Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť

Právny obzor 6/2022

14.12. 2022, 11:30 |  najpravo.sk

Obsah

Články

Združenia ako prostriedok politickej participácie na správe vecí verejných (inauguračná prednáška)

Gajdošová, M.

Správne súdnictvo v systéme deľby moci

Tomaš, L.

Zneužitie dominantného postavenia na digitálnom trhu

Kalesná, K.

Rýchlosť trestného konania a dokazovanie

Kurilovská, L., Šišulák, S.

Uplatnenie force majeure v medzinárodnom investičnom práve v súvislosti s pandémiou COVID-19

Chovancová, K.

 

Z vedeckého života

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Zelené ambície pre udržateľný rozvoj: minulosť, súčasnosť a budúcnosť

Panigaj, J.

Správa z konferencie: Bratislavské právnické fórum 2022 (sekcia správneho práva)

Jakubáč, R., Filagová, L.

 

Recenzie a anotácie

Člověk jako normativní tvor. (E. Bárány)

Peregrin, J.

 

Čeloročný obsah

 


 

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Predplatné si môžete zakúpiť TU.


Najprávo.sk - právny informačný systém pre odborníkov a širokú verejnosť