Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
Predplatné
Nedeľa, 23. jún 2024 | meniny má Sidónia , zajtra Ján
Deň verejnej služby OSN
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov v dedičskom konaní

najpravo.sk • 21.3. 2013, 18:20

Predpokladom vyporiadania v dedičskom konaní je jednak existencia majetku, ktorý tvoril bezpodielové spoluvlastníctvo poručiteľa a pozostalého manžela, a jednak skutočnosť, že počas života poručiteľa sa nezačalo konanie na súde o vyporiadanie majetku v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak sa takéto konanie začalo, súdny komisár počká na záverečné rozhodnutie v danom konaní a do dedičstva zahrnie majetok, príp. dlhy v súlade s daným rozhodnutím, ktorým je viazaný. Pri vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva poručiteľa a pozostalého manžela v dedičskom konaní je pozostalý manžel účastníkom konania, aj keď nie je dedičom, a to v časti konania, v ktorej sa vyporiadava bezpodielové spoluvlastníctvo jeho a poručiteľa. Obdobne je to i v situácii, ak zanikne manželstvo rozvodom počas života poručiteľa, avšak medzi poručiteľom a bývalým manželom nedošlo počas života poručiteľa k vyporiadaniu ich bezpodielového spoluvlastníctva a ku dňu smrti poručiteľa neprešli tri roky od zániku ich bezpodielového spoluvlastníctva rozvodom. Aj v takom prípade, ak nebola medzi nimi za života poručiteľa uzavretá dohoda o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva a ani sa nezačalo o jeho vyporiadaní konanie na súde, vyporiada sa bezpodielové spoluvlastníctvo v konaní o dedičstve. Účastníkom dedičského konania je takto aj bývalý manžel poručiteľa v časti konania, v ktorej dôjde k vyporiadaniu ich bezpodielového spoluvlastníctva.

(uznesenie Najvyššieho súdu SR z 28. novembra 2012, sp. zn. 4 M Cdo 19/2012)

Z odôvodnenia:

Okresným súdom Trebišov poverená notárka JUDr. J. P. (§ 38 ods. 1 O.s.p.) vydala 29. septembra 2011 osvedčenie o dedičstve č.k. 1 D 196/2011-21, Dnot 114/2011 po poručiteľke G. D., rod. S., v ktorom, so súhlasom a za prítomnosti P. D. osobne, aj ako splnomocneného zástupcu M. R., rod. D., osvedčila dedičov zo zákona v I. dedičskej skupine P. D., nar. X.X., trvale bytom Č., Z. X./5, bytom P. a M. R., rod. D., nar. X., trvale bytom Č., Z. X./5, bytom O.. Do zostaveného súpisu aktív a pasív v tomto osvedčení, boli na strane aktív, okrem iného, zahrnuté dva byty s príslušenstvom, a to byt č. X. na 3. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu, súpisné číslo X., nachádzajúci sa v katastrálnom území Č., zapísaný na LV č. X., postavený na parcele č. X., podiel priestoru na spoločných častiach a spoločných priestoroch domu v 272/1000, pivnica č. X. v celosti a ½ nehnuteľnosti – bytu č. X. na 4. poschodí vo vchode č. 1 bytového domu súpisné číslo X., nachádzajúci sa v katastrálnom území Č., zapísaný na LV č. X. ako bytový dom, ul. Z., súpisné číslo X., postavený na parcele č. X., ½ podielu priestoru na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu v 539/10000, pivnica č. X. v ½. Na strane pasív je pohľadávka S. Súčasne súdom poverená notárka osvedčila, že dedičia uzavreli dohodu o vyporiadaní dedičstva po poručiteľke, na základe ktorej (mimo iného) každý z dedičov nadobudol spoluvlastnícky podiel k uvedeným nehnuteľnostiam v rovnakom pomere k celku, t.j. k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. X. po ½-ine a k nehnuteľnosti zapísanej na LV č. X. po ¼-ine.

Proti tomuto osvedčeniu o dedičstve na podnet J. D., bývalého manžela poručiteľky, podal generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor") podľa § 243e ods. 1 O.s.p. v spojení s § 243f ods. 1 písm. c/ O.s.p. a § 243f ods. 1 písm. a/ O.s.p. s poukazom na § 237 písm. f/ O.s.p. Navrhol ho zrušiť a vec vrátiť Okresnému súdu Trebišov na ďalšie konanie. V dôvodoch mimoriadneho dovolania generálny prokurátor uviedol, že manželstvo J. D. a poručiteľky G. D., uzavreté X., bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu Trebišov z 10. mája 2010 č.k. 15 C 66/2010-10, ktorý nadobudol právoplatnosť 9. júna 2010. Ich majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve zostal do dňa smrti poručiteľky, t.j. do X., nevyporiadaný. Ako vyplýva z listu vlastníctva č. X., katastrálne územie Č., vyhotoveného Správou katastra T. 8. augusta 2011, výlučnou vlastníčkou bytu č. X. v 1/1 je titulom zmluvy o prevode bytu V 1490/08 č. z. X./09, poručiteľka G. D. a z listu vlastníctva č. X. katastrálne územie Č., vyhotoveného Správou katastra T. 8. augusta 2011 vyplýva, že vlastníkom bytu č. X. je J. D. a G. D., rod. S. v 1/1 titulom zmluvy o prevode vlastníctva bytu V 832/02. Napriek uvedeným zisteniam notárka v priebehu konania o dedičstve nevyporiadala v zmysle § 175l O.s.p. bezpodielového spoluvlastníctvo manželov, ktoré zaniklo rozvodom poručiteľky a J. D., ktorý mal mať postavenie účastníka konania. Účastníkmi dedičského konania boli len deti poručiteľky a notárka konanie skončila vydaním osvedčenia o dedičstve, obsahujúceho dohodu zákonných dedičov o vyporiadaní dedičstva. Preto generálny prokurátor vyslovil názor, že notárka pri predbežnom vyšetrení nezistila spoľahlivo skutočný stav veci, najmä nezisťovala, či po rozvode došlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, vzhľadom na zákonné ustanovenie § 143 Občianskeho zákonníka nebrala do úvahy, že poručiteľka nadobudla byt č. X. kúpnou zmluvou počas trvania manželstva, a preto tento byt je predmetom bezpodielového spoluvlastníctva manželov, o ktorého vyporiadaní sa nezačalo konanie na súde. V čase smrti poručiteľky neuplynuli tri roky od zániku manželstva, nedošlo k vyporiadaniu bezpodielového spoluvlastníctva manželov ani dohodou ani rozhodnutím súdu.

Obsah ZDARMA pre prihlásených používateľov

Tento text je dostupný pre všetkých prihlásených užívateľov portálu Najprávo.sk.

Získajte ešte viac benefitov a prístup k prémiovému obsahu objednaním predplatného.

Zaregistrovať sa

Už som prihlásený, zobraziť článok v sekcii premium
Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2380
Súvisiace články

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: