povinnosti nahradiť jej trovy celého (t.j. prvostupňového i odvolacieho) konania. V odôvodnení odvolania namietala, že navrhovateľka podala predmetný návrh voči nej napriek tomu, že jej bolo známe, že ona (odporkyňa) predmetnú nehnuteľnosť odpredala dňa 08. 12. 2008 kúpnou zmluvou spísanou formou notárskej zápisnice, kupujúcim Ing. D. B. a Mgr. B. B.. Táto nehnuteľnosť bola v prospech nadobúdateľov aj zavkladovaná. Uvedená právna skutočnosť bola známa navrhovateľke i konajúcemu súdu, avšak navrhovateľka nezobrala svoj návrh späť a prvostupňový súd vo veci konal a to i napriek tomu, že ona (prostredníctvom svojho právneho zástupcu) namietala nedostatok svojej vecnej pasívnej legitimácie v tomto konaní. Tým, že okresný súd i napriek uvedenej námietke nedostatku vecnej pasívnej legitimácie vo veci rozhodol, „závažným spôsobom procesne pochybil". V tejto súvislosti považovala za potrebné uviesť, že ona „nadobudla vlastníctvo k predmetnej nehnuteľnosti rozsudkom Okresného súdu Rimavská Sobota č. 7C/417/05 zo dňa 24.01.2006 na základe § 134 Občianskeho zákonníka vydržaním" a „tento rozsudok nadobudol právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 06.03.2006. V tomto konaní mala pozemnoknižná vlastnícka ustanovenú opatrovníčku, ktorá za ňu v súdnom konaní konala." Preto zastáva názor, že „vlastníctvo spornej nehnuteľnosti nadobudla legitímne a preto v danom prípade nie je možné toto rozhodnutie súdu konvalidovať iným rozhodnutím, ale len mimoriadnymi opravnými prostriedkami, ktoré navrhovateľka doposiaľ nevyužila." Okrem toho namietala, nesprávnosť určenia náhrady trov právneho zastúpenia.

Navrhovateľka sa k odvolaniu odporkyne nevyjadrila.

Krajský súd ako súd odvolací, vec prejednal v medziach daných odvolaním, v rozsahu určenom ustanovením § 212 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku (ďalej len „O. s. p."), bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. (v znení zákona č. 384/2008 Z. z., účinného od 15. 10. 2008) a odvolaním napadnutý rozsudok okresného súdu podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. zrušil a vec mu podľa § 221 ods. 2 O. s. p. vrátil na ďalšie konanie a to z týchto dôvodov:

Ako už bolo uvedené, okresný súd napadnutým rozsudkom určil, že navrhovateľka je výlučnou vlastníčkou nehnuteľnosti, ktorá bola vo výroku rozsudku špecifikovaná ako pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Rimavskej Sobote, pre katastrálne územie Rimavská Sobota, na LV č. xx, ako parcela C-KN č. xx/xx – orná pôda vo výmere 1.083 m2. Odvolací súd však z verejne prístupného katastrálneho portálu zistil, že nehnuteľnosť tak ako je špecifikovaná vo výroku rozsudku neexistuje a neexistovala ani v dobe rozhodovania (teda v dobe vyhlásenia rozsudku) okresného súdu. Z katastrálneho portálu totiž vyplýva, že v katastri nehnuteľností na Správe katastra v Rimavskej Sobote je síce pre katastrálne územie Rimavská Sobota evidovaný pozemok parc. č. C-KN xx/xx – orná pôda vo výmere 1.083 m2, avšak tento pozemok nie je vedený na LV č. xx ale na LV č. xx. Z uvedeného vyplýva, že okresný súd napadnutým rozsudkom rozhodol o takom predmete konania, ktorý (tak ako je vo výroku špecifikovaný) de facto i de jure neexistuje. Jeho rozhodnutie z tohto hľadiska preto nemožno hodnotiť inak, ako rozhodnutie, ktoré vychádza z nedostatočne zisteného skutkového stravu, čo je samo o sebe dostatočným dôvodom na zrušenie napadnutého rozsudku podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p..

Okrem toho odvolací súd (v súvislosti s argumentom odporkyne uvedeným v odvolaní, týkajúcim sa jej námietky, že nie je v konaní vecne pasívne legitimovaná) konštatuje, že okresný súd síce v odôvodnení rozhodnutia uviedol, že „... pokiaľ ide o námietku nedostatku pasívnej legitimácie odporkyne v predmetnom spore, čo sa týka prechodu práv a povinností na ďalších vlastníkov, v čase keď bola odporkyňa ešte vlastníckou, bol podaný na Správu katastra v Rimavskej Sobote podľa § 44a Občianskeho zákonníka (myslené pravdepodobne - § 44a Občianskeho súdneho poriadku – poznámka odvolacieho súdu) zápis tohto súdneho konania do katastra, ktoré aj bolo zapísané, avšak po prevode vlastníckeho práva na manželov Balciarovcov sa už na súčasnom LV neobjavuje", avšak túto svoju „úvahu" nerozviedol tak, aby jasným a zrozumiteľným spôsobom objasnil všetky relevantné aspekty (t.j. jednak pasívnu legitimáciu odporkyne, ale i eventuálnu záväznosť rozhodnutia na osoby, ktoré aktuálne figurujú ako vlastníci predmetnej nehnuteľnosti). Rozhodnutie okresného súdu je teda v tejto časti nepreskúmateľné z dôvodu nedostatočného odôvodnenia.

Z ustanovenia § 44a O. s. p. vyplýva, že účastník konania je oprávnený podať na príslušnej správe katastra nehnuteľností návrh na zápis začatia súdneho konania, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam, alebo súdneho konania o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby. Ustanovenie sa použije rovnako aj na mimoriadne opravné prostriedky.

Z ustanovenia § 159a O. s. p. (v znení zák. č. 495/2009 Z. z., účinného od 01. 01. 2010, t.j. v znení účinnom v dobe rozhodovania okresného súdu) vyplýva, že výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnosti, o neplatnosti právneho úkonu, ktorým sa nakladalo s nehnuteľnosťou, prípadne o určení neplatnosti dobrovoľnej dražby nehnuteľnosti je záväzný aj pre účastníkov zmluvy, ktorej sa týka návrh na povolenie vkladu vecného práva k dotknutej nehnuteľnosti a ktorý bol podaný v čase, keď v katastri nehnuteľností bola vykonaná poznámka o tomto súdnom konaní.

V sporoch týkajúcich sa nehnuteľnosti sa často stáva, že predmetná nehnuteľnosť je v priebehu súdneho konania viacnásobne prevedená na inú osobu, čim sa žalobcovi komplikuje situácia s ustálením okruhu pasívne legitimovaných osôb. Nebýva ničím výnimočným, že bezprostredne po podaní žaloby proti osobe, ktorá je v katastri nehnuteľnosti evidovaná ako vlastník nehnuteľnosti (ako v prejednávanej veci), dôjde k prevodu nehnuteľnosti na tretiu osobu. Podľa citovaného ustanovenia § 44a O. s. p., účastník konania je oprávnený podať na príslušnej správe katastra nehnuteľnosti návrh na zápis informatívnej poznámky o začatí súdneho konania, v ktorom sa uplatňujú vecné práva k nehnuteľnostiam. Ak po zápise tejto poznámky do katastra nehnuteľnosti bude nehnuteľnosť prevedená na tretiu osobu, výrok právoplatného rozsudku o určení vecného práva k nehnuteľnostiam (teda i vlastníckeho práva) je záväzný nielen pre žalovaného, ale aj pre osobu, ktorá nadobudla vecné právo k tejto nehnuteľnosti od žalovaného, prípadne jeho právneho nástupcu. Tento výrok rozsudku je voči nadobúdateľovi záväzný bez potreby viesť proti nemu osobitné súdne konanie.

Z obsahu spisu vyplýva, že v dobe podania predmetnej žaloby bola ako vlastníčka predmetnej nehnuteľnosti v príslušnom katastri nehnuteľností evidovaná odporkyňa označená v žalobe (i v napadnutom rozsudku). Z výpovede navrhovateľky, resp. z vyjadrení jej právneho zástupcu vyplýva, že na príslušnej správe katastra nehnuteľností bol podaný návrh v zmysle citovaného ustanovenia § 44a O. s. p.. Pre správne rozhodnutie vo veci (a samozrejme i preto, aby eventuálne rozhodnutie o určení vlastníckeho práva navrhovateľky k predmetnej nehnuteľnosti mohlo byť záväzné i voči aktuálne evidovaným vlastníkom) je preto potrebné zistiť, kedy bol na príslušnú správu katastra podaný návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 08. 12. 2008 medzi odporkyňou (ako predávajúcou) a kupujúcimi Ing. D. B. a Mgr. B. B., a kedy bola v príslušnom katastri nehnuteľností vykonaná poznámka o tomto súdnom konaní podľa § 44a O. s. p., pretože z citovaného ustanovenia § 159a O. s. p. vyplýva, že výrok právoplatného rozsudku o určení vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti môže byť záväzný i pre aktuálne evidovaných vlastníkov (t.j. Ing. D. B. a Mgr. B. B.) len v tom prípade, ak sa preukáže, že návrh na vklad vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej dňa 08. 12. 2008 bol podaný v čase, keď v príslušnom katastri nehnuteľností bola vykonaná poznámka o tomto súdnom konaní.

Z uvedených dôvodov preto odvolaciemu súdu neostávala iná možnosť, ako odvolaním napadnutý rozsudok okresného súdu podľa § 221 ods. 1 písm. h/ O. s. p. zrušiť a vec mu podľa § 221 ods. 2 O. s. p. vrátiť na ďalšie konanie.

Okresný súd bude v ďalšom konaní postupovať vo vyššie naznačenom smere.

V novom rozhodnutí rozhodne prvostupňový súd i o náhrade trov celého, teda i odvolacieho konania (§ 224 ods. 3 O.s.p.)

Len pre úplnosť odvolací súd záverom uvádza (reagujúc i na argument odporkyne uvedený v odvolaní, týkajúci sa určovania výšky trov právneho zastúpenia za jednotlivé úkony právnej služby), že súdna prax v prevažnej miere zastáva názor, že pri určení výšky odmeny advokáta v konaniach podľa § 80 písm. c/ O. s. p. (teda i o určenie vlastníckeho práva) je potrebné rozlišovať, podľa ktorej vyhlášky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb sa odmena určuje (t.j. či podľa vyhlášky č. 163/2002 Z. z. alebo vyhlášky č. 655/2004 Z. z.). Toto rozlíšenie je nutné vzhľadom na rozdielnu právnu úpravu. V režime vyhlášky č. 655/2004 Z. z. vo všeobecnosti platí, že odmena advokáta za zastupovanie v konaní podľa § 80 písm. c/ O. s. p. sa určuje podľa § 11 ods. 1 citovanej vyhlášky, pretože hodnotu takejto veci alebo práva nie je možné vyjadriť v peniazoch (viď napr. uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky sp. zn. 2 M Cdo 8/2009 z 29. 07. 2010, prípadne rozhodnutia 3Cdo/11/2009, 1Cdo/222/2009). 

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1074
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najčítanejšie (Judikatúra)

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Zánik vyživovacej povinnosti; ustálená rozhodovacia prax dovolacieho súdu

V individualizovanom rámci určovania zániku vyživovacej povinnosti neprichádza do úvahy akékoľvek zovšeobecňovanie, ale práve naopak, súdy ...

Prekvapivé rozhodnutie odvolacieho súdu

Ak odvolací súd nad rámec prvoinštančného rozhodnutia niečo podporne doplní pre zdôraznenie správnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie, ...

Pasívna vecná legitimácia v spore o neplatnosť skončenia pracovného pomeru riaditeľa školy

V pracovnoprávnych vzťahoch riaditeľa školy koná za zamestnávateľa (v jeho mene, a nie teda v mene jeho zriaďovateľa) starosta obce. Rovnako, ...

Autorizácia podania uskutočneného v elektronickej podobe, autorizácia dovolania

Zmyslom a účelom autorizácie elektronicky uskutočneného podania vo veci samej (ktorým je v zmysle § 123 ods. 2 CSP aj dovolanie) je záruka ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

T. Borec končí ako šéf Slovenskej advokátskej komoryhttps://www.teraz.sk/slovensko/t-borec-konci-ako-sef-slovenskej-ad/510164-clanok.html

Predsedníctvo SAK volia všetci advokáti Slovenska na konferencii advokácie s funkčným obdobím ...

Čaputová vetovala novelu, ktorá rieši odoberanie akademických titulovhttps://www.teraz.sk/slovensko/caputova-vetovala-novelu-ktora-ries/510143-clanok.html

Právnu normu má parlament opätovne prerokovať.

Via Iuris: Vytvorenie väčších súdov je krok správnym smeromhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-vytvorenie-vacsich-sudov/510125-clanok.html

Hlavnými cieľmi navrhovanej reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov a zlepšenie kvality i ...

Zákon o financovaní škôl sa kvôli povinnej škôlke zmeníhttps://www.teraz.sk/slovensko/zakon-o-financovani-skol-sa-kvoli-p/510116-clanok.html

Zákon rieši aj úpravu prideľovania príspevku na výchovu a vzdelávanie pre materskú školu.

Poslanci schválili návrh zákona o teste proporcionalityhttps://www.teraz.sk/slovensko/poslanci-schvalili-navrh-zakona-o-tes/510113-clanok.html

Test proporcionality vykonáva subjekt, ktorý navrhuje reguláciu povolania, pričom ho vykonáva ...

Novela autorského zákona sa presúva na rok 2021https://www.teraz.sk/slovensko/novela-autorskeho-zakona-a-reforma-ume/510037-clanok.html

Hlavnými dôvodmi zrušenia úloh sú pretrvávajúce komplikácie spojené s pandémiou ochorenia ...

Nové časopisy

Súkromné právo 5/2020

Súkromné právo 5/2020

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Justičná revue 10/2020

Justičná revue 10/2020

Časopis pre právnu prax, ktorý vydáva Ministerstvo spravodlivosti SR

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Bulletin slovenskej advokácie 10/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Zo súdnej praxe 5/2020

Zo súdnej praxe 5/2020

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Verejné obstarávanie  - právo a prax 5/2020

Verejné obstarávanie - právo a prax 5/2020

Dvojmesačník plný odborných informácií monitoruje aktuálne dianie v oblasti verejného ...

Právny obzor 5/2020

Právny obzor 5/2020

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: