TlačPoštaZväčšiZmenši
Číslo:

Právník 7/2015

7.2. 2016, 11:39 |  najpravo.sk

7 / 2015

KRATOCHVÍL, Vladimír: Případ, trestný čin, společenská škodlivost a vina v trestním přávu : (o zásadě subsidiarity trestní represe trochu jinak)
Dosavadní a nynější formálně-materiální pojem a pojetí trestného činu z hlediska viny není výraznou změnou určující charakter nové kodifikace trestního práva. Zejména formálně-materiální pojetí bylo aplikovatelné podle trestního zákona a je i nyní, podle trestního zákoníku. Jediným základem trestní odpovědnosti pachatele nemůže být tzv. „případ“ společensky škodlivý, nýbrž případ „trestného činu“ natolik společensky škodlivého, v němž nepostačuje uplatnění odpovědnosti podle jiného právního předpisu. Společenskou škodlivost činu jakožto materiální stránku trestného činu je třeba posuzovat a hodnotit v každém konkrétním případě, při řešení otázky viny pachatele, striktně v hranicích aplikované skutkové podstaty. Povahu a závažnost činu jakožto materiální stránku trestného činu při ukládání trestních sankcí pak nejen v hranicích aplikované skutkové podstaty, co do intenzity naplnění jejích znaků, nýbrž i s přihlédnutím ke všem dalším okolnostem dané věci. Obsah právní věty II. stanoviska NS sp. zn. Tpjn 301/2012 (R 26/2013) je třeba interpretovat a aplikovat v kontextu právní věty I. Je to podmínka způsobu interpretace a praktického užití stanoviska, který důsledně diferencuje mezi funkcemi trestného činu a jeho materiální stránky z hlediska viny a trestu, trestních sankcí. Tento způsob interpretace a aplikace stanoviska je ústavně konformní, způsob jiný nikoliv. Judikatura Nejvyššího soudu není při aplikaci jeho stanoviska z daných hledisek zcela jednotná. CR – cze
rok: 2015, 7, 537-559

HALÁSZ, Ivan: Maďarský ústavný súd a jeho metamorfózy po roku 1989
Štúdia sa venuje vývoju štruktúry a judikatúry maďarského ústavného súdu v období od demokratickej tranzície až po súčasnosť. Jej prvá časť sa sústreďuje na prezentáciu modelu nominácie a výberu sudcov ústavného súdu v Maďarsku. Nasledujúca časť článku sa zaoberá aktuálnymi teoretickými a praktickými dilemami maďarského ústavného súdu, a to konkrétne vzťahu medzi normami medzinárodného, supranacionálneho a národného práva v novej judikatúre, potom problematikou výdobytkov historickej ústavy a miestom starších rozhodnutí ústavného súdu v súčasnom právnom poriadku v Maďarsku. CR – sla
rok: 2015, 7, 560-570

HŮRKA, Petr: Přechod práv a povinností v pracovněprávních vztazích, jeho rozsah a zákonné meze
Obsahem tohoto příspěvku je zamyšlení nad rozsahem působení institutu přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů v českém pracovním právu. Z pohledu smluvní volnosti je rozebíráno postavení smluvních stran, včetně jejich základních práv a povinností. Popisována je definice přechodu práv a povinností v zákoníku práce, práva zaměstnanců, jejich ochrana před propuštěním, stejně jako jejich možnost ukončit v souvislosti s přechodem práv a povinností z pracovněprávních vztahů pracovní poměr výpovědí. Postupně je rozebírána unijní úprava, včetně rozhodné judikatury. Je vyzdvihována britská právní úprava, která je vymezením blízká úpravě české a jejíž rozsah zahrnuje rovněž převod činností, insourcing, outsourcing, změnu dodavatele nevyjímaje. Cílem je úvaha nad dalším směřováním české právní úpravy směrem k obecné úpravě unijní nebo v inspiraci k úpravě britské (TUPE 2006). CR – cze
rok: 2015, 7, 571-581

CHALUPA, Radim: Nezdařenou koncentrací řízení do slepé uličky civilního procesu
Cílem článku je analýza právní úpravy koncentrace sporného řízení, jež je navozována uskutečněním přípravného nebo prvního jednání ve věci, zhodnocení kladných a záporných dopadů zavedení koncentračního principu do sporného řízení v aktuální podobě a formulace koncepčního návrhu de lege ferenda. Pro dosažení cílů úvahy autor použil metody deskripce, analýzy, dedukce a komparace. Jádrem článku je popis, analýza a hodnocení ústavní konformity právní úpravy koncentrace řízení navozované přípravným jednáním respektive prvním jednáním ve věci, jakož i deklarace příznivých a nepříznivých dopadů aktuální podoby právní úpravy koncentrace řízení na průběh řízení a postavení účastníků. Součástí textu je popis právní úpravy koncentrace řízení podle práva SRN. Výsledky hodnocení právní úpravy koncentrace českého sporného řízení jsou takové, že právní úprava není zdařilá, neboť hlavní cíl zavedení koncentračního principu do řízení, jímž jest odstranění průtahů v řízení, není naplněn, přitom však v důsledku zavedení koncentrace řízení v aktuální podobě dochází k porušování práv účastníků řízení na spravedlivý proces, když se účastníkům nedostává právo odpovídajícím způsobem reagovat skutkovými tvrzeními a důkazními návrhy na procesní aktivity protistrany a výsledek dokazování. CR – cze
rok: 2015, 7, 582-611

: Jiří Malenovský pětašedesátiletý
Medailonek významného českého právníka k jeho životnímu jubileu. CR – cze
rok: 2015, 7, 612-613

AGHA, Petr; recenze: PŘIBÁŇ, J.: Přibáň Jiří. Obrana ústavnosti. Česká otázka v postnacionální Evropě. Praha: SLON, 2014, 268 s.
Autor recenzovaného díla odmítá banální přístup k (ochraně) ústavnosti a toto odmítnutí představuje i leitmotiv celé sbírky jeho esejů a je zřejmě i jejím největším přínosem pro veřejnou debatu v České republice. Jednotlivé texty ukazují vládu ústavy nikoliv v běžných a často omílaných kategoriích, laciný humanismus a moralizování nepatří do Přibáňovy palety, sbírka esejů nám naopak nabízí bystré a elegantní postřehy z úhlů, které nejsou běžně s ústavním právem a státovědou spojovány. Hledání odpovědí je však obzvlášť v kontextu obrany ústavnosti organicky spojeno s otázkou interpretace konceptů. Interpretace ústavy není přímočará činnost. Naráží především na problém s rozkolem mezi objektem výkladu a jeho konkrétní reprezentací. Přibáňova politická ústavnost tedy nepracuje s myšlenkou implementace ústavy, zaměřuje se na její reprezentaci. Ústava v jeho pojetí neslouží jako prostředek k zakončení debaty, je naopak nástrojem, který politickou debatu umožňuje. CR – cze
rok: 2015, 7, 614-616

ŠMÍDOVÁ MALÁROVÁ, Lenka; recenze: BRTKO, R.: Brtko Róbert. Filozofickoprávne východiská prirodzeného práva v klasickom a justiniánskom období rímskeho práva. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, 2013, 171 s.
Přirozené právo, neboli ius naturale je obvykle spojováno zejména s římským právem, respektive s římskou filozofií, nicméně jak autor recenzované publikace upozorňuje, kořeny staré přirozenoprávní koncepce jsou pevně spojeny s půdou antické řecké filozofie. Otázce formování teorie přirozeného práva je proto věnována první ze šesti kapitol monografie, která čtenáře seznamuje s jednotlivými osobnostmi řecké filozofie, jejich tezemi a školami. Ve druhé kapitole se autor zaměřil na římskou filozofii a její hlavní představitele. Ve třetí kapitole se autor knihy přesouvá k výkladu o právnících klasického období a k jejich pojetí přirozeného práva. Čtvrtá kapitola je zaměřena na otázku uplatnění přirozeného práva v úřední činnosti římských prétorů. Poslední dvě kapitoly knihy, pátá a šestá, vypovídají o zakotvení přirozenoprávních definic a pravidel v právních pramenech římského práva. Recenzentka knihu hodnotí jako dobře a srozumitelně napsanou. Hlavní přínos knihy shledává nejen ve výběru tématu, ale také v doplnění výkladu původními latinskými texty. CR – cze
rok: 2015, 7, 616-617

KRISTKOVÁ, Alena; recenze: LUNA, E. – WADE, M.: Luna Erik – Wade Marianne. The Prosecutor in Transnational Perspective. New York: Oxford University Press, 2012, 471 s.
Recenzovaná publikace je souborem příspěvků, které se vyjadřují k tématu stávajícího systému veřejné žaloby a k jejímu budoucímu směřování, a to jak ve státech kontinentu, tak v zemích práva angloamerického. Tato neustále diskutovaná dichotomie trestního řízení inkvizičního a adverzárního tvoří hlavní linii všech příspěvků. Recenzentka dochází k závěru, že publikaci lze rozhodně doporučit, neboť k tématu dichotomie dvou diskutovaných právních systémů se sice vyskytují čas od času odborné statě a nutno podotknout, že se obvykle jedná o díla předních autorů, nicméně ucelenější pojednání se vyskytují poměrně zřídka, a to především ve vztahu k úloze soudu, jehož aktivita je považována za rozhodující odlišující kritérium. Již ten fakt, že editory publikace jsou Marianne Wade a Erik Luna, zaručuje, že se bude jednat o publikaci s kvalitním výběrem příspěvků, neboť zejména Wade se tématu zahlcenosti justice a způsobů, jak to řešit, zabývá dlouhodobě. Komparace vystavěná na postavení veřejné žaloby v tom kterém systému je poměrně ojedinělá. Tuto publikaci sice nelze považovat za kompletní zpracování dané problematiky, nicméně vytyčením několika sekcí s určitým tématem, se vytvořil prostor pro komparaci těchto systémů, přičemž lze konstatovat, že tohoto cíle bylo dosaženo. CR – cze
rok: 2015, 7, 618-621

Právník je teoretický časopis pro otázky státu a práva. Jeho vydavatelem je Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. Vychází 12x ročně. ISSN 0231-6625 www.ilaw.cas.cz

Ohodnoťte článok
Hlasovalo: 459
FacebookVybrali SMETwitterDeliciousLinkedIn

Najbližšie semináreZobraziť všetky semináre

2. ODBORNÁ KONFERENCIA K PRACOVNÉMU PRÁVU (Seminár)

Jedinečné podujatie svojho druhu, na ktorom sa špičkoví odborníci z ČR a SR podelia o svoje ...

Zobraziť všetky Nové v judikatúre

Bezdôvodne oneskorené podanie odporovacej žaloby, dobré mravy

Ak právny poriadok poskytoval sťažovateľke priestor na odvrátenie neželaného stavu (§42a Občianskeho zákonníka) a sťažovateľka z ...

Neodkladné opatrenie – obava z ohrozenia exekúcie na potenciálnu náhradu trov konania

Preukázanie bonity žalobcu môže byť spôsobilé poskytnúť bližší pohľad na očakávania sporových strán, týkajúcich sa vedenia sporu. ...

Tarifná hodnota v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby

Na určenie trov právneho zastúpenia v konaní o určenie neplatnosti dobrovoľnej dražby, možno podľa ústavného súdu ústavne udržateľným ...

Zmena účastníka v exekučnom konaní (§ 37 ods. 3 EP)

Výklad ustanovenia § 37 ods. 3 Exekučného poriadku, že navrhovať zmenu v osobe účastníka konania môže len pôvodný účastník konania ...

Zaujímavé odkazy

Hľadanie poisťovateľa podľa EČVhttps://ws.skp.sk/pvia/poistovatel.xhtml?lang=sk

S nárokom na poistné plnenie sa obráťte na zobrazeného poisťovateľa

Zistenie platnosti technickej a emisnej kontroly podľa evid. čísla vozidlahttps://www.stkonline.sk/overenie-stk

Overenie termínu platnosti technickej a emisnej kontroly zdarma

Konkurzy a reštrukturalizáciehttps://ru.justice.sk/ru-verejnost-web/pages/searchKonanie.xhtml?query=

Zoznam konkurzov a reštrukturalizácií

Katastrálna mapahttps://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster/?bm=zbgis&z=8&c=19.530000,48.800000#

Zistenie vlastníka nehnuteľnosti klikom na mape.

Online zmluvyhttp://www.onlinezmluvy.sk/

Vzory zmlúv a všetko k nim na jednom mieste.

Digitálna parlamentná knižnicahttp://www.nrsr.sk/dl/

Spoločná česko-slovenská digitálna parlamentná knižnica je elektronická forma úplných ...

Registre

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníkuhttps://www.justice.gov.sk/PortalApp/ObchodnyVestnik/Formular/FormulareZverejnene.aspx

Vyhľadávanie v Obchodnom vestníku

Notársky centrálny register záložných právhttp://www.notar.sk/%C3%9Avod/Not%C3%A1rskecentr%C3%A1lneregistre/Z%C3%A1lo%C5%BEn%C3%A9pr%C3%A1va.aspx

Vyhľadajte si záložcu, veriteľa alebo záloh v Notárskom centrálnom registri záložných ...

Štatistický register organizáciíhttp://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/Databases/register_organizacii/!ut/p/b1/jY_BDoIwEEQ_qYMtFo-LkVJDGosWoRfTgzEYAQ_G7xeJV9G9TfLeTJZ5VjPfh2d7CY926MPtnf3yRNbafVFVUNUig-aRgnEOyOQINCOAL0eYfCt1kqYRITHlBvpAO1VuRQQRf_wZ4K_9taJcyAJIChVDU-7KleUcxH_5R-YnZK5hAmZeNPnQndm9c67GVbwAlOWrBg!!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X1ZMUDhCQjFBMDgxVjcwSUZTUTRRVU0xR1E1/

Register obsahuje registračné údaje o ekonomických subjektoch a vedie ho Štatistický úrad SR.

Obchodný registerhttp://www.orsr.sk/

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje ...

Živnostenský registerhttp://www.zrsr.sk/

Živnostenský register tvorí súbor určených údajov o podnikateľoch. Údaje do registra ...

Register stratených a odcudzených dokladovhttp://www.minv.sk/?stratene-a-odcudzene-doklady

Overte si, či sa vám niekto nepreukázal strateným alebo odcudzeným dokladom inej osoby.

Čítali sme

Rezort spravodlivosti by mal sťahovanie stihnúť do dvoch týždňovhttps://www.teraz.sk/slovensko/rezort-spravodlivosti-by-mal-stahovanie/449123-clanok.html

MS SR sa začalo sťahovať minulý týždeň.

Za vynášanie nepoužitých hlasovacích lístkov hrozí pokuta 33 eurhttps://www.teraz.sk/slovensko/za-vynasanie-nepouzitych-hlasovacic/449045-clanok.html

Hlasovanie je tajné, volič je za plentou. Buď lístok vloží do obálky bez úprav, alebo ...

O očiste justíciehttps://dennikn.sk/1775538/o-ociste-justicie/?ref=mpm

Bez hlbokej sebareflexie mlčiacej väčšiny nikto neverí, že akákoľvek snaha o nápravu a ...

Richard Macko: Ako opraviť chybu vo výroku rozhodnutia spôsobenú stranou v jej procesnom podaníhttp://www.lexforum.sk/705

Článok je reakciou na pomerne prekvapivé zistenie, aká malá pozornosť bola doposiaľ venovaná ...

Občania môžu pre vážne dôvody požiadať o prenosnú volebnú schránkuhttps://www.teraz.sk/slovensko/obcania-mozu-pre-vazne-dovody-poz/448932-clanok.html

O prenosnú schránku môže volič požiadať obec sám či prostredníctvom inej osoby do piatka, ...

Gábor Gál: Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazmehttps://www.teraz.sk/slovensko/vlada-g-gal-rezort-spravodlivosti-j/448911-clanok.html

Rezort spravodlivosti je v najväčšom marazme, v akom kedy vôbec bol, ale z ér minulosti ...

Nové časopisy

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Bulletin slovenskej advokácie 1-2/2020

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 12/2019

Justičná revue 12/2019

Časopis pre právnu prax.

Zo súdnej praxe 6/2019

Zo súdnej praxe 6/2019

Vždy aktuálne informácie z jurisdikcie vrcholových súdov SR.

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Bulletin slovenskej advokácie 12/2019

Recenzovaný časopis pre právnu vedu a prax vydávaný Slovenskou advokátskou komorou.

Justičná revue 11/2019

Justičná revue 11/2019

Časopis pre právnu prax.

Právny obzor 6/2019

Právny obzor 6/2019

Právny obzor je teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

PoUtStŠtPiSoNe
: