Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
Predplatné
Štvrtok, 20. jún 2024 | meniny má Valéria , zajtra Alojz
TlačPoštaZväčšiZmenši

Dobromyseľnosť držiteľa ako predpoklad vydržania; poctivý spôsob nadobudnutia veci

najpravo.sk • 20.9. 2023, 21:04

Predpokladom vydržania je skutočnosť, že držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec alebo právo patrí. Posúdenie toho, či držiteľ je so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu vec patrí, nemôže vychádzať len z posúdenia subjektívnych predstáv držiteľa. Dobromyseľnosť držiteľa musí byť posudzovaná aj z objektívneho hľadiska, t. j., či držiteľ pri zachovaní náležitej opatrnosti, ktorú možno s prihliadnutím na okolnosti konkrétneho prípadu na každom subjekte požadovať, mal alebo mohol mať pochybnosti, že užíva nehnuteľnosti, ktorých vlastníctvo nenadobudol. Oprávnená držba sa nemusí nevyhnutne opierať o existujúci právny dôvod, stačí ak tu bol i domnelý právny dôvod (titulus putativus), teda ide o to, aby držiteľ bol so zreteľom na všetky okolnosti dobromyseľný, že mu taký právny titul svedčí (rozhodnutie najvyššieho súdu SR sp. zn. 4Cdo/287/2006). Pri ústavne konformnom výklade dobromyseľnosti držby treba skúmať, či držiteľ objektívne mohol byť presvedčený o tom, že držanú vec poctivým spôsobom nadobudol. Nemôže byť teda rozhodujúce, že pritom nesplnil zákonné podmienky. Za poctivý spôsob nadobudnutia veci treba považovať také nadobudnutie, ktoré je v súlade s dobrými mravmi. Spravidla je preto rozhodujúce, že držiteľ za držanú vec zaplatil dohodnutú sumu, prípadne poskytol iné dohodnuté plnenie, alebo preukázateľne išlo o dar ako bezodplatné plnenie. (Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. II. ÚS 484/2015 zo 14. novembra 2018).

Z odôvodnenia:

1.1. Okresný súd Trenčín rozsudkom zo dňa 16. novembra 2017 č.k. 26C/156/2011-305 zamietol žalobu žalobkýň 1/, 2/, ktorou sa proti žalovanej domáhali určenia, že nehnuteľnosti v žalobe špecifikované patria do dedičstva po poručiteľke E. D., rod. P.. O náhrade trov konania rozhodol tak, že žalobkyne sú povinné zaplatiť žalovanej náhradu trov konania vo výške 100 %. V odôvodnení rozhodnutia uviedol, že v danom spore majú žalobkyne naliehavý právny záujem na podaní predmetnej žaloby, pretože bez takéhoto určenia by sporné nehnuteľnosti nemohli byť predmetom dedenia po poručiteľke E.S. D., v dôsledku čoho by postavenie žalobkýň ako dedičiek po poručiteľke bolo neisté. Po preskúmaní veci súd zistil, že žaloba je nedôvodná, preto ju zamietol. Dospel k záveru, že právny predchodca žalovanej nadobudol sporné nehnuteľnosti vydržaním a kúpou. Pri svojom rozhodnutí vychádzal súd zo skutočnosti, že právnemu predchodcovi žalovanej S. D., boli na základe rozhodnutia Pozemkového úradu v Považskej Bystrici č. 2000/92-R/244 zo dňa 21.07.1994, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.08.1994, v spojení s opravou chýb v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 2000/1992-R/244 zo dňa 13.10.1994, rozhodnutia č. 2000/92-R/245 zo dňa 21.07.1994, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.06.1994, v spojení s opravou chýb v písomnom vyhotovení rozhodnutia č. 2000/1992-R/245 zo dňa 13.10.1994 a rozhodnutia č. 2000/92-R/333 zo dňa 02.12.1994, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.01.1995, vrátené ako oprávnenej osobe podľa § 37 zák. č. 330/1991 Zb. nehnuteľnosti zapísané na LV č. XXXX, k. ú. O., LV č. XXXX, k. ú. P., LV č. XXX, k. ú. E. P. H.. Žalobkyne v spore namietali, že tieto rozhodnutia je nutné považovať za nulitné a nevyvolávajúce pre jeho účastníkov právne následky, nakoľko účastníkom tohto konania bol neoprávnene a nezákonne S. D. (právny predchodca žalovanej). Toto správne konanie bolo postihnuté neodstrániteľnou vadou, ktorá spočívala v tom, že sa nekonalo s účastníkom konania, s ktorým sa konať malo a tento oprávnený účastník bol zamenený spôsobom za použitia § 47 Správneho poriadku, čo považovali za nezákonné. Podľa nich, jediná oprávnená osoba, s ktorou bol pozemkový úrad oprávnený konať, bola v čase rozhodovania E. D., rod. P., ktorá v čase rozhodovania pozemkového úradu žila. Úrad tak konal s neoprávnenou osobou. V danej veci mal súd prvej inštancie za to, že na posudzovanie namietaných pochybení pozemkového úradu pri vydávaní uvedených rozhodnutí nie je tunajší súd vecne príslušný, pretože takýmto postupom by došlo k preskúmaniu rozhodnutí pozemkového úradu, čo nie je možné v tomto spore. Na preskúmanie uvedených rozhodnutí bol príslušný krajský súd, a to na návrh účastníka konania do 30 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, čo je zrejmé z poučenia uvedeného v rozhodnutiach pozemkového úradu. K takémuto preskúmaniu a prípadne k zrušeniu uvedených rozhodnutí v danej veci nedošlo, a preto súd tieto rozhodnutia považuje za platné. V danom spore je súd oprávnený posudzovať, či predmetné rozhodnutia nadobudli účinnosť. V spise pozemkového úradu sa nachádzalo splnomocnenie zo dňa 24.03.1993, ktorým spolumajitelia Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Ilave (medzi nimi i E. D.) splnomocnili vo veci bývalého Urbárskeho a pasienkového spoločenstva obce Ilava vo všetkých majetkovoprávnych veciach na ich zastupovanie Š. E., M. U. I. O. T.. Oznámením zo dňa 15.11.1994 Urbárske a pasienkové spoločenstvo v Ilave oznámilo Pozemkovému úradu v Považskej Bystrici, že na Valnom zhromaždení Urbárskeho a pasienkového spoločenstva v Ilave, konanom dňa 05.11.1994, bol od tohto dňa za predsedu organizácie zvolený O.. H. T. a za tajomníka O.. H. Č.. Zo spisu Pozemkového úradu bolo ďalej zistené, že rozhodnutie č. 2000/92-R/244 zo dňa 21.07.1994 bolo doručené O.. H. T. a Urbárskemu a pasienkovému spoločenstvu v Ilave. Rozhodnutie č. 2000/92-R/333 zo dňa 02.12.1994 bolo doručené O. T. I. O.. H. T.. Rozhodnutie č. 2000/92-R/245 zo dňa 21.07.1994 bolo doručené Urbárskemu a pasienkovému spoločenstvu v Ilave. Podľa názoru súdu, pozemkový úrad nepostupoval správne, keď svoje rozhodnutia nedoručil všetkým osobám, ktoré v nich boli označené ako osoby poverené konať za osoby oprávnené vo veci vydania pozemkov (Š. E., M. U. I. O. T.), prípadne členom spoločenstva, a to i S. D., ktorý v konaní pred pozemkovým úradom na svoje zastupovanie nesplnomocnil žiadnu osobu, čo považoval súd za nesprávny postup, kvôli ktorému predmetné rozhodnutia, podľa názoru súdu, nenadobudli účinnosť. 

 

Obsah pre predplatiteľov

Tento text je dostupný komunite predplatiteľov portálu Najprávo.sk.

Preplatným získate mnohé benefity a podporíte nás pri tvorbe kvalitného, právneho obsahu.

Odomknúť článok
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 723
PoUtStŠtPiSoNe
: