Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právny obzor 4/2016

22.9. 2016, 19:41 |  najpravo.sk

Obsah

Články

M o r a v č í k o v á, A.: Postavenie a povaha judikatúry v novej procesnej právnej úprave ... 259

J u r č o v á, M.: Nesplnenie – stav de lege lata ... 274

L a z a r, J.: Majetková nerovnosť a sociálna funkcia súkromného práva ... 287

Š e l i g a, J.: Keď sa namieta sudca ... 310

P u š k á r o v á, E.: Teoretické východiská konceptu militantnej demokracie ... 331

Z vedeckého života

L a c l a v í k o v á, M. – S i s k o v i č, Š.: XIX. Medzinárodná vedecká konferencia z cyklu „Kultúra strednej Európy“ na tému „Zastupiteľské systémy a parlamentarizmus v strednej Európe v historickom vývoji“ ... 353

Recenzie a anotácie

V o z á r, J.: Významní slovenskí právnici z Liptova (Gajdošová, M.) ... 357

T o m á š e k, M.: Právní systémy Dálného východu I. (Brőstl, A.) ... 361

V y š n ý, P.: Historicko-právne súvislosti dobytia Nového sveta Španielmi (Gábriš, T.) ... 364

V e t e r n í k o v á, M.: Vybrané kapitoly zo spotrebiteľského práva (Magurová, H.) ... 366

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie a správy, prípadne medailóny k životným jubileám najvýznamnejších osobností. Predplatné si môžete zakúpiť TU.


Najprávo.sk - najlepší právny poradca