Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
Predplatné
Sobota, 18. máj 2024 | meniny má Viola , zajtra Gertrúda
TlačPoštaZväčšiZmenši

Vyhlásenie hromadného výberového konania pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov (4/21)

najpravo.sk • 3.5. 2021, 19:36

Predseda Súdnej rady Slovenskej republiky Ján Mazák vyhlásil 16. apríla 2021, podľa § 28a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z.z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, hromadné výberové konanie pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov v obvode krajských súdov na termín 21. júna 2021 o 9.00 hod.

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 14. mája 2021 vrátane a každý uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania len pre obvod jedného krajského súdu.

Okruh osôb, ktoré sa môžu výberového konania zúčastniť, vrátane zákonných predpokladov na účasť vo výberovom konaní:

Výberového konania sa v zmysle § 28b ods. 1 zákona o sudcoch môže zúčastniť ten, kto najneskôr v prvý deň výberového konania dosiahol vek 30 rokov a spĺňa predpoklady na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d), f), g) a ods. 2 zákona o sudcoch.

Predpoklady na vymenovanie sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. b) až d), f) a g):

 • získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo má uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo,
 • má plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie sudcu,
 • je bezúhonný,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
 • zložil odbornú justičnú skúšku, prípadne mu bola táto skúška odpustená podľa § 5 ods. 3 zákona o sudcoch; za odbornú justičnú skúšku sa považuje aj advokátska skúška, prokurátorská skúška, notárska skúška a odborná skúška komerčného právnika.

Za sudcu nemožno vymenovať občana, ktorý už vykonával funkciu sudcu a bol z nej odvolaný z dôvodu uvedeného v ustanovení § 18 ods. 1 písm. c) zákona o sudcoch alebo občana, ktorému bolo uložené disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu exekútorského úradu, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu advokátov, disciplinárne opatrenie vyčiarknutia zo zoznamu komerčných právnikov, disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu notárskeho úradu alebo disciplinárne opatrenie zbavenia výkonu funkcie prokurátora.

II. V zmysle § 28 ods. 2 veta druhá zákona o sudcoch je určený počet miest kandidátov na funkciu sudcu, ktoré sa obsadzujú týmto hromadným výberovým konaním pre obvod:

 • Krajského súdu v Bratislave: 25 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Trnave: 12 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Nitre: 17 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Trenčíne: 14 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Žiline: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Banskej Bystrici: 25 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Prešove: 20 miest kandidátov na funkciu sudcu
 • Krajského súdu v Košiciach: 15 miest kandidátov na funkciu sudcu

III. Zoznam predkladaných dokladov:

Dokladmi, ktoré má uchádzač predložiť, sú:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • profesijný životopis,
 • motivačný list,
 • vyhlásenie, v ktorom uchádzač uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré sú sudcami, zamestnancami súdov, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky vrátane rozpočtových organizácií alebo príspevkových organizácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky alebo členmi výberovej komisie (aj negatívne vyhlásenie),
 • úradne osvedčená kópia dokladu totožnosti,
 • súhlas s obstaraním odpisu z registra trestov, v ktorom uchádzač uvedie údaje potrebné na obstaranie odpisu z registra trestov,
 • doklad o získaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou alebo ich úradne osvedčená kópia, ak uchádzač získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, predloží aj doklad o získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa alebo ich úradne osvedčenú kópiu,
 • osvedčenie o vykonaní odbornej justičnej skúšky alebo doklad o vykonaní inej odbornej skúšky, ktorá sa považuje za odbornú justičnú skúšku, alebo rozhodnutie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky o odpustení vykonania odbornej justičnej skúšky alebo ich úradne osvedčená kópia,
 • stanovisko príslušnej komory, ak je uchádzač advokát, exekútor alebo notár,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti vykonávať funkciu sudcu,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony,
 • kontaktné údaje v rozsahu adresa pre doručovanie, telefónne číslo a emailová adresa,
 • označenie cudzieho jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo francúzsky jazyk), z ktorého sa uchádzač podrobí písomnému prekladu,
 • majetkové priznanie podľa zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak uchádzač nepredloží všetky doklady podľa § 3 vyhlášky, vyzve ho predseda súdu, ktorý administratívne a organizačne zabezpečuje výberové konanie, na ich doplnenie v lehote desiatich pracovných dní s poučením, že v prípade nepredloženia chýbajúcich dokladov ho výberová komisia nezaradí do výberového konania.

IV. Stručný opis spôsobu vykonania výberového konania:

Výberovým konaním na funkciu sudcu sa overujú odborné znalosti, všeobecný prehľad, schopnosť tvorivého myslenia, rýchlosť uvažovania a schopnosť rozhodovania, verbálny prejav, osobnostné predpoklady, zdravotný stav a znalosť cudzieho jazyka. 4

Výberové konanie pozostáva z:

1. písomnej časti, ktorú tvorí:

a) písomný test, ktorým sa overujú odborné znalosti uchádzača z ústavného práva, trestného práva, správneho práva, medzinárodného práva, práva Európskej únie, občianskeho práva, rodinného práva, obchodného práva a pracovného práva;

b) prípadová štúdia, ktorá obsahuje opis možnej, prípadne skutočnej situácie, ktorej písomné riešenie navrhne uchádzač, pričom pri vypracúvaní písomného riešenia prípadovej štúdie možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe;

c) písomný preklad z cudzieho jazyka, ktorý možno vykonať z anglického jazyka, nemeckého jazyka alebo francúzskeho jazyka, pričom pri vypracúvaní písomného prekladu textu z cudzieho jazyka možno používať prekladový slovník v tlačenej podobe;

d) písomné vypracovanie súdnych rozhodnutí, kde uchádzači vypracujú jedno súdne rozhodnutie z oblasti trestného práva a jedno súdne rozhodnutie z oblasti civilného práva, pričom pri vypracúvaní súdnych rozhodnutí možno používať nekomentované znenia všeobecne záväzných právnych predpisov v tlačenej podobe;

2. psychologického posúdenia, ktorého účelom je overiť osobnostné predpoklady uchádzačov na výkon funkcie sudcu, psychologické posúdenie vykonávajú psychológovia v iný deň výberového konania;

3. ústnej časti, ktorá pozostáva z:

a) prezentácie uchádzača o svojej osobe, odbornej praxi, ako aj motivácie na výkon funkcie sudcu,

b) odpovedí na otázky členov výberovej komisie, ktorých účelom je overiť skutočnosti, ktoré sa overujú výberovým konaním.

V. Lehota na podanie žiadosti o zaradenie do výberového konania a ďalších predkladaných dokladov:

Žiadosť o zaradenie do výberového konania spolu s požadovanými ďalšími dokladmi je potrebné zaslať najneskôr do 14. mája 2021 vrátane, na adresu pre obvod:

Krajského súdu v Bratislave: Krajský súd v Bratislave

Záhradnícka 10

813 66 Bratislava

Krajského súdu v Trnave: Krajský súd v Trnave

Vajanského 2/A

918 70 Trnava

Krajského súdu v Nitre: Krajský súd v Nitre

Štúrova 9

950 48 Nitra

Krajského súdu v Trenčíne: Krajský súd v Trenčíne

Námestie sv. Anny 28

911 50 Trenčín

Krajského súdu v Žiline: Krajský súd v Žiline

Orolská 3

010 01 Žilina

Krajského súdu v Banskej Bystrici: Krajský súd v Banskej Bystrici

Skuteckého 7

974 87 Banská Bystrica

Krajského súdu v Prešove: Krajský súd v Prešove

Hlavná 22

080 01 Prešov

Krajského súdu v Košiciach: Krajský súd v Košiciach

Štúrova 29

041 51 Košice

alebo najneskôr v posledný deň tejto lehoty doručiť osobne do podateľne krajského súdu, pre obvod ktorého sa uchádzač do výberového konania prihlasuje. Lehota je dodržaná aj vtedy, ak sa v posledný deň tejto lehoty podá žiadosť na poštovú prepravu. Obálku je potrebné označiť „HVK – neotvárať“.

Každý uchádzač môže podať žiadosť o zaradenie do výberového konania len pre obvod jedného krajského súdu.

VI. Termín a miesto uskutočnenia výberového konania

Výberové konanie pre obvod každého krajského súdu sa začne 21. júna 2021 o 9.00 hod. písomnou časťou pozostávajúcou z: písomného testu, prípadovej štúdie a písomného prekladu z cudzieho jazyka.

Výberové konanie bude pre obvod každého krajského súdu pokračovať 22. júna 2021 so začiatkom o 9.00 hod. písomnou časťou pozostávajúcou z písomného vypracovania súdnych rozhodnutí a od nasledujúceho dňa, t. j. od 23. júna 2021 bude pokračovať psychologickým posúdením a následne v iný deň ako psychologické posúdenie ústnou časťou.

Miesto uskutočnenia písomnej časti výberového konania: sídlo príslušného krajského súdu.

Miesto a čas uskutočnenia psychologického posúdenia sa oznámi uchádzačom po vyhodnotení písomnej časti výberového konania.

Miesto a čas uskutočnenia ústnej časti výberového konania oznámi predseda príslušného krajského súdu úspešným uchádzačom v písomnej časti, zároveň zabezpečí zverejnenie na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a oznámi predsedovi Súdnej rady Slovenskej republiky, ktorý uvedené zverejní na webovom sídle Súdnej rady Slovenskej republiky.

Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje predseda príslušného krajského súdu.

AKTUALIZÁCIA 3. mája 2021:

 

 O Z N Á M E N I E

o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Bratislave

pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov tohto obvodu

Predseda Krajského súdu v Bratislave listom č. Spr. č. 123/21-Oú z 30. apríla 2021, požiadal o zverejnenie oznámenia o zmene miesta konania písomnej časti hromadného výberového konania v obvode Krajského súdu v Bratislave pre vopred neurčený počet voľných miest sudcov okresných súdov a hosťujúcich sudcov tohto obvodu, z dôvodu predpokladaného (vysokého) počtu prihlásených uchádzačov a v súvislosti s platnými opatreniami súvisiacimi so zabránením šírenia ochorenia COVID-19 a v záujme zabezpečenia dôstojného a transparentného priebehu písomnej časti.

V nadväznosti na žiadosť predsedu Krajského súdu v Bratislave

m e n í m

miesto konania písomnej časti hromadného výberového konania pre obvod Krajského súdu v Bratislave

tak, že sa uskutoční dňa:

21. júna 2021 v budove Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Šafárikovo nám. 6, Bratislava, miestnosť Auditorium maximum, 2. poschodie;

22. júna 2021 na Krajskom súde v Bratislave, Záhradnícka 10, Bratislava, pričom konkrétne miestnosti budú oznámené uchádzačom po skončení prvého dňa písomnej časti.

Ostatné náležitosti vyhláseného výberového konania z 16. apríla 2021 zostávajú v platnosti.

Zdroj: sudnarada.gov.sk
Ilustračné foto: najprávo.sk

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 2222

Nový príspevok

Nové v judikatúre

Hľadať všade
PoUtStŠtPiSoNe
: