TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Zo súdnej praxe 1/2015

24.8. 2015, 17:19 |  najpravo.sk

ČLÁNKY

1.doc. JUDr. Ján Drgonec, DrSc.

Demokracia a odbornosť, materiálny právny štát a iuranovitcuria (1.)

Povinnosťou orgánov verejnej moci v materiálnom právnom štáte je poznať platný právny poriadok a jeho dodržiavanie vyžadovať nielen od fyzických a právnických osôb, ale najmä od seba, vo vlastnej činnosti pri uplatňovaní zverenej právomoci.  nie je sloganom slúžiacim na rozšírenie pekných rečí o právnom štáte. Ide o právne významné správanie súdov, ktoré možno presne identifikovať. Obsah tejto zásady vytvára rad povinností súdov, ktorých nesplnenie môže mať za následok porušenie základných práv zaručených siedmym oddielom druhej hlavy Ústavy SR.

2.  prof. JUDr. Jozef Čentéš, PhD.

Kontrola odpočúvania v trestnom konaní

Spôsoby a formy páchania trestnej činnosti sú predmetom záujmu odborníkov z viacerých vedných odborov, ako aj laickej verejnosti. V posledných desaťročiach vystupuje do popredia problém organizovanej kriminality, ktorého najzávažnejšiu formu predstavuje organizovaný zločin. Efektívne vyhľadávanie a vyšetrovanie aktivít organizovaného zločinu si nevyhnutne vyžaduje používanie sledovacích technológií, ktorými sa zasahuje do základných práv a slobôd čoraz výraznejším a dokonalejším spôsobom. Štát je postavený pred náročnú úlohu, nachádzať rovnováhu medzi rešpektovaním základných práv a slobôd  a limitami určujúcimi charakter právneho štátu na strane jednej a prostriedkami, ktorými sa zasahuje do základných práv a slobôd na strane druhej.

3.  JUDr. Peter Šamko

K aktuálnej trestnoprávnej judikatúre Najvyššieho súdu SR

Dňa 9.12.2014 schválilo trestnoprávne kolégium Najvyššieho súdu SR pod číslom Tpj 69/2014 stanovisko na zjednotenie výkladu a aplikácie osobitného kvalifikačného pojmu spáchania trestného činu závažnejším spôsobom konania podľa § 138 písm. j) Trestného zákona „na viacerých osobách“ pri trestných činoch proti majetku. Článok prináša stanovisko autora k predmetnému výkladu.

JUDIKATÚRA

Vznesenie námietky premlčania a dobré mravy

§ 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka

§ 100 Občianskeho zákonníka                  

§ 107 Občianskeho zákonníka

Dobrým mravom zásadne neodporuje, ak niekto namieta premlčanie práva uplatňovaného voči nemu, lebo inštitút premlčania je inštitútom zákonným a teda použiteľným vo vzťahu k akémukoľvek právu, ktoré sa zo zákona premlčuje.

Ak žalobca nevhodnou voľbou prostriedku ochrany svojich práv z objektívneho hľadiska vlastným zavinením vytvoril podmienky pre neskoršie úspešné vznesenie námietky premlčania práva žalovaným, uplatnenie námietky premlčania nie je v rozpore s dobrými mravmi v zmysle § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 41/2012.

Smrť poručiteľa po podaní návrhu na vklad vlastníctva

§ 133 ods. 2 Občianskeho zákonníka

§ 460 Občianskeho zákonníka

Ak nejde o zmluvu, pri ktorej právne účinky vkladu nastávajú inak než právoplatnosťou rozhodnutia o povolení vkladu do katastra, je určujúcim to, že rozhodnutie o povolení vkladu do katastra nenadobudlo právoplatnosť za života poručiteľa; v takom prípade nehnuteľnosti boli v čase smrti poručiteľa v jeho vlastníctve a patria do dedičstva po ňom.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 29/2010.

Zmena návrhu na začatie konania

§ 95 Občianskeho súdneho poriadku

§ 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku

Nesprávnym postupom pri posúdení dôvodnosti návrhu na pripustenie zmeny návrhu na začatie konania podľa § 95 Občianskeho súdneho poriadku súd neodníme účastníkovi konania možnosť konať pred súdom v zmysle § 237 písm. f) Občianskeho súdneho poriadku.

Uznesenie najvyššieho súdu SR, sp. zn. 3 Cdo 304/2013.

Právo na súdnu ochranu

Vybavovanie spoločných vecí

Konanie v rozpore s dobrými mravmi

čl. 46 Ústavy Slovenskej republiky

čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd

§ 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka

§ 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka

Pri interpretácii ustanovenia § 145 ods. 1 Občianskeho zákonníka súdy nemôžu vychádzať len z bezprostredného (priameho) vzťahu k spoločným veciam, ale musia zohľadniť aj možné právne účinky konkrétneho právneho úkonu vo sfére spoločných vecí patriacich do bezpodielového spoluvlastníctva manželov.

Ak spoločník bez súhlasu svojho manžela dohodou s veriteľom pristúpi k záväzku spoločnosti, s cieľom stať sa nerozdielnym spoludlžníkom, možno takéto jeho konanie považovať za konanie, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi          

Nález Ústavného súdu SR, sp. zn. I. ÚS 26/2010 – upravený pre publikačné účely.

  • Obchodné právo

Mimoriadne dovolanie

Podmienky konania

Zastavenie konania

Zánik právnickej osoby

§ 243e Občianskeho súdneho poriadku

§103 Občianskeho súdneho poriadku

§104a ods. 1 prvá veta Občianskeho súdneho poriadku

§107 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku

Zánik spoločnosti už pred podaním mimoriadneho dovolania má za následok zánik aj valného zhromaždenia, uznesenia ktorého sú predmetom sporu. Z tohto dôvodu nie je možné pokračovať ďalej v dovolacom konaní.

Nedostatok právnej subjektivity žalovanej spoločnosti je neodstrániteľným nedostatkom podmienky konania, pre ktorý nemožno v konaní pokračovať a potrebné je dovolacie konanie zastaviť.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 M Obdo 1/2013.

Prikázanie veci inému súdu toho istého stupňa z dôvodu vhodnosti

§ 12 ods.2 Občianskeho súdneho poriadku

Samotná skutočnosť, že žalobca predpokladá, že odvolací súd nerozhodne tak, ako v odvolaní navrhuje, nie je dôvodom na prikázanie veci z dôvodu vhodnosti inému odvolaciemu súdu.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 N dob 10/2011.

Prípustnosť dovolania

Dôvody dovolania

§ 236 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku

§ 241 ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku

Dovolanie je podľa ustanovení Občianskeho súdneho poriadku mimoriadnym opravným prostriedkom, ktorý nemožno podať proti každému rozhodnutiu odvolacieho súdu  a pokiaľ nie sú splnené podmienky prípustnosti dovolania, nemožno rozhodnutie podrobiť vecnému preskúmavaniu.

Samotné nesprávne právne posúdenie veci nezakladá prípustnosť dovolania.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 Obdo V 8/2014.

  • Trestné právo

Obnova konania – nová skutočnosť

Predbežná otázka

§ 394 ods. 1 Trestného poriadku

§ 7 Trestného poriadku

I. Rozhodnutie orgánu činného v trestnom konaní v inej veci môže byť síce novou skutočnosťou súdu skôr neznámou v zmysle § 394 ods. 1 Trestného poriadku, súd je však povinný hodnotiť aj túto skutočnosť z hľadiska toho, či sama osebe alebo v spojení so skutočnosťami alebo dôkazmi už skôr známymi je spôsobilá odôvodniť iné rozhodnutie o vine alebo treste v rozsahu uvedenom v § 394 ods. 1 Trestného poriadku. Súd teda nie je automaticky viazaný novo predloženým rozhodnutím a to ani vtedy, ak by už existovalo v čase pred právoplatným rozhodnutím o vine odsúdeného.

II. Súd posudzuje skutočnosť, ktorá sama osebe nie je predmetom trestného konania, avšak jej samostatné vyriešenie je predpokladom konania a rozhodnutia vo veci samej (predbežná otázka). Výnimkou sú len predbežné otázky týkajúce sa osobného stavu, o ktorých sa rozhoduje v občianskom súdnom konaní. Ak je však o predbežnej otázke právoplatné rozhodnutie súdu, Ústavného súdu SR, Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo iného príslušného štátneho orgánu, takým rozhodnutím sú súdy (aj orgány činné v trestnom konaní) viazané, ak nejde o posúdenie viny obvineného.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 6 Tost 30/2013.

Ponuka úplatku a návod na zneužívanie právomoci verejného činiteľa

Trestné oznámenie ako listinný dôkaz

§ 326 ods. 1 a § 333 Trestného zákona

§ 119 ods. 2 a § 269 Trestného poriadku

I.             Nedokonaný návod na prečin zneužívania právomoci verejného činiteľa podľa § 326 ods. 1 Trestného zákona nie je zo strany návodcu trestným činom nakoľko jeho konanie neprekročilo hranice prípravy na trestný čin a toto vývojové štádium je trestným činom len pri príprave na zločin (§ 13 ods. 1 Trestného zákona). Ak však páchateľ ponúkol verejnému činiteľovi v tejto súvislosti úplatok, dopustil sa prečinu podplácania podľa § 333 ods. 1, ods. 2 písm. b) Trestného zákona alebo zločinu podplácania pri použití ods. 3 tohto ustanovenia, ak ponúkol úplatok vo veľkom rozsahu, keďže výkon právomocí verejného činiteľa je vždy považovaný za obstarávanie veci všeobecného záujmu.

II.            Trestné oznámenie spadá procesne do kategórie „všetkého“ v zmysle § 119 ods. 2 Trestného poriadku, lebo za dôkaz môže slúžiť všetko, čo môže prispieť k náležitému objasneniu veci a čo sa získalo z dôkazných prostriedkov podľa tohto zákona alebo podľa osobitného zákona vrátane „oznámenia“. Trestné oznámenie preto môže byť na hlavnom pojednávaní čítané ako listinný dôkaz podľa § 269 Trestného poriadku. To platí bez ohľadu na okolnosť, že oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich spáchaniu trestného činu je podnetom na začatie trestného stíhania. Okolnosť, že oznamovateľom formou listinného dôkazu je poškodený alebo iný svedok však nenahrádza jeho výpoveď.

Uznesenie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 2 To 2/2013.

  • Správne právo

Správne súdnictvo

§ 17 ods. 3 a 5, § 18 ods. 4 a 5, § 26 ods. 2, § 33 ods. 3 písm. a), § 65 ods. 7 písm. e) zákona č. 656/2007 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

§ 33, §§ 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

§ 157 ods. 1 a 2, § 219 ods. 1 a 2 Občianskeho súdneho poriadku.

Podstatou správneho súdnictva je ochrana práv občanov a právnických osôb, o ktorých sa rozhodovalo v správnom konaní, ide o právny inštitút, ktorý umožňuje, aby sa každá osoba, ktorá sa cíti byť rozhodnutím, či postupom orgánu verejnej správy poškodená, dovolala súdu ako nezávislého orgánu a vyvolala tak konanie, v ktorom správny orgán už nebude mať autoritatívne postavenie, ale bude účastníkom konania s rovnakými právami ako ten, o koho práva v konaní ide.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 8 Sžo 61/2013.

Dokazovanie

čl. 141 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky,

§ 50 ods. 2 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

§ 3 ods. 1 až 4, § 32 ods. 1, § 33 ods. 1, § 34 ods. 1 až 5, § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

§ 250j ods. 2 písm. c), § 250k ods. 1 v spojení s § 224 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku

Ak ide o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu súd vychádza zo skutkových zistení správneho orgánu môže opätovne vykonať dôkazy už vykonané správnym orgánom alebo vykonať dokazovanie podľa tretej časti druhej hlavy (§ 250i ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku), avšak nemôže ísť o podstatné doplnenie dokazovania, keďže nedostatočne zistený skutkový stav je dôvodom, aby súd zrušil rozhodnutie ako nezákonné podľa § 250j ods. 2 písm. c) Občianskeho súdneho poriadku.

Rozsudok Najvyššieho súdu SR,  sp. zn. 8 Szd 1/2010.

Časopis Zo súdnej praxe si môžete predplatiť TU (KLIKNITE PRE VSTUP DO E-SHOPU).

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 509
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Platné postúpenie pohľadávky banky

Ustanovenie § 92 ods. 8 zákona o bankách upravuje podmienky, ktorých splnenie je nevyhnutné pre platné postúpenie pohľadávky banky, ktorú ...

Doručovanie žaloby podľa zákona o e-Governmente, rozsudok pre zmeškanie

Pokiaľ okresný súd podľa § 105 ods. 1 CSP doručoval písomnosti do elektronickej schránky žalovaného podľa osobitného predpisu, t. j. ...

Rozhodovanie o trovách znaleckého dokazovania

Skutočnosť, že nebol zložený preddavok na trovy znaleckého dokazovania, automaticky neznamená, že trovy znaleckého dokazovania znáša ...

Definícia trov konania, účelnosť úkonov právnej služby

Podľa novej právnej úpravy (§ 251 CSP) sa za trovy konania považujú len také výdavky, ktoré vznikli v konaní, t. j. v období od začatia ...

Zaujímavé odkazy

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttp://www.skp.sk/#xl_xr_page_vyhladanie%20poistvozidla

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Rozhodnutia všeobecných súdov Slovenskej republikyhttps://obcan.justice.sk/infosud/-/infosud/zoznam/rozhodnutie

Zverejňované rozhodnutia slovenských súdov.

Rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republikyhttps://www.ustavnysud.sk/vyhladavanie-rozhodnuti#!DmsSearchView

Vyhľadávanie rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Kdo vystřídá ombudsmanku Šabatovou? Zeman navrhl exministryni Válkovouhttps://www.denik.cz/z_domova/ombudsmanka-zeman-valkova-sabatova-20191213.html

Současné ombudsmance Anně Šabatové končí šestileté funkční období v únoru

Technické preukazy aj EČV občanom doručia domov či do prácehttps://www.teraz.sk/ekonomika/evidencne-cisla-aj-technicke-preuka/435632-clanok.html

Pri kúpe či odhlásení auta už občania nemusia chodiť na dopravný inšpektorát.

Od roku 2020 vstúpia do platnosti viaceré zmeny v sociálnej oblastihttps://www.teraz.sk/ekonomika/od-roku-2020-vstupia-do-platnosti-viace/435642-clanok.html

Od 1. januára budúceho roka sa upravujú podmienky poskytovania príspevku na podporu udržania ...

Rezort spravodlivosti zvažuje ďalšie pozastavenia funkcie sudcovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-zvazuje-dalsie/435513-clanok.html

Ministerstvo spravodlivosti (MS) SR zvažuje ďalšie dôvody podania návrhov na dočasné ...

YouTube už nebude tolerovať videá s násilím či urážkami, ale udelil aj niekoľko výnimiekhttps://www.webnoviny.sk/youtube-uz-nebude-tolerovat-videa-s-nasilim-ci-urazkami-ale-udelil-aj-niekolko-vynimiek/

Služba YouTube už nebude tolerovať videá, ktoré „niekoho urážajú“ v súvislosti s rasou, ...

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 P. Traubnerhttps://www.teraz.sk/slovensko/cenu-ministra-spravodlivosti-ziskal-za/435508-clanok.html

Cenu ministra spravodlivosti získal za rok 2019 lekár a profesor Pavel Traubner.

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Bulletin slovenskej advokácie 11/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 10/2019

Justičná revue 10/2019

Časopis pre právnu prax.

Justičná revue 8-9/2019

Justičná revue 8-9/2019

Časopis pre právnu prax.

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Bulletin slovenskej advokácie 10/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

STUDIA IURIDICA Cassoviensia 2/2019

Elektronický vedecký časopis vydávaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v ...

Súkromné právo 4/2019

Súkromné právo 4/2019

Recenzovaný časopis zameraný na otázky aplikačnej praxe.

PoUtStŠtPiSoNe
: