TlačPoštaZväčšiZmenši

Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu

10.1. 2016, 17:09 |  Natália Kučerová

Domin, M.: Inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Osobitne v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky, Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2015, 148 strán, ISBN 978-80-7160-377-1


Monografia sa komplexne zaoberá inštitútom kontrasignácie aktov hlavy štátu, ktorý je typický pre ústavné systémy vychádzajúce z parlamentnej formy vlády. Všeobecný  výklad je doplnený o analýzu predmetného inštitútu v podmienkach ústavného systému Slovenskej republiky.

Ústava Slovenskej republiky podmieňuje platnosť niektorých rozhodnutí prezidenta podpisom predsedu vlády alebo ním povereného ministra, čo je v teórií nazývané ako tzv. inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu. Podľa čl. 102 ods. 2 Ústavy v týchto prípadoch za rozhodnutie prezidenta zodpovedá vláda. Citované ustanovenie je však jediným, ktoré sa venuje predmetnej otázke. Jedinečnosť a význam tejto monografie pramení teda najmä z jej obsahu. Okrem aktuálnosti problematiky, potrebnosť odborného spracovania témy umocňuje aj pretrvávajúci nedostatok komplexnejších prác s obdobnou tematikou na slovenskom i českom trhu s odbornou ústavnoprávnou literatúrou. Publikácia si preto stanovila za cieľ vytvoriť systematické spracovanie predmetnej témy v monografickej podobe a tým prispieť, okrem iného, k vyplneniu medzery, ktorá existuje na poli odbornej právnej literatúry,  aj napriek skutočnosti, že inštitút kontrasignácie aktov hlavy štátu predstavuje typickú súčasť takmer všetkých ústavných systémov vychádzajúcich z parlamentnej formy vlády.

Text monografie je predkladaný veľmi jasne, vecne a zrozumiteľne. Z formálneho hľadiska je monografia celkovo na veľmi vysokej úrovni. Jej štruktúra je prehľadná a logicky usporiadaná.

Publikácia má rozsah 148 strán. Členená je na 4 hlavné kapitoly a záver. Prvé tri kapitoly možno označiť za všeobecnú časť práce, štvrtú kapitolu a záver za osobitnú časť. Prvá a druhá kapitola predstavujú nevyhnutný úvod do problematiky.

V stručnosti približujú inštitút hlavy štátu, akty hlavy štátu a parlamentnú formu vlády, s dôrazom na postavenie hlavy štátu. Tretia kapitola predstavuje zovšeobecnenú analýzu jednotlivých aspektov inštitútu kontrasignácie, vrátane historického vývoja tohto ústavného inštitútu. V rámci analýzy jednotlivých aspektov je predmetom záujmu predovšetkým ústavný spôsob vyjadrenia kontrasignácie a jej vecný rozsah, všeobecné otázky kontrasignujúceho subjektu a postupu pri kontrasignácii, ako
aj formálny a materiálny účinok kontrasignácie. Analýzou týchto právnych aspektov vo všeobecnej časti práce autor vytvára najprv bázu základných pojmov a neskôr pokračuje prierezom niektorých vybraných problémov spojených s právnym vyjadrením inštitútu kontrasignácie.

Štvrtú a piatu kapitolu následne možno označiť za osobitnú a nosnú časť celej monografie. Tieto kapitoly venujú pozornosť premietnutiu inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu do ústavného systému Slovenskej republiky. Štvrtá kapitola tak robí z pohľadu existujúcej ústavnej úpravy de constitutione lata, kde analyzuje všetky aspekty skúmaného inštitútu, o ktorých bol podaný zovšeobecnený výklad v tretej kapitole, avšak tentoraz aplikujúc ich na slovenské podmienky.

Prezentácia a interpretácia prednesených hypotéz v texte práce svedčí na jednej strane o autorovej odbornosti, na strane druhej aj o precíznosti a originalite v analýze právneho textu. Kladne možno hodnotiť snahu o kritické zhodnotenie v záverečnej piatej časti práce, kde autor podáva zhrnutie súčasnej právnej úpravy inštitútu kontrasignácie v podmienkach Slovenskej republiky a poukazuje na jeho systematické nedostatky. Zároveň načrtáva dve možné alternatívy budúceho ústavného vývoja Slovenskej republiky, ktorý by umožnil odstrániť identifikované systematické nedostatky spojené so skúmaným inštitútom. Prvá alternatíva riešenia v rovine de constitutione ferenda by podľa autora spočívala v priblížení sa k úprave inštitútu kontrasignácie v prostredí klasickej či modelovej parlamentnej formy vlády. Druhá alternatíva riešenia by spočívala v úplnom vypustení inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu z ústavného systému Slovenskej republiky.  Autor v tejto časti polemizuje nad nedostatkami súčasnej ústavnoprávnej úpravy a možnými dvoma predostretými alternatívami  argumentuje v ich prospech i neprospech.

Súčasťou publikácie je ďalej aj predhovor, zoznam použitých skratiek, resumé v slovenskom a v anglickom jazyku,   zoznam použitej literatúry a prílohy.  Zoznam použitej literatúry a prameňov ponúka prehľad zdrojov vzťahujúcich sa na problematiku kontrasignácie aktov prezidenta, pričom autor odkazuje na každý z týchto zdrojov v hlavnom texte. Jednotlivé časti monografie sú doplnené bohatým poznámkovým aparátom v celkovom rozsahu 340 poznámok pod čiarou, ktoré zahŕňajú množstvo ďalších odborných zdrojov, vysvetliviek a podnetných diskusií. Čitatelia tak majú možnosť dozvedieť sa základné tézy z hlavného textu a v prípade záujmu o detailnú argumentáciu majú k dispozícii poznámkový aparát.

Text monografie tvoria aj početné praktické komparatívne príklady odkazujúce na právnu úpravu inštitútu kontrasignácie v ostatných európskych štátoch, najmä však v Španielskom kráľovstve, ktoré sú bez pochýb výsledkom autorovho študijno-výskumného pobytu na univerzite v Salamanke, kde mal možnosť načerpať množstvo poznatkov z tamojších dostupných zdrojov a odborných publikácií.

Napokon za povšimnutie stojí i príloha prehľadu vybraných aspektov inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu v európskych štátoch, ktorá graficky prehľadne vo forme tabuľky dopĺňa praktický rozmer publikácie a schematicky načrtáva ústavné vyjadrenie inštitútu kontrasignácie, kontrasignujúci subjekt a určenie zodpovedného subjektu vo vybraných štátoch.

Monografia je určená pre širokú verejnosť laických čitateľov, ako aj pedagógov, výskumných pracovníkov a študentov vysokých škôl. Vzhľadom na absenciu publikácií s obdobnou tematikou v slovenskej právnej obci by mohla predstavená monografia poslúžiť aj ako komplementárna učebná pomôcka pri štúdiu ústavného práva Slovenskej republiky, prípadne aj iných právnych odvetví.

Autor monografie JUDr. Marek Domin, PhD.  pôsobí na Katedre ústavného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ako odborný asistent. Vo svojej pedagogickej a publikačnej činnosti sa venuje predovšetkým otázkam formy vlády, a to s akcentom na postavenie hlavy štátu. V poslednom období zameriava pozornosť aj na inštitúty volieb a referenda. Je autorom pripravovaného komentára k Volebnému kódexu prijatému v roku 2014.

Recenzent: Mgr. Natália Kučerová

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 528
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

NOVÝ PRÍSPEVOK

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Poddlžnícka žaloba

Ak poddlžník nevyplatí oprávnenému riadne a včas pohľadávku, má oprávnený možnosť vo vlastnom mene a na vlastný účet túto ...

Právo zamestnanca na úroky z omeškania pri nevyplatení mzdy, náhrady mzdy a odstupného

Záver, podľa ktorého by zamestnávateľa nestíhala sankcia v podobe úroku z omeškania, pokiaľ sa dostane do omeškania s plnením mzdy, ...

Pochybnosť o splnení podmienok konania (čl. 3 ods. 1 CSP)

Podľa Čl. 3 ods. 1 CSP súd musí vykladať každé ustanovenia Civilného sporového poriadku v súlade Ústavou Slovenskej republiky, verejným ...

Finančný leasing a prevádzkovateľ vozidla podľa § 427 Občianskeho zákonníka

Ak predmetom leasingovej zmluvy je nájom motorového vozidla s právom kúpy prenajatej veci, vzniká od odovzdania predmetu leasingu zo strany ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Prezidentka a verejná ochrankyňa práv sa zaoberali témou seniorovhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-a-verejna-ochrankyna-prav/447462-clanok.html

Sú to zistenia, ktoré sú dôležité aj pre výkon môjho mandátu. Venovali sme sa ...

Ministerstvo spravodlivosti sa postupne sťahuje do novej budovy s nájmom za viac ako milión eurhttps://www.webnoviny.sk/ministerstvo-spravodlivosti-sa-postupne-stahuje-do-novej-budovy-s-najmom-za-viac-ako-milion-eur/

Ministerstvo spravodlivosti SR si už oficiálne prebralo novú budovu v areáli Výskumného ...

Vláda by chcela nový zákon o justičnej spolupráci v trestných veciachhttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-by-chcela-novy-zakon-o-justicn/447374-clanok.html

Nová právna úprava by mala okrem toho aj zohľadniť nové trendy v oblasti justičnej ...

Čaputová: Voľba šéfa GP bude kľúčová, treba na to myslieť pri voľbáchhttps://www.teraz.sk/slovensko/prezidentka-volba-sefa-gp-bude-klu/447239-clanok.html

Voľba nového generálneho prokurátora bude kľúčovou udalosťou tohto roka.

ODBORNÍK:Jednotný koncept legislatívy pre národnostné práva neexistujehttps://www.teraz.sk/slovensko/odbornikjednotny-koncept-legislativy/447130-clanok.html

Univerzálny model legislatívy, ktorá zaručuje rozvoj a ochranu práv národnostných menšín, ...

Vláda zmenila uznesenie k Istanbulskému dohovoru, ide o medzinárodnú zmluvu a má prednosť pred zákonmihttps://www.webnoviny.sk/vlada-zmenila-uznesenie-k-istanbulskemu-dohovoru-ide-o-medzinarodnu-zmluvu-a-ma-prednost-pred-zakonmi/

Vláda SR zmenila znenie uznesenia k Istanbulskému dohovoru.

Nové časopisy

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Súkromné právo 5/2019

Súkromné právo 5/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: