Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právny obzor 4/2015

3.11. 2015, 17:58 |  najpravo.sk

Obsah

Články

B á r á n y, E.: O právnom systéme ... 331

Z a v a d o v á, D.: Generálne klauzuly v procese aplikácie práva ... 338

Z l o c h a, Ľ.: Pojem dobré mravy v kontexte generálnej klauzuly nekalej súťaže ... 354

M a š u r o v á, A. – P a t a k y o v á, M.: Osobitné majetkovoprávne nároky minoritných akcionárov pri cezhraničných zlúčeniach a splynutiach podľa slovenského práva ... 365

Ď u r a n a, M. – S t r a p á č, P.: Započítanie ako spôsob uspokojenia veriteľa v súkromnom práve ... 381

Právo a spotrebiteľ

O v e č k o v á, O.: Vplyv novely § 52 Občianskeho zákonníka na aplikovateľnosť Obchodného zákonníka ... 397

Z vedeckého života

Z l o c h a, Ľ.: Správa z XXIII. ročníka medzinárodnej právnickej konferencie „Karlovarské právnické dny – Karlsbader Juristentage“ ... 417

Recenzie a anotácie

Nový Správny súdny poriadok. Zborník z medzinárodnej konferencie (V. Munková) ... 419

V l a d á r, V.: Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve (M. Laclavíková) ... 421

Zdroj: www.pravnyobzor.sk

Adresa redakcie:

Redakcia časopisu Právny obzor

Ústav štátu a práva SAV

Klemensova 19

813 64 Bratislava

Telefón: 02-52962325

E-mail: usapvera@savba.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca