Nedeľa, 3. marec 2024 | meniny má Bohumil/Bohumila , zajtra Kazimír
Predplatné
Nedeľa, 3. marec 2024 | meniny má Bohumil/Bohumila , zajtra Kazimír
TlačPoštaZväčšiZmenši

Zánik bezpodielového spoluvlastníctva manželov dohodou; interpretácia § 143a OZ

najpravo.sk • 15.7. 2019, 16:27

K zúženiu zákonom určeného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva nesmie dôjsť do takej miery, že by bezpodielové spoluvlastníctvo prestalo vôbec existovať. Inak povedané, inštitút zúženia rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva upravený v ustanovení § 143a Občianskeho zákonníka neumožňuje, aby dojednanie podľa jeho znenia nepredstavovalo zúženie rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva, ale de facto upravovalo jeho zánik, a to ani s prihliadnutím na prípadnú zhodu vôle manželov, teda v občianskoprávnych vzťahoch na inak akceptovanú zásadu zmluvnej voľnosti (autonómiu vôle).

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 30. mája 2019, sp. zn. 5 Cdo 58/2017, zdroj: nsud.sk; tvorba právnej vety: najprávo.sk; rozhodnutie nebolo oficiálne publikované)

Z odôvodnenia:

1.1. Okresný súd Košice II (ďalej len „súd prvej inštancie“ event. „prvoinštančný súd“) rozsudkom z 25. mája 2015 č.k. X žalobu žalobkyne zamietol (prvý výrok) a stranám sporu (pôvodne – účastníkom konania) náhradu trov konania nepriznal (druhý výrok).

1.2. V odôvodnení rozhodnutia prvoinštančný súd poukázal na to, že pôvodne rozhodol medzitýmnym rozsudkom z 3. júna 2013 tak, že konštatoval, že nárok žalobkyne na vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov je daný k (presne špecifikovanému) bytu a k finančným prostriedkom vo výške X Eur. Odvolací súd na základe odvolania žalovaného uznesením z 27. júna 2014 sp. zn. X uvedený medzitýmny rozsudok zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie a nové rozhodnutie. V tejto súvislosti prvoinštančný súd poukázal na to, že odvolací súd mu vytkol, že „nepostupoval správne, pokiaľ medzitýmnym rozsudkom nerozhodol o základe nároku, ale len o prvotnej predbežnej otázke, ktorou je v konaní o vyporiadaní BSM posúdenie, či určitý majetok tvorí súčasť BSM alebo nie, teda či je alebo nie je predmetom vyporiadania“, že z jeho výroku „nevyplýva, či ďalšie aktíva a pasíva, ktoré účastníci označili v konaní, a ktoré by mali tvoriť masu BSM, tvoria predmet BSM alebo nie“, ale i to, že „pochybil, pokiaľ nezameral dokazovanie na zistenie skutočnosti, aká bola skutočná vôľa strán v okamihu uzavretia zmluvy, pričom podmienkou prihliadnutia k vôli účastníkov je to, aby táto nebola v rozpore s tým, čo plynie z jazykového vyjadrenia úkonu.“ Odvolací súd zároveň vyslovil názor, že „nie je v rozpore s hmotným právom taká dohoda, na základe ktorej by príjmy manželov nemali patriť do BSM, alebo na základe ktorej by nehnuteľné veci, nadobudnuté po uzavretí dohody nemali patriť do BSM.“

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 1119

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: