Najprávo.sk - najlepší právny poradca

Právny obzor 2/2014

12.10. 2014, 19:07 |  najpravo.sk

Obsah

Články

M a z á k, J., D o b r o v i č o v á, G., O r o s z, L., J á n o š í k o v á, M.: Odkaz Súdneho dvora EÚ vnútroštátnym súdom o aplikovateľnosti a pôsobnosti Charty základných práv EÚ: Rozsudky vo veciach Äklagaren Fransson a Melloni ... 115

K o b e r, J.: Omezení nuptuačního zastoupení na základě pohlaví a různice starší československé nauky ... 131

Z l o c h a, Ľ.: Záložné právo na podnik ako špecifický predmet záložného práva v právnom poriadku SR ... 140

Ř í č k a, R.: Genderová vyváženost v evropských společnostech skrze kvóty – nutnost nebo „absurdita“ ... 154

B a l á s z, E.: Výsluch na pojednávaní podľa maďarského Trestného poriadku, sugestívne otázky a ovplyvňovanie ... 176

 

Diskusia

T u r č a n, M.: Výpoveď zmlúv uzatvorených na dobu určitú II ... 190

 

Z vedeckého života

Š v i d r o ň, J.: Posledná rozlúčka s prof. JUDr. Jánom Azudom, DrSc. ... 194

N e v o l n á, Z., P r o c h á z k o v á, K.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie XI. Lubyho právnické dni Ochrana slabšieho subjektu v súkromnom práve ... 196

Š u l e k o v á, Ž.: 8. ročník European Company and Financial Law Review Symposium (Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie) ... 198

 

Recenzie a anotácie

W i n t r, J.: Metódy a zásady interpretace práva (E. Bárány) ... 203

Č o r b a, J.: Obchodnoprávne a súťažnoprávne aspekty športu (M. Kubinec) ... 205

C i b u l k a, Ľ. a kol.: Teória a prax legislatívy (B. Balog) ... 207

V r š a n s ký, P., V a l u c h, J. a kol.: Medzinárodné právo verejné – Osobitá časť (P. Sladký) ... 209

V y š n ý, P.: Štát a právo Aztékov (J. Púchovský) ... 212

Zdroj: www.pravnyobzor.sk

Adresa redakcie:
Redakcia časopisu Právny obzor
Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Telefón: 02-52962325
E-mail: usapvera@savba.sk


Najprávo.sk - najlepší právny poradca