TlačPoštaZväčšiZmenši

Ústavné právo

12.12. 2016, 18:27 |  najpravo.sk

Krošlák, D. a kol: Ústavné právo, Wolters Kluwer, 11/2016, 804 strán, tvrdá väzba

Predkladaná publikácia venujúca sa ústavnému právu vznikla ako výsledok niekoľkoročnej snahy pomerne širokého kolektívu strednej a mladšej generácie odborníkov a odborníčok pôsobiacich v čase písania na viacerých akademických pracoviskách – na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, na Právnickej fakulte Oxfordskej univerzity v Oxforde a na Právnickej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci.

Ústavné právo

Od skôr publikovaných učebníc ústavného práva sa publikácia líši vo viacerých aspektoch - predovšetkým je v nej v oveľa väčšej miere ako doteraz reflektovaná skutočnosť, že slovenský ústavný systém existuje v prostredí výrazne formovanom členstvom Slovenskej republiky v Európskej únii a v Rade Európy. Na základe toho boli tak do jednotlivých častí a kapitol zapracované príslušné normatívne akty, ako aj judikatúra Súdneho dvora Európskej únie či Európskeho súdu pre ľudské práva.

Ústavné právo

Obsah knihy je rozdelený na štyri časti.

  • V prvej časti sa autori snažili nielen načrtnúť, ale aj bližšie analyzovať teoretické, historické a normatívne základy, na ktorých je postavené slovenské ústavné právo.
  • Druhá časť prináša výklad problematiky ľudských práv v slovenskom, ale aj európskom kontexte.
  • Tretia časť sa zaoberá jednotlivými ústavnými inštitúciami Slovenskej republiky a
  • štvrtá časť učebnice prináša rozbor problematiky ústavnoprávnych aspektov verejnej správy.

Ústavné právo

Pri „napĺňaní“ obsahu autori kládli dôraz na to, aby poskytli čitateľom čo najkomplexnejší a najpresnejší obraz o analyzovanej téme. Dokonca možno povedať, že na niektorých miestach sa kniha nevyhýba kritike aktuálnych právnych pomerov a súčasne načrtáva aj možné východiská prípadnej budúcej právnej úpravy. Autorský kolektív na mnohých miestach do textu zaradil viaceré teóriu ilustrujúce praktické príklady, tabuľky či kontextuálne exkurzy. Navyše každá kapitola má na svojom konci stručné zhrnutie, ktoré by malo čitateľovi naznačiť najdôležitejšie aspekty tej-ktorej problematiky.

Ústavné právo

Publikácia si nájde miesto nielen u študentov práva, právnych akademikoch, ale aj u právnikov v praxi a laickej verejnosti majúcej záujem o otázky na pomedzí politiky a ústavného práva.

Ústavné právo

Pár slov o autoroch

Mgr. Lucia Berdisová, PhD. vyštudovala odbor právo a odbor filozofia na Trnavskej univerzite v Trnave. Od roku 2005 vyučuje ústavné právo a predmety týkajúce sa rozhodovacej činnosti súdov, interpretácie a argumentácie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Ako vedecká pracovníčka pôsobí na Ústave štátu a práva SAV. V rokoch 2012 a 2013 pracovala ako poradkyňa na Ústavnom súde SR.

doc. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA je absolventom Právnickej a Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, Stredoeurópskej univerzity v Budapešti a Tilburskej univerzity v Tilburgu. Od roku 2004 pôsobí na Katedre právnych dejín a právnej komparatistiky PF UK v Bratislave. Je autorom vyše stovky publikovaných príspevkov, štyroch vysokoškolských učebníc a šiestich monografií.

Autor je podpísaný aj pod publikáciou Dočasné súdne pravidlá Judexkuriálnej konferencie z roku 1861.

JUDr. Milan Hodás, PhD. absolvoval PF UK v Bratislave, bol štátnym radcom na Úseku legislatívy a aproximácie práva a na Odbore pre európske záležitosti Kancelárie NR SR, riaditeľom legislatívno-právneho odboru na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. V súčasnosti pôsobí ako vedecko-výskumný pracovník na Katedre ústavného práva UK v Bratislave. Prednáša a publikuje na Slovensku i v zahraničí.

Mgr. Ing. Jan Kratochvíl, Ph.D, LL.M. študoval právo na PF Univerzity Karlovej v Prahe, University of Nottingham a American University Washington College of Law. V rokoch 2009 až 2013 pracoval ako právnik na Európskom súde pre ľudské práva. Od roku 2013 je asistentom sudkyne ÚS ČR a od roku 2014 odborným asistentom na Katedre ústavného práva PF Univerzity Palackého v Olomouci.

JUDr. Mgr. Daniel Krošlák, PhD., LL.M. absolvoval štúdium na PF a FF UK v Bratislave a na Právnickej fakulte Ludwig-Maximilian-Universität v Mníchove. Pedagogicky pôsobí na Katedre teórie práva a ústavného práva PF Trnavskej univerzity v Trnave. Ako hosťujúci prednášajúci bol činný aj v zahraničí.

JUDr. Peter Kukliš, CSc., absolvoval štúdium na PF UK a externú vedeckú ašpirantúru na Ústave štátu a práva SAV. Od roku 2012 pôsobí na Úrade vlády SR. Zaoberá sa ústavným právom a správnym právom. Je spoluautorom viacerých publikácií a autorom množstva článkov teoretického zamerania.

doc. JUDr. Tomáš Ľalík, PhD. je absolventom PF UK v Bratislave. Následne nastúpil ako interný doktorand na Katedru ústavného práva PF UK, kde v roku 2010 obhájil dizertačnú právu a v roku 2016 sa habilitoval. Je autorom mnohých vedeckých článkov doma aj v zahraničí, spoluautorom troch učebníc, ako aj držiteľom niekoľkých cien za publikačnú činnosť.

JUDr. Michal Maslen, PhD. je absolventom PF TU v Trnave, kde od roku 2009 pôsobí na Katedre správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva. Odborne sa venuje problematike starostlivosti, ochrany a tvorby životného prostredia v slovenskej právnej úprave. Je členom Slovenskej advokátskej komory a členom Stálej pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre správne právo.

JUDr. Patrik Príbelský, PhD. vyštudoval právo na PF Masarykovej univerzity v Brne. V roku 2006 obhájil dizertačnú prácu Postavenie prezidenta a vlády v Slovenskej republike. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre teórie práva a ústavného práva PF Trnavskej univerzity v Trnave a tiež ako sudca Krajského súdu v Trenčíne.

Mgr. Zuzana Vikarská, M.Jur. vyštudovala právo na PF Univerzity Karlovej v Prahe a na Právnickej fakulte Oxfordskej univerzity. V rokoch 2012 až 2014 pracovala ako asistentka na Katedre európskeho ekonomického práva KU Leuven v Belgicku a od roku 2014 pôsobí na Oxfordskej univerzite, kde sa venuje predovšetkým ústavnému právo EÚ, medicínskemu právu a politickej filozofii. V čase slovenského predsedníctva v Rade EÚ dočasne pôsobí na Stálom zastúpení SR pre EÚ v Bruseli.

Ústavné právo

Túto jedinečnú publikáciu si môžete zakúpiť TU (VSTUP DO OBCHODU).

Ústavné právo

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 714
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Doručenie podania súdu prostredníctvom portálu eŽaloby

Pokiaľ Civilný sporový poriadok pripúšťa možnosť podať odvolanie elektronickými prostriedkami (§ 125 ods. 1 CSP), teda do elektronickej ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Vyhľadanie nehnuteľností konkrétnej osobyhttps://www.katasterportal.sk/kapor/vyhladavanieVlastnikFormInit.do

Vyhľadanie nehnuteľností osoby podľa priezviska a mena osoby.

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Menšinový zákon predstavia na začiatku roka 2020https://www.teraz.sk/slovensko/definitivu-legislativneho-zameru-men/429406-clanok.html

Koncepcia pripravovaného zákona o národnostných menšinách by do januára 2020 mala prejsť ...

Rodné čísla dostali čashttps://spravy.pravda.sk/domace/clanok/532294-rodne-cisla-dostali-cas/

Zrušenie rodných čísel má odklad. Ich nahradenie náhodným desaťmiestnym kódom schválila ...

Medzinárodné prieskumné asociácie nesúhlasia s 50-dňovým moratóriomhttps://www.teraz.sk/slovensko/medzinarodne-prieskumne-asociacie-ne/429399-clanok.html

Zavedením 50-dňového moratória by sa Slovensko stalo treťou najreštriktívnejšou krajinou na ...

Via Iuris chce pre vyššiu dôveryhodnosť zmeniť výber šéfa GPhttps://www.teraz.sk/slovensko/via-iuris-chce-pre-vyssiu-doveryhodno/429342-clanok.html

Nezisková organizácia Via Iuris chce zvýšiť dôveru v prokuratúru aj prostredníctvom zmeny ...

Nárok na vdovský dôchodok ženám s jedným dieťaťom by sa mohol upraviťhttps://www.teraz.sk/ekonomika/narok-na-vdovsky-dochodok-zenam-s-j/429308-clanok.html

Do parlamentu predložili dve novely zákonov o sociálnom poistení.

V Českej republike prijali zákon o realitnom sprostredkovaníhttps://www.teraz.sk/ekonomika/v-ceskej-republike-prijali-zakon-o-rea/429306-clanok.html

Historicky prvý zákon o realitnom sprostredkovaní schválila Poslanecká snemovňa Parlamentu ČR ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

Právny obzor 5/2019

Právny obzor 5/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Bulletin Najvyššieho súdu SR 1/2019

Odborný recenzovaný právnický časopis, ktorý prináša aktuálne novinky z oblasti práva ...

PoUtStŠtPiSoNe
: